ProKoPaRa

Szanowni Mieszkańcy,

trwają prace nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), która obejmuje także obszar naszej gminy.

Zachęcamy do czynnego udziału w tym procesie, LSR jest odpowiedzą na lokalne potrzeby naszej społeczności.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej LGD – http://www.prokopara.pl – znajdą tam Państwo szczegółowe informacje o pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju, raporty z konsultacji, raporty

diagnostyczne itp. oraz możliwość zgłaszania uwag/pomysłów w ramach konsultacji.

Swoje pomysły mogą Państwo zgłaszać także poprzez bezpośredni kontakt z Biurem LGD (Koniusza 5, 32-104 Koniusza, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30), tel. 012 386 94 24, email: prokopara@wp.pl.

Proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju jest realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zaproszenie

Informacja

Gmina Pałecznica informuje, iż w związku ze stopniowym dostarczaniem węgla przez kopalnie, gminny ośrodek pomocy społecznej będzie informował osoby w kolejności składania wniosków do dokonywania wpłat na wydzielony rachunek bankowy Gminy Pałecznica nr: 20 8597 0001 0020 0200 0055 0200. Poniżej wzór dowodu wpłaty.

Zaproszenie

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 768).

Na terytorium Polski:

zakazuje się:

 • a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 • b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

nakazuje się:

 • a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
 • b) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 • c) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 • d) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 • e) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich,  w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 • f) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 • g) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
 • h) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 • i) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
 • j) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,
 • k) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

W gospodarstwach utrzymujących więcej niż 350 sztuk drobiu średniorocznie należy posiadać plan bioasekuracji uwzględniający profil produkcji.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach rekomenduje hodowcom drobiu podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz wzmocnienia bioasekuracji w stadach drobiu.

W przypadku zaobserwowania w stadach drobiu zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów), czy innych niepokojących objawów, posiadacz drobiu powinien niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii lub podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach przekazuje dane kontaktowe w razie pytań i wątpliwości.

Tel. 12 386 17 75

e-mail: proszowice.piw@wetgiw.gov.pl

Zaproszenie

Uwaga

Gmina Pałecznica informuje, że w dniu 15.11.2022 w godzinach od 7:00 do 15:00 z powodu poważnej awarii nastapi przerwa w dostawie wody na terenie całej Gminy. Bardzo przepraszamy za utrudnienia!

Święto Niepodległości