KOMUNIKAT! Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO INFORMUJE!!!

Komunikat:

Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych

Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych.

 

Jednocześnie przypominamy mieszkańcom Małopolski, że audyty energetyczne budynków – będące warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji na wymianę nieekologicznego pieca – są całkowicie bezpłatne dla mieszkańców, ponieważ będą finansowane przez Urząd Marszałkowski ze środków Unii Europejskiej.

Firmy proponują także po okresie trwałości projektu (czas, kiedy projekt jest monitorowany) modyfikację nowych pieców tak, aby znów można było w nich spalać np. śmieci.

Dlatego przypominamy, że w okresie trwałości projektu, który wynosi 5 lat, gminy, a co za tym idzie mieszkańcy, będą kontrolowani. Efektem każdej modyfikacji pieców będzie konieczność zwrotu dotacji. UWAGA! wymienione ze środków unijnych piece mogą być kontrolowane także po odbiorze technicznym i rozliczeniu dofinansowania.

Przestrzegamy przed wpuszczaniem do domów jakichkolwiek osób postronnych (firm) w celu przeprowadzenia wspomnianego audytu i ponoszenia w związku z tym jakichkolwiek opłat. Nieuczciwe firmy wyceniają swoją „usługę” na ok. 150 zł.

Informujemy, że środki na wymianę pieców dostępne będą wyłącznie za pośrednictwem samorządów gminnych. Audytorzy wybrani przez Urząd Marszałkowski, którzy wkrótce rozpoczną przeprowadzanie ocen energetycznych będą posiadali ze sobą stosowny identyfikator nadany przez Gminę. Ponadto, informacje o rozpoczęciu audytów pojawią się na stronach internetowych Gmin, które przystąpiły do programu.

Lista firm, którym Urząd Marszałkowski zleci przeprowadzenie audytów będzie dostępna także na stronie www.rpo.malopolska.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich:
– w Krakowie, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 06 16 / 26 / 36 / 46 / 56 / 66 / 76 / 86
– w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, tel. (12) 616 03 91 / 92 / 93
– w Tarnowie, ul. Wałowa 37, tel. (12) 616 03 61 / 62 / 63
– w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, tel. (12) 616 03 81 / 82 / 83
– w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, tel. (12) 616 03 71 / 72 / 73
Wszystkie punkty są czynne w godz.: pon. 8:00 – 18:00 oraz wt.-pt. 8:00 – 16:00.

 

Kraków, 20.02.2017 r.

komunikat

Uwaga! Istotne Informacje dla Rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków!

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

WYDZIAŁ ROLNICTWA

Informuję, iż rolnicy, poszkodowani w wyniku wystąpienia na terenie Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków, prowadzący w 2016 gospodarstwa, w których jest utrzymywany drób, położone na obszarach podlegających ograniczeniom w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (obszary zapowietrzone i zagrożone) mogą otrzymać rekompensaty na podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2017. 166). Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta drobiu na formularzu udostępnionym na stronach internetowych ARiMR oraz biurach powiatowych ARiMR.

Wnioski należy składać od 1 do 28 lutego 2017 r. do kierownika właściwego biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do wniosku producent rolny musi dołączyć dokumentację określającą liczebność stada drobiu w gospodarstwie położonym na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, na dzień poprzedzający dzień otrzymania przez powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków. Z pomocy mogą korzystać producenci rolni w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, którzy prowadzą gospodarstwo w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.). Rekompensata będzie wypłacana do każdej sztuki drobiu utrzymywanego w gospodarstwie położonym na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym na dzień otrzymania przez powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby, w wysokości:

25 zł – w przypadku indyka lub strusia,

15 zł – w przypadku kaczki lub gęsi,

5 zł – w przypadku kury, perlicy lub przepiórki,

4 zł – w przypadku pozostałych gatunków drobiu.

