INFORMACJA !

       Informuję, iż producenci rolni, których gospodarstwa zostały w 2016 r. dotknięte wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy i w których powstały szkody    w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych, mogą składać w terminie od 17 do 31 października 2016 r. do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wnioski o udzielenie pomocy. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR. Pomoc udzielana będzie zarówno dla gospodarstw, w których szkody wynoszą powyżej 30% średniej produkcji z ostatnich 3 lat jak również dla gospodarstw,         w których szkody wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji. Jednak w tym ostatnim przypadku pomoc będzie udzielana w ramach pomocy de minimis, dla której ustalony jest limit pomocy do wysokości 15 tys. euro w okresie 3 letniego okresu podatkowego (rok klęski  i dwa lata poprzednie). Stawki pomocy ustalone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustalone w oparciu o § 13 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r.,   w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz. U. późn.187, z póz. zm.) wynoszą:

 • 900 zł na 1 ha powierzchni upraw, w tym owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70 % spowodowane przez grad, huragan, deszcz nawalny lub suszę,
 • 100 zł na 100 m² powierzchni upraw w szklarniach, tunelach foliowych, w których szkody spowodowane wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy powstały na powierzchni co najmniej 70 %.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody   i ww. stawek pomocy. Kwota pomocy będzie pomniejszona o 50% dla rolników nieposiadających w 2016 roku polisy ubezpieczeniowej co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk. Maksymalna wysokość pomocy nie może być większa niż równowartość 15 tys. euro. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć protokół oszacowania szkód sporządzony przez Komisję powołana przez Wojewodę oraz kopię polisy ubezpieczeniowej.

pobrane

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

w terminie od dnia 31 października do dnia 29 listopada 2016 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.gov.pl.

W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia, pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania, służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje. Pomoc udzielana będzie na rozwinięcie działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności:
• 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
• 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
• 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wzór biznesplanu, wzory oświadczeń, formularz wniosku o płatność wraz z Instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznaniu pomocy są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl.

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy. Jeżeli wniosek
o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie będą zawierać danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie będą przyznane punkty za to kryterium.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.
Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

W jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego podmiotu, o którym mowa w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach § 15 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy
w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

Informacje na temat typu operacji „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 udzielane są w OR ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

 

Bez tytułu

INFORMACJA – SPOTKANIE Z WYKONAWCĄ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

INFORMACJA

WÓJT GMINY PAŁECZNICA ZAPRASZA NA SPOTKANIE
Z WYKONAWCĄ PRZYDOOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – Panem Zbigniewem Ćwikłą,
CELEM USTALENIA BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI ORAZ WYWOZU OSADU

Mieszkańcy wsi: WINIARY, SUDOŁEK, SOLCZA, BOLÓW, PIECZONOGI
9 PAŹDZIERNIKA 2016 r. (niedziela) godz. 16:00 – Remiza OSP w Pałecznicy

Mieszkańcy wsi: NADZÓW, CZUSZÓW
9 PAŹDZIERNIKA 2016 r. (niedziela) godz. 17:00 – Remiza OSP w Pałecznicy

Mieszkańcy wsi:  PAMIĘCICE, PAŁECZNICA, NIEZWOJOWICE, IBRAMOWICE, LELOWICE KOL.
9 PAŹDZIERNIKA 2016 r. (niedziela) godz. 18:00 – Remiza OSP w Pałecznicy

IMG_0950

 • Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 04.10.2016 r., zmarła Pani ś.p. Elżbieta Nagło.
  Wieloletni pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy oraz jego pierwszy kierownik.
  Była człowiekiem o wielkim sercu, uczciwym i godnym zaufania pracownikiem. Osobą, na której wsparcie zawsze można było liczyć.
  Zmarła w wieku 43 lat.
  Tym wszystkim, których ta śmierć dotknęła składamy wyrazy najgłębszego współczucia.
  Łączymy się z Wami w bólu i żałobie.
  Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 07.10.2016 r. o godz. 13:00 w Kościele Parafialnym w Łętkowicach Kol.
  Wójt Gminy Pałecznica – Marcin Gaweł wraz z Radą Gminy i Pracownikami Urzędu.
Bez tytUS

