unnamed (1)

II nabór do projektu „Dobry Czas na Biznes–KOM”

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR S.A.) informuje, iż w dniach 30 listopada 2016 r. – 16 grudnia 2016 r. ogłasza II nabór do projektu „Dobry Czas na Biznes–KOM” w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, w Podziałaniu 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji.
Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:
Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. oraz w Powiatowych Punktach Informacyjnych zlokalizowanych w każdym mieście powiatowym subregionu, pod poniższymi adresami:

1. M. Kraków – ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków,
2. powiat bocheński – ul. Świętego Leonarda 31/25, 32-700 Bochnia,
3. powiat krakowski – ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków,
4. powiat miechowski – ul. Piłsudskiego 10b, 32-200 Miechów
5. powiat myślenicki – ul. Królowej Jadwigi 3, 32-400 Myślenice,
6. powiat proszowicki – ul. Krakowska 18a, 32-100 Proszowice,
7. powiat wielicki – ul. Sikorskiego 5, 32-020 Wieliczka

Dokumenty można składać:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00

Tryb składania dokumentów rekrutacyjnych:
Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres biura projektu, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Regulaminie rekrutacji.

Kto może ubiegać się o udział w projekcie?

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą, do co najmniej jednej z poniższych grup:
1) osób powyżej 50 roku życia,

2) osób długotrwale bezrobotnych,

3) osób z niepełnosprawnościami,

4) osób o niskich kwalifikacjach,

5) kobiet.

Kryterium wieku kandydata weryfikowane jest w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego,

Niezbędne dokumenty:
Wzory dokumentów, które należy przedłożyć w odpowiedzi na ogłoszony nabór znajdują się na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcbkrakow:

Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w:

 Regulamin rekrutacji w projekcie „Dobry czas na biznes – KOM”

 Regulamin przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności

gospodarczej w projekcie „Dobry czas na biznes – KOM”

Regulaminy znajdują się:

 w siedzibie MARR S.A.

 w Powiatowych Punktach Informacyjnych oraz

 na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcbkrakow

Przy wypełnianiu formularza rekrutacyjnego prosimy zwrócić uwagę na poprawne określanie kodów DEGURBA. Na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcbkrakow znajduje się wykaz gmin województwa małopolskiego wraz z przypisanymi im kodami klasyfikacji
DEGURBA.
Informujemy, że na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcbkrakowbędzie istniała możliwość wypełnienia formularza rekrutacyjnego w wersji on-line. Po udostępnieniu funkcjonalności informacja w tym zakresie pojawi się w aktualnościach na stronie projektu.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z siedzibą MARR S.A. lub wybranym Powiatowym Punktem Informacyjnym.

florek

Szkolenia kobiet – techniki samoobrony

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej w sprawie zorganizowania i 
przeprowadzenia cyklu szkoleń z kobietami - ochotniczkami spoza resortu 
obrony narodowej w zakresie walki wręcz - samoobrony, rusza I edycja 
ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń kobiet z technik samoobrony.

Na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej 
(http://www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet/) znajdują się szczegółowe 
informacje dotyczące organizacji i możliwości uczestnictwa w szkoleniu.

Na terenie administrowanym przez WKU w Krakowie takie szkolenie 
zorganizowane jest w oparciu o 16 Batalion Powietrznodesantowy w 
Krakowie ul . Wrocławska 82. Instruktor: sierż. Mariusz TARAN tel. 500 
042 268, email: skytaran@tandsnow.com

11 listopada

aplakat

obrazek

                                                                            

 

                                                       ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ELEKTROODPADÓW

21.11.2016 – ZBIÓRKA W MIEJSCOWOŚCIACH: BOLÓW, CZUSZÓW, ŁASZÓW, NADZÓW, NIEZWOJOWICE, PIECZONOGI, SOLCZA, WINIARY

30.11.2016 – ZBIÓRKA W MIEJSCOWOŚCIACH: GRUSZÓW, IBRAMOWICE, LELOWICE KOLONIA, PAŁECZNICA, PAMIĘCICE, SUDOŁEK


 ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĄ W DNIACH OKREŚLONYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI O GODZINIE 7:00

 

Odpady wielkogabarytowe – to odpady o dużych, nietypowych rozmiarach, takie jak meble (stoły, szafy, sofy, krzesła) dywany, wózki dziecięce, opony od samochodów osobowych – nie więcej niż 4 sztuki, zabawki o dużych rozmiarach, rowery materace itp.

Elektroodpady – to zużyty sprzęt elektroniczny oraz elektryczny, taki jak telewizory, drukarki, monitory, radia itp.

konkurs

Regulamin Konkursu – ” Zdrowe odżywianie! Podejmuję wyzwanie!”

Załącznik nr 1 –  zgłoszenie do konkursu

tak potrafię

Tak potrafię ii

 

ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ

kran

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW CZUSZOWA !!!

Urząd Gminy informuje, iż w dniu 24.10.2016 r. w poniedziałek w godz 7:30 – 15:30 nastąpi przerwa w dostawie wody związana z konserwacją urządzeń wodociągowych.

INFORMACJA !

       Informuję, iż producenci rolni, których gospodarstwa zostały w 2016 r. dotknięte wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy i w których powstały szkody    w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych, mogą składać w terminie od 17 do 31 października 2016 r. do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wnioski o udzielenie pomocy. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR. Pomoc udzielana będzie zarówno dla gospodarstw, w których szkody wynoszą powyżej 30% średniej produkcji z ostatnich 3 lat jak również dla gospodarstw,         w których szkody wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji. Jednak w tym ostatnim przypadku pomoc będzie udzielana w ramach pomocy de minimis, dla której ustalony jest limit pomocy do wysokości 15 tys. euro w okresie 3 letniego okresu podatkowego (rok klęski  i dwa lata poprzednie). Stawki pomocy ustalone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustalone w oparciu o § 13 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r.,   w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz. U. późn.187, z póz. zm.) wynoszą:

  • 900 zł na 1 ha powierzchni upraw, w tym owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70 % spowodowane przez grad, huragan, deszcz nawalny lub suszę,
  • 100 zł na 100 m² powierzchni upraw w szklarniach, tunelach foliowych, w których szkody spowodowane wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy powstały na powierzchni co najmniej 70 %.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody   i ww. stawek pomocy. Kwota pomocy będzie pomniejszona o 50% dla rolników nieposiadających w 2016 roku polisy ubezpieczeniowej co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk. Maksymalna wysokość pomocy nie może być większa niż równowartość 15 tys. euro. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć protokół oszacowania szkód sporządzony przez Komisję powołana przez Wojewodę oraz kopię polisy ubezpieczeniowej.