Rekompensaty nie będą przysługiwały producentom rolnym:

1) których gospodarstwo zostało wyznaczone jako ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków, tj. gospodarstwo, które jest uprawnione do odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt za drób zabity z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej albo do zapomogi za drób padły na podstawie art. 50 ust. 1 tej ustawy; grupa ta obejmuje także gospodarstwa, w których stwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków ale odmówiono wypłaty odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 7 ww. ustawy lub wypłaty zapomogi na podstawie art. 50 ust. 3 tej ustawy;

– 2 –

2) których gospodarstwo jest położone w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, które nie zostało wyznaczone jako ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków, a wydano decyzję nakazującą zabicie lub poddanie ubojowi drobiu, tj. gospodarstwo, które jest uprawnione do odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 1 ww. ustawy za drób zabity z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej; grupa ta obejmuje także gospodarstwo w któremu odmówiono wypłaty odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 7 tej ustawy;

3) których gospodarstwo jest położone w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, wobec których wydano decyzję nakazującą zabicie lub ubój drobiu oraz zakazującą utrzymywania w gospodarstwie drobiu, na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 i ust 3 ww. ustawy. Przedstawiając powyższe, proszę o przekazanie informacji zainteresowanym rolnikom.

 

informacja dot. zjadliwej grypy

BUDŻET OBYWATELSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – konsultacje w sprawie nowego Regulaminu

BUDŻET OBYWATELSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
– konsultacje w sprawie nowego Regulaminu

 

OGŁOSZENIE

Informuje się przedstawicieli środowisk lokalnych aktywistów, takich jak: sołtysi, koła gospodyń wiejskich, jednostki ochotniczej straży pożarnej, gminne jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe i samorządy gospodarcze o trwających konsultacjach społecznych dotyczących nowego  regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
W ramach konsultacji społecznych zorganizowane zostaną spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, a także z zainteresowanymi budżetem obywatelskim mieszkańcami Małopolski.

Najbliższy termin spotkania w Krakowie to:

20.02.2017 r. godz. 16:30
Urząd Marszałkowski Sala Obrad Sejmiku
ul. Racławicka 56, 30-001 Kraków

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

 

 

 

 

plakat przemoc

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 21 i 22 luty 2017r.


Szanowni Państwo,

podobnie jak w latach ubiegłych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach wspólnie z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Proszowicach oraz Komendą Powiatową Policji w Proszowicach w ramach obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 21 i 22 luty 2017r. zachęca wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem do skorzystania z kompleksowej pomocy specjalistów m.in.: psychologa, terapeuty rodzinnego, pedagoga, terapeuty uzależnień, prawnika, kuratora sądowego, policji oraz pracownika socjalnego.

Dyżury specjalistów odbywać się będą w budynku Urzędu Gminy i Miasta Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice (sala obrad na parterze), (godziny wyznaczone w harmonogramie-załacznik).

Dzięki zaangażowaniu się przedstawicieli różnych instytucji – Sądu, Policji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MGOPS oraz PCPR oferowane wsparcie będzie miało charakter interdyscyplinarny. Osoby dotknięte przestępstwem będą mogły uzyskać informacje z wielu źródeł na temat możliwości poradzenia sobie z problemem.

harmonogram

Zachęcamy do zapoznania się z projektem realizowanym przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego – Dobry czas na biznes!

IMG_2882

Ostrzeżenie meteorologiczne!

IMG_2848

akcyza

Zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury.

W 2017 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:
a) od 1 lutego 2017 r. do 29 lutego 2017 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez burmistrza pracownika Urzędu Miasta za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017r.
b) od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez burmistrza pracownika urzędu miasta za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosić będzie: 86,00 zł razy ilość ha użytków rolnych.

Termin załatwienia:
Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku. Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje w terminach:
1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2017 r. – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w pierwszym terminie
2. od dnia 1 października do dnia 31 października 2017 r. – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w drugim terminie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku

Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co, do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa, w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zostanie ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji i będzie również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania.

Faktura powinna spełniać wymogi określone w Ustawie  z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r. (Dz. U.  2016 r. 1934), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
a) 1 – 30 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
b) 1 – 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

szkolenie-1

UPRAWNIENIA W JEDEN WEEKEND!!!