Weź paragon ze sobą – startuje akcja informacyjna

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach informuje, iż w całym
kraju rusza ogólnopolska kampania informacyjna Ministerstwa
Finansów pod hasłem „Weź paragon ze sobą”. Akcja ma uświadomić
Polakom z czym wiąże się niewydawanie paragonów fiskalnych na
stacjach paliwowych i niezabieranie ich ze sobą, kiedy je otrzymują.
Ministerstwo Finansów analizując mechanizmy występujące w szarej strefie
odnotowuje coraz częstsze sygnały o nadużyciach występujących na
stacjach paliw.
Jedną z najczęstszych nieprawidłowości jest niewydawanie paragonu
fiskalnego nieuważnemu klientowi lub zbieranie nieodebranych przez klienta
paragonów fiskalnych. Proceder ten może mieć dalsze konsekwencje
polegające na wystawianiu tzw. „pustych” faktur na podstawie niewydanych
lub nieodebranych paragonów fiskalnych. Uczestniczą w nim
zarejestrowane i legalnie działające podmioty. „Puste” faktury to faktury
niedokumentujące rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, mające na celu
m.in. zawyżenie kosztów w działalności gospodarczej oraz zwiększenie
podatku naliczonego. Dokumenty te następnie są przekazywane
„umówionym” podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w celu
wygenerowania niemających odzwierciedlenia w rzeczywistości kosztów
działalności, a także nienależnego podatku naliczonego. Takie działania
godzą w uczciwych przedsiębiorców, którym trudniej jest konkurować
z oszustami osiągającymi nienależne korzyści.
– Chcemy uczulić podatników na nadużycia związane z wyłudzaniem
podatku VAT. Wystarczy, że każdy z nas tankując paliwo zabierze ze sobą
paragon fiskalny, by zapobiec takim sytuacjom. Ważne jest dla nas
nawiązanie współpracy z branżą paliwową, dla której również ta kwestia
jest ważna. Dlatego partnerami kampanii są między innymi Polska Izba
Paliw Płynnych oraz Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego –
mówi wiceminister finansów Leszek Skiba.
Działania informacyjne i edukacyjne są prowadzone równolegle do
nowelizacji ustawy o VAT i akcyzie, stanowiącej tzw. pakiet paliwowy. Nowe
rozwiązania zdecydowanie ograniczą możliwość dokonywania oszustw
podatkowych w obrocie wewnątrzwspólnotowym i przyczynią się do
zwiększenia legalnej sprzedaży paliw oraz bezpieczeństwa ich nabywców.
Małopolska Administracja Podatkowa apeluje również, by w przypadku, gdy
stwierdzimy, że sprzedawca nie wydaje paragonów lub zbiera wystawione
i nieodebrane paragony fiskalne zgłośmy te nieprawidłowości na numer
bezpłatnej infolinii: 800 807 007 lub adres e-mail:
powiadom_podatki@mf.gov.pl, które są przeznaczone m. in. do
zgłaszania nadużyć występujących na stacjach paliw.
Izba Skarbowa
w Krakowie
Więcej o akcji: Weź paragon ze sobą
***
Kampania „Weź paragon” jest organizowana przez Ministerstwo Finansów
cyklicznie od 2002 roku. Jej celem jest uświadomienie Polakom roli paragonu
fiskalnego i minimalizowanie negatywnych efektów nierzetelnego
ewidencjonowania obrotów na kasach rejestrujących przez przedsiębiorców. Duża
grupa podatników sprzedających towary i świadczących usługi ma obowiązek
ewidencjonowania obrotów na kasach rejestrujących. Część przedsiębiorców
uchyla się jednak od obowiązku ich instalowania. Są również i tacy, którzy mimo
tego, że posiadają kasę rejestrującą nie ewidencjonują wszystkich swoich obrotów,
a powinni to robić za każdym razem. Tego typu nadużycia wpływają na
uszczuplenie wpływów z tytułu podatku VAT, co ma negatywny wpływ na budżet
państwa i w efekcie na kondycję i rozwój całego społeczeństwa będącego odbiorcą
usług finansowanych przez państwo, takich jak edukacja czy służba zdrowia. Po
drugie zmniejsza to konkurencyjność uczciwego sprzedawcy lub usługodawcy,
który rzetelnie płaci podatek VAT. Po trzecie wreszcie takie zachowania
przyczyniają się do powiększania szarej strefy i w efekcie osłabiają polską
gospodarkę.
W 2015 roku kampania odbywała się pod hasłem „Nie daj się oszukać – Sprawdź
paragon” i dotyczyła branży gastronomicznej. Rok wcześniej, w 2014 roku
Ministerstwo Finansów zachęcało podatników do brania paragonów, w odsłonie
akcji, pod hasłem „Nie bądź jeleń. Weź paragon”.

b

INFORMACJA !

 Wójt Gminy Pałecznica informuje, iż jest możliwość odbycia stażu w Gminnej Bibliotece                                          Publicznej w Pałecznicy.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 41 38 48 037 lub w Urzędzie Gminy Pałecznica. 

Dobry Czas na Biznes – Krakowski Okręg Metropolitalny

LOGO_MARR_S.A

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. rozpoczęła realizację projektu „Dobry Czas na Biznes” finansowanego z działania 8.3.1 RPO.

Serdecznie zapraszamy na Dożynki Gminne oraz uroczyste obchody 25-lecia Samorządu Terytorialnego Gminy Pałecznica !

25 lat

INFORMACJA !!!

szko

piece

 

Więcej informacji:

http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/nie-truj-wez-dotacje-wymien-piec?utm_source=faktyoswiecim.pl&utm_medium=banner&utm_campaign=Piece