OBWIESZCZENIE

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 22 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się tekst jednolity

rozporządzenia porządkowego Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze

województwa małopolskiego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r. poz. 4226), zmienionego rozporządzeniem porządkowym Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj.

Małop. z 2016 r. poz. 4413).

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 11 lipca 2016 r.

 • 1. W związku z uroczystymi obchodami Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, w celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa

publicznego, wprowadza się zakaz przewozu towarów niebezpiecznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz.1367, z późn. zm.1), na następujących obszarach województwa małopolskiego i w następujących, niżej wskazanych dniach i godzinach:

1) w dniu 27 lipca 2016 r. od godziny 12.00 do 22.00 na terenie Miasta Krakowa i powiatu

krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4,

2) w dniu 28 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na terenie Miasta Krakowa i powiatu

krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4,

3) w dniu 29 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na terenie Miasta Krakowa, powiatu

krakowskiego, powiatu wielickiego oraz powiatu oświęcimskiego,

4) w dniu 30 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 24.00 na terenie Miasta Krakowa, powiatu

krakowskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu myślenickiego, powiatu

bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,

5) w dniu 31 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na terenie Miasta Krakowa, powiatu

krakowskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu myślenickiego, powiatu

bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,

6) w dniu 1 sierpnia 2016 r. od godziny 5.00 do 24.00 na obszarze Miasta Krakowa z wyłączeniem

autostrady A4 oraz na odcinku drogi S7 od węzła Kraków Bieżanów do węzła Kraków Przewóz.

 • 2. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje na drogach publicznych i innych drogach

ogólnodostępnych.

 • 3. Zakaz, o którym mowa w § 1, nie dotyczy przewozów:

1) towarów niebezpiecznych wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną, Policję, Siły Zbrojne

Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Ochrony Rządu, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego

oraz przewozów konwojowanych przez te służby,

2) paliw i substancji technicznych niezbędnych dla funkcjonowania placówek szpitalnych.

 • 4. Kto narusza zakaz, o którym mowa w § 1, podlega karze grzywny wymierzanej na zasadach

i w trybie określonym w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r.

poz.1094, z późn. zm.2).

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz.1454, z 2015 r. poz. 1273 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 542.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz.774, 1485, 1634 i 1707.

 • 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie

i Małopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego.

 • 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia, a także w Dzienniku

Urzędowym Województwa Małopolskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w środkach

masowego przekazu.

 • 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od daty jego ogłoszenia.

Wojewoda Małopolski

                                                                                                                                                 Józef Pilch

Przy okazji Światowych Dni Młodzieży, na Szlaku Pielgrzymów tuż przy Wawelu, w Krakowie pod hasłem „Polska wita!” powstaje Pawilon Polski. W sferycznych namiotach, zaprezentowane zostaną osiągnięcia polskiej nauki, kultury, rolnictwa i gospodarki, a także historia i walory turystyczne kraju. Pawilon Polski jest wspólną inicjatywą polskich instytucji publicznych oraz ich partnerów strategicznych na rzecz promocji kraju. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ).

Już w najbliższy poniedziałek, 25 lipca zapraszamy do premierowych odwiedzin Pawilonu Polski. Wystawę będzie można zobaczyć w czasie Światowych Dni Młodzieży od 25 do 31 lipca, w godzinach od 9:00 do 22:00. Pawilon Polski to zarówno stała, tygodniowa ekspozycja wewnątrz namiotów, jak i strefa relaksu ze sceną na zewnątrz, gdzie codziennie odbywać się będą koncerty.

Światowe Dni Młodzieży to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń odbywających się w Polsce w tym roku. To doskonała okazja do pokazania Polski i jej nowoczesnego oblicza wszystkim gościom wydarzenia.

W tym celu, na Placu Wielkiej Armii Napoleona, przy samym Wawelu, powstaje Pawilon Polski. Wchodzący do niego goście zobaczą Polskę, jako kraj dynamiczny, innowacyjny, atrakcyjny turystycznie i kulturowo, a Polaków jako pracowity i gościnny naród. Interaktywna, pełna nowoczesnych polskich technologii ekspozycja, zaskoczy każdego odwiedzającego. Na taki efekt liczą organizatorzy. Chcą, aby pielgrzymi dobrze zapamiętali Polskę, dzięki czemu staną się oni ambasadorami naszego kraju w swoich ojczyznach.

Pawilon Polski składać się będzie z czterech połączonych ze sobą sferycznych namiotów, wyprodukowanych przez firmę, która stworzyła scenografię do filmu Marsjanin. Wchodząc do środka, goście odbędą kinową podróż w trójmiarze po historii Polski oraz wirtualny spacer po sztuce polskiego Średniowiecza. Zobaczą także atrakcje turystyczne i zabytki Polski relaksując się na interaktywnej huśtawce, z której wyślą e-pocztówkę do znajomych. Na entuzjastów najnowszych technologii w Pawilonie Polski czekają polskie drony, łaziki marsjańskie, roboty Proteus, czy aplikacje na smartfony i tablety, które pomagają w codziennym życiu, a także „ogród doświadczeń”.

Aby pokazać, że Polska zasługuje na miano wiodącego w Unii Europejskiej producenta żywności wysokiej jakości, uczestnicy Światowych Dni Młodzieży będą mogli przenieść się również na pole marchewek czy do sadu jabłoniowego, a także skosztować polskich specjałów. Goście Pawilonu Polskiego będą mogli cieszyć się polskimi przysmakami, zasiadając w strefie relaksu przygotowanej wokół Pawilonu i uczestnicząc w wydarzeniach kulturalnych, m.in. koncertach plenerowych.

Głównymi współorganizatorami projektu są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rozwoju, Narodowe Centrum Kultury, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Organizacja Turystyczna, Agencja Rynku Rolnego oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., która jest koordynatorem i wykonawcą projektu.

Pawilon Polski powstał głównie dzięki wsparciu partnerów strategicznych, którymi są: Grupa Azoty, Enea, Energa, KGHM, Grupa Lotos, LOTTO, PGNiG, PKO Bank Polski, PZU, PKP S.A., IC Intercity, PKP Cargo oraz Polskie Linie Kolejowe.

Zapraszamy do Pawilonu Polski w Krakowie już od poniedziałku 25 lipca! Do zobaczenia w Pawilonie w czasie Światowych Dni Młodzieży.

 

SDM

Drodzy Mieszkańcy Gminy Pałecznica! 

W związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży i wizytą dużej ilości Pielgrzymów w naszej Gminie, zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie akcji „Woda dla pielgrzyma”!
Prosimy o pomoc poprzez zakup zgrzewek wody niegazowanej, najlepiej w butelkach 0,3 l – 0,5 l i dostarczenie ich do Biblioteki Publicznej w Pałecznicy bądź do Urzędu Gminy Pałecznica.

Jesteście razem z nami?
Liczymy na Waszą pomoc!

rozpocznij od nowa

„Rozpocznij od nowa! -projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego”

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Rozpocznij od nowa! –  projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego” realizowanego przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

            Projekt „Rozpocznij od nowa!(…)” skierowany jest do 70 osób niepełnosprawnych w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo (niezarejestrowanych w PUP), którzy nie uczestniczą w kształceniu oraz szkolnictwie (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących województwo małopolskie. Głównym celem Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia przez wymienioną grupę docelową poprzez skorzystanie z szerokiej oferty wsparcia.

W ramach realizacji projektu Uczestnikom zostanie udzielone następujące wsparcie:

 1. a) doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;
  b) warsztaty motywacji do zmian w formie grupowych spotkań z psychologiem;
  c) szkolenia zawodowe i bony szkoleniowe – uczestnicy mogą skorzystać z pełnej oferty rynkowej szkoleń (uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu). Szkolenia zostaną dobrane indywidualnie na podstawie IPD po uwzględnieniu zapotrzebowania na regionalnym rynku pracy oraz zgodnie z ich możliwościami wynikającymi z posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności;
  d) 3-miesięczne staże zawodowe;
  e) 6-miesięczne bony stażowe;
  f) pośrednictwo pracy;
  g) bony na zasiedlenie.

Projekt gwarantuje uczestnikom zestawy materiałów szkoleniowych, zwrot kosztów dojazdu,

stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe.

Szczegółowe informacje dostępne są:

szlachetna

Szlachetna Paczka – Lider Rejonu

Szlachetna Paczka poszukuje Lidera Rejonu, który podejmie się zbudowania zespołu wolontariuszy i sprawowania nad nimi pieczy podczas przedświątecznej akcji pomocy najuboższym w Proszowicach.

Zarządzanie projektami i ludźmi, umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, doświadczenie w organizowaniu dużych wydarzeń, praca w grupie, współpraca z biznesem i wiele innych – chcesz zdobyć cenne na rynku pracy kompetencje? Zostań Liderem SZLACHETNEJ PACZKI w PROSZOWICACH. Twoja praca przełoży się nie tylko na Twój rozwój, ale też na pomoc dzieciom i pomoc ubogim. Sprawdź, ile możesz zyskać na www.superw.pl. Na zgłoszenia czekamy do 22 lipca!

 

Rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie ograniczeń w ruchu drogowym – wersja .pdf

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Niepełnosprawny pracownik 30+ (…)” ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej  i skierowany jest do 30 osób niepełnosprawnych w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo lub bezrobotnych, zamieszkujących województwo małopolskie.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2016 do 30.06.2017.

W ramach realizacji projektu Uczestnikom i Uczestniczkom zostanie udzielone wsparcie z zakresu:

 1. Identyfikacji osób pozostających bez zatrudnienia
 2. Staży zawodowych
 3. Szkoleń zawodowych
 4. Pośrednictwa pracy
 5. Wsparcia trenera pracy

Ponadto projekt gwarantuje- stypendia szkoleniowe oraz stażowe, zwroty kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad os. zależną.

Zgłoszenia do udziału w projekcie, szczegółowe informacje:

 • Telefon- 512 053 545
 • E-mail- malopolskie@kontraktor.biz.pl
 • w Biurze Projektu w Krakowie- ul. Bajana 4, 31-465 Kraków
 • na stronie internetowej – www.kontraktor.biz.pl

 

abc

Swiatowe

POSZUKIWANI WOLONTARIUSZE ŚDM!

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wspólnie z nami uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu, a jednocześnie pomóc w naszej Gminie w dniach 25-31 lipca 2016 r.

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem ŚDM w Gminie Pałecznica, wyślij swoje zgłoszenie na adres: wadek.k@palecznica.pl lub napisz wiadomość —-> http://m.me/GminaPalecznica w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Liczymy na Ciebie!

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W GMINIE PAŁECZNICA

drugie półrocze

FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE 2016 W LICZBACH.

Od kwietnia br. trwa realizacja projektów w ramach konkursu FIO Małopolska Lokalnie. Dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji otrzymało 166 projektów na łączną kwotę 788 000 zł. Konkurs, jak co roku, prowadzony był równolegle w czterech subregionach, koordynowanych przez cztery organizacje: Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa, Stowarzyszenie Forum Oświatowe z Klucz, Fundację Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS z Myślenic oraz Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia ze Stryszawy.