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kazimierzy Wielkiej zamierza wkrótce rozpocząć nowe szkolenia dla rolników. Dla osób, które chcą w zdobyć nowe kwalifikacje to bardzo dobra wiadomość. Warto dodać, że całe szkolenie odbędzie się w ciągu zaledwie jednego weekendu.

Wszystkich chętnych zapraszamy na następujące szkolenia:

  1. „Integrowana produkcja roślin – rośliny rolnicze”,
  2. „Integrowana produkcja roślin – rośliny sadownicze”
  3. „Integrowana produkcja roślin – rośliny warzywnicze”

w promocyjnej cenie – jedynie 400 złotych za kurs. Producent rolny zainteresowany otrzymaniem certyfikatu integrowanej produkcji powinien ukończyć szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin na poziomie podstawowym (odrębnie w odniesieniu do roślin warzywniczych, sadowniczych i rolniczych). Program szkolenia obejmuje 16 godz. po 8 godz. każdego dnia. Przewidywane termin szkolenia: luty/marzec/kwiecień 2017 r. (sobota-niedziela).

Program kursu realizowany będzie zgodnie z zał. Nr 2 lit. A) do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 554) – odpowiednio dla roślin sadowniczych, warzywnych i rolniczych (szkolenie podstawowe).Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które ważne jest 5 lat.

Co to jest integrowania produkcja?

Integrowana produkcja  to nowoczesny i rozwijający się system uprawy, który uwzględnia oczekiwania odbiorców w stosunku nie tylko do atrakcyjnie wyglądających owoców, warzyw i innych płodów rolnych, ale również produktów o wysokich walorach jakościowych. System integrowanej produkcji umożliwia uzyskanie płodów rolnych o najwyższych wartościach biologicznych i odżywczych oraz bezpiecznych dla zdrowia ludzi. Produkty roślinne poddawane są ścisłej kontroli pod kątem pozostałości środków ochrony roślin, nawozów oraz innych substancji niebezpiecznych dla zdrowia. Podobnie istotną kwestią jak bezpieczeństwo żywności jest propagowanie ochrony środowiska. Niestety intensyfikacja produkcji rolniczej tworzy ogromne zagrożenie dla otaczającej przyrody. Integrowana produkcja uwzględnia cele ekologiczne takie jak ochronę krajobrazu rolniczego oraz różnorodności biologicznej. Podstawą systemu integrowanej produkcji są prawidłowo dobrane elementy takie jak: poprawny płodozmian i agrotechnika, racjonalne nawożenie oparte na rzeczywistym zapotrzebowaniu roślin oraz stosowanie w uzasadnionych sytuacjach środków ochrony roślin jak najmniej zagrażających zdrowiu ludzi i zwierząt oraz środowisku naturalnemu.

Zajęcia będą prowadzić wyspecjalizowani pracownicy Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

  1. „Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie” (cena promocyjna 95,00 zł)
    Termin szkolenia: luty/marzec/kwiecień 2016 r. (sobota-niedziela), 14 godz. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawnia do wykonywania zabiegów oraz zakupu środków ochrony roślin. Jest ono wymagane również podczas kontroli w gospodarstwie przez: Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ważne jest 5 lat.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w godzinach 8.00-16.00. Zakład Doskonalenia Zawodowego, Kazimierza Wielka, ul. Kolejowa 27, tel. 41 352 19 46 lub 41 352 26 98 lub 691310471 e-mail: kazimierza@zdz.kielce.pl lub kcwiek@zdz.kielce.pl.

Kursy uruchamiamy natychmiast po zebraniu 15 osobowej grupy.

pilne-190255

Informacja w sprawie GRYPY PTAKÓW!

W związku z różną interpretacją komunikatu Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, zaleca się przetrzymywanie drobiu w zamknięciu, aż do momentu otrzymania jasnego komunikatu o możliwości wypuszczenia drobiu na wybieg!

Zapraszamy do udziału w projekcie!!!

proj gops