Serdecznie zapraszamy na Dożynki Gminne oraz uroczyste obchody 25-lecia Samorządu Terytorialnego Gminy Pałecznica !

25 lat

INFORMACJA !!!

szko

piece

 

Więcej informacji:

http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/nie-truj-wez-dotacje-wymien-piec?utm_source=faktyoswiecim.pl&utm_medium=banner&utm_campaign=Piece

 

 

 

 

 

bez

ad

 

ogłoszenie

ogłoszenie 2

zaproszenie

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W OKRESIE 1 – 31 SIERPNIA 2016 R.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Krzysztof Jurgiel

informuje:

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 29 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 – 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2016 roku.

 1. W 2016 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2016 r., w dwóch terminach, tj.
  a) od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,
  b) od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

  2.Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

  3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

  4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

  5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.

  6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 789) i jest również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania.

  7. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2042), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

  8. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

  9. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
  a) 1 – 29 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  b) 1 – 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
  gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 28 lipca 2016 r.
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się tekst
jednolity rozporządzenia porządkowego Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r. poz. 4411), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem porządkowym Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r. poz. 4495).
2. Tekst jednolity rozporządzenia porządkowego nie obejmuje § 3 rozporządzenia porządkowego Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie porządkowe
Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa
małopolskiego, który stanowi: „§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 27 lipca 2016 r.”
ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 21 lipca 2016 r.
§ 1. W związku z przewidywanym wzmożonym ruchem pojazdów związanym z uroczystymi obchodami Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, w celu zapewnienia ochrony życia, zdrowia
i mienia osób oraz porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego w tym właściwego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego wprowadza się zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, na następujących obszarach województwa małopolskiego i w następujących, niżej wskazanych dniach i godzinach:
1) w dniu 27 lipca 2016 r. od godziny 12.00 do 22.00 na obszarze Miasta Krakowa i powiatu krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4,
2) w dniu 28 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na obszarze Miasta Krakowa i powiatu krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4,
3) w dniu 29 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na obszarze Miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego oraz powiatu oświęcimskiego,
4) w dniu 30 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 24.00 na obszarze Miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu myślenickiego, powiatu
bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,
5) w dniu 31 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na obszarze Miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu myślenickiego, powiatu
bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,
6) w dniu 1 sierpnia 2016 r. od godziny 5.00 do 24.00 na obszarze Miasta Krakowa z wyłączeniem autostrady A4 oraz na odcinku drogi S7 od węzła Kraków Bieżanów do węzła Kraków Przewóz.
§ 2. 1. Przepisy § 1 nie mają zastosowania do przejazdów:
1) autobusów,
2) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek
ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony
radiologicznej i ochrony przed skażeniami,
3) pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz usuwaniu awarii,
4) pojazdów używanych do przewozu lekarstw i środków medycznych,
5) pojazdów używanych do przewozu paliw i substancji niezbędnych do funkcjonowania placówek szpitalnych,
6) pojazdów używanych do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,
7) pojazdów używanych do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,
8) pojazdów służb technicznych,
9) pojazdów używanych do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część przestrzeni ładunkowej określonych
w załączniku do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (Dz.U. z 2013 r. poz. 839).
2.1 Przepisy § 1 nie mają zastosowania do przejazdów:
1) na odcinku Wadowice – Rabka Zdrój – Limanowa – Nowy Sącz (droga krajowa nr 28),
2) na odcinku Bielsko-Biała – Kęty – Wadowice (droga krajowa nr 52); w tej części tego odcinka, która położona jest na terenie województwa małopolskiego,
3) na odcinku Brzesko – Nowy Sącz (droga krajowa nr 75),
4) na odcinku Krzeszowice – Trzebinia (droga krajowa nr 79).
§ 3. Kto narusza zakaz, o którym mowa w § 1, podlega karze grzywny wymierzanej na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1094 z pózn. zm.)2.
§ 4. Wykonanie rozporządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie i Małopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego.
§ 5. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia, a także w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w środkach
masowego przekazu.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od daty jego ogłoszenia.

                                                                                                                                                                                                                                   Wojewoda Małopolski
Józef Pilch
1 W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia porządkowego Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2016 r.zmieniającego rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r. poz. 4495), które weszło w życie w dniu 27 lipca 2016 r.
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 774, 1485 i 1707.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 22 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się tekst jednolity

rozporządzenia porządkowego Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze

województwa małopolskiego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r. poz. 4226), zmienionego rozporządzeniem porządkowym Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj.

Małop. z 2016 r. poz. 4413).

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 11 lipca 2016 r.

 • 1. W związku z uroczystymi obchodami Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, w celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa

publicznego, wprowadza się zakaz przewozu towarów niebezpiecznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz.1367, z późn. zm.1), na następujących obszarach województwa małopolskiego i w następujących, niżej wskazanych dniach i godzinach:

1) w dniu 27 lipca 2016 r. od godziny 12.00 do 22.00 na terenie Miasta Krakowa i powiatu

krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4,

2) w dniu 28 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na terenie Miasta Krakowa i powiatu

krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4,

3) w dniu 29 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na terenie Miasta Krakowa, powiatu

krakowskiego, powiatu wielickiego oraz powiatu oświęcimskiego,

4) w dniu 30 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 24.00 na terenie Miasta Krakowa, powiatu

krakowskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu myślenickiego, powiatu

bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,

5) w dniu 31 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na terenie Miasta Krakowa, powiatu

krakowskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu myślenickiego, powiatu

bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,

6) w dniu 1 sierpnia 2016 r. od godziny 5.00 do 24.00 na obszarze Miasta Krakowa z wyłączeniem

autostrady A4 oraz na odcinku drogi S7 od węzła Kraków Bieżanów do węzła Kraków Przewóz.

 • 2. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje na drogach publicznych i innych drogach

ogólnodostępnych.

 • 3. Zakaz, o którym mowa w § 1, nie dotyczy przewozów:

1) towarów niebezpiecznych wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną, Policję, Siły Zbrojne

Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Ochrony Rządu, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego

oraz przewozów konwojowanych przez te służby,

2) paliw i substancji technicznych niezbędnych dla funkcjonowania placówek szpitalnych.

 • 4. Kto narusza zakaz, o którym mowa w § 1, podlega karze grzywny wymierzanej na zasadach

i w trybie określonym w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r.

poz.1094, z późn. zm.2).

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz.1454, z 2015 r. poz. 1273 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 542.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz.774, 1485, 1634 i 1707.

 • 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie

i Małopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego.

 • 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia, a także w Dzienniku

Urzędowym Województwa Małopolskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w środkach

masowego przekazu.

 • 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od daty jego ogłoszenia.

Wojewoda Małopolski

                                                                                                                                                 Józef Pilch