Category Archives: Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne

ost

Konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Pałecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

Konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Pałecznica z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2018 rok”
Pałecznica, dnia 16 października 2017 r.
INFORMACJA
WÓJTA GMINY PAŁECZNICA
z dnia 16 października 2017 r.
o przeprowadzeniu konsultacji
Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Pałecznica zaprasza zainteresowane
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu
Współpracy Gminy Pałecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2018 rok”
Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 16.10.2017 r. do 27.10.2017 r. (w dni robocze) poprzez
zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pałecznicy a
także poprzez zgłaszanie uwag Inspektorowi ds. informacji publicznej i promocji gminy. Uwagi, opinie i
wnioski dotyczące projektu „Programu Współpracy Gminy Pałecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”  należy składać pisemnie na
„formularzu do konsultacji” w sekretariacie Urzędu Gminy w Pałecznicy, 32-109 Pałecznica ul. św. Jakuba 11,w
godzinach pracy urzędu Gminy Pałecznica który będzie udostępniony do publicznej wiadomości na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Pałecznica oraz na stronie internetowej .
Projekt „Programu współpracy Gminy Pałecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” oraz „formularz do konsultacji”
można pobrać w pok. nr 7 Urzędu Gminy Pałecznica oraz na stronie urzędu.

Wójt Gminy Pałecznica
Marcin Gaweł

Formularz konsultacji OPP 2017

Uchwała o organizacje pozorządowe na 2018

Konsultacje projektu

 

Wójt Gminy Pałecznica – Marcin Gaweł serdecznie zaprasza rodziców lub opiekunów dzieci na bezpłatne warsztaty „Prawidłowe żywienie dzieci w wieku 0-3 lat”

plakat warsztaty zywienioweZaproszenie na warsztaty dla rodzicó dzieci w wieku 0-3 lat-1

22405962_1510462969045513_2973036275511998194_n

Ważna informacja dotycząca projektu OZE

Osoby, które złożyły deklarację udziału w projekcie w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii proszone są o zgłoszenie się do Pani Magdaleny Kopeć- pracownika Urzędu Gminy w terminie do 16 października br. w celu podpisania umowy użyczenia. Umowa ta upoważniać będzie Gminę Pałecznicę do złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością, na której prowadzone będą roboty związane z montażem instalacji OZE, na cele realizacji projektu.

Merytoryczne kryteria punktowe w zakresie stanu przygotowania projektu przewidują przyznanie dodatkowych punktów za posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu. W przypadku projektu OZE mieszkaniec będzie musiał udostępnić nieruchomość Gminie w celu wykonania instalacji, a sama instalacja w pięcioletnim okresie trwałości będzie własnością Gminy.

Uwaga! Brak złożenia oświadczenia w terminie będzie równoznaczny z wykreśleniem danej osoby z udziału w projekcie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pałecznica w pok. nr 8.
Osoba do kontaktów – p. Magdalena Kopeć tel. 41 38 48 037 wew.11 ; mail:kopec.m@palecznica.pl

Osoby zgłaszające powinny mieć ze sobą dowód osobisty oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY oraz ODRZUCENIU OFERTY

Dot. postępowania na dostawę  pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych w ramach projektu „Nauka nas szuka” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Zawiadomienie o wyborze

Informacja_z otwarcia_ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot. postępowania na dostawę  wyposażenia komputerowego wraz z akcesoriami do pracowni szkolnych w ramach projektu „Nauka nas szuka” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty I

Informacja_z otwarcia_ofer

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych w ramach projektu „Nauka nas szuka” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zaproszenie

Załącznik A – arkusz wyceny

ZAL_1 (oferta)

ZAL_2 (oświadczenie)

ZAL_2a (oświadczenie inny podmiot)

ZAL_3 (grupa kapitałowa)

ZAL_4(wzor_umowy)

 

Unieważnienie Postępowania

Unieważnienie postępowania – Dostawa  pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych w ramach projektu „Nauka nas szuka” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

uniewaznieniepostepowania

LISTA RANKINGOWA PO DODATKOWEJ REKRUTACJI DO PROJEKTU „NAUKA NAS SZUKA”

LISTA RANKINGOWA I- III

LISTA RANKINGOWA IV-VI

LISTA RANKINGOWA GIMNAZJUM

Plener Malarski „Racławice – zobacz gdzie zwyciężył Kościuszko”

21729123_1620019184715701_1821070992_n