Wyniki badań wody z ujęcia w Pałecznicy

Informacja

W sobotę 5 czerwca 2021 roku przez gminę Pałecznica przeszła potężna ulewa z gradobiciem. Gwałtowna burza spowodowała zalania dróg, posesji a w szczególności doszczętnie zniszczyła uprawy warzyw.

Najbardziej ucierpiały uprawy cebuli, czosnku. Dotknięte są również uprawy ziemniaków a nawet zbóż. Gospodarstwa rolne, które poniosły straty w związku z gradobiciem mogą składać wnioski do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Urzędu Gminy o powołanie Komisji Wojewódzkiej ds. szacowania strat.

Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód (Załącznik nr I). W zależności od rodzaju poniesionych szkód rolnik ma obowiązek wraz z wnioskiem wypełnić odpowiednie załączniki (załącznik I.2-I.9). Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć, w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. kopię wniosku złożonego do ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Aby gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej został uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym muszą zostać spełnione następujące warunki:

-Gospodarstwo rolne winno posiadać minimalną powierzchnię- 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy.

-Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

Termin składania wniosków o szacowanie szkód mija zgodnie z wytycznymi 15 czerwca 2021. Następnie Wojewoda Małopolski deleguje do pracy w terenie członków komisji.

Link do zasad wraz z odnośnikami do pobrania wniosku i załączników do wniosku:

https://bip.malopolska.pl/muw,a,945869,szacowanie-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-i-dzialach-specjalnych-produkcji-rolnej-znajdujacych-sie-n.html?fbclid=IwAR1xNSV9EZ6BY7N9PwG-VtHxC-pgAml1qobLTUumkjJ7R3Nr2lSdmH5CejI

Osoby do kontaktu: Magdalena Kopeć       
                                 Zbigniew Czerw            
                                 (tel: 41 38 48 037)

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU – 800 137 200

Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 – otrzymasz niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta.                           Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach.

JEDEN, BEZPŁATNY NUMER DLA CAŁEJ POLSKI !!!

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna:

poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
 • w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:

 • nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.

Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę:

 • pielęgniarki/położnej,
 • lekarską w formie telekonsultacji

W ramach TPK uzyskasz:

 • poradę medyczną,
 • e–receptę,
 • e–skierowanie,
 • e–zwolnienie.

Porady są udzielane w czterech językach:

polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim..

W ramach TP można skorzystać z wideorozmowy z tłumaczem języka migowego https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/tpk-wideorozmowa-z-tlumaczem-jezyka-migowego/

Komunikat

Informacja

Komunikat

Gmina Pałecznica informuje, iż ujęcie wody w Pałecznicy zostało przepłukane oraz solidnie i gruntownie zdezynfekowane, a woda jest podawana do wodociągu zgodnie z najwyższym rygorem sanitarnym

Przypominajka o wnioskach o dopłaty bezpośrednie za 2021 rok

Spisz się i wesprzyj lokalną społeczność!

Nowy System Poboru Opłaty Elektronicznej w Polsce

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie