Category Archives: Aktualności

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji 

Dofinansowanie na wymianę pieca CO na piec 5 generacji! Termin zgłoszeń do 26 marca (niedziela) !!!

Urząd Gminy Pałecznica informuje, iż jest możliwość skorzystania
z dofinansowania do wymiany pieca CO na piec 5 generacji.

Warunki jak poniżej:

 1. Wymiana starego na nowy piec 5 generacji (utylizacja starego, dokument potwierdzający)
 2. Dofinansowanie z WFOŚiGW wspólnie z Gminą stanowią kwotę 5 500,00 zł
 3. Przewidywane koszty pieca (ok. 10 000,00 zł)
 4. Pozostała wartość pieca i koszty montażu leżą po stronie wnioskodawcy.
 5. Termin zgłoszenia do Sołtysów lub Radnych danej miejscowości do niedzieli 26.03.2017 r. włącznie.
 6. Wnioskodawca ma obowiązek wpłacić zaliczkę w kwocie 500,00 zł w terminie do 26.03.2017 r. (niedziela) u Sołtysa lub Radnego.
 7. Termin realizacji wymiany pieców do 15.09.2017 r.

 

Wójt Gminy Pałecznica
(-) Marcin Gaweł

Spotkanie informacyjne z mieszkańcami dotyczące wymiany pieców

Dnia 21 marca w Domu Kultury w Pałecznicy odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami dotyczące wymiany pieców. Tematem spotkania było omówienie zasad i warunków pozyskania za pośrednictwem Gminy Pałecznica dofinansowania na wymianę starego pieca na nowy piec 5 generacji.

Osoby, które chcą skorzystać z dotacji muszą skontaktować się z Sołtysem bądź Radnym swojej miejscowości do 26.03.2017r.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.

1 2 3 4 5

służba

Zakończenie projektu systemowego dla uczestników objętych wsparciem w 2016 roku

W Gminnym Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów na zakończenie udziału w projekcie systemowym dla uczestników objętych wsparciem w 2016 roku.

Wójt Gminy Pałecznica Pan Marcin Gaweł wręczył uczestnikom zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie systemowym „Aktywni do celu”

– Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w Gminie Pałecznica; realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej ; Działania 9.1; Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, realizowanym przez Gminę Pałecznica – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno- Gospodarczego „KLUCZ” Oddział w Pałecznicy.

Pan Wójt podziękował uczestnikom oraz obecnemu jak również poprzedniemu kierownikowi GOPS a także pani Prezes Stowarzyszenia za realizowane w ramach projektu działania służące mieszkańcom naszej gminy.
Udział w podsumowującym spotkaniu wzięli również koordynator projektu oraz przedstawiciele kancelarii adwokackiej , która udziela porad prawnych dla uczestników projektu „Aktywni do celu”

Udział w projekcie przyczynił się dla jego uczestników wzmocnieniem kompetencji społecznych oraz zawodowych.

W roku 2017 oraz 2018 kolejni uczestnicy będą objęci wsparciem w ramach projektu.

IMG_7753IMG_7750IMG_7769IMG_7770

Więcej zdjęć na stronie Gminy Pałecznica na portalu Facebook.

wojsko_0_0

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2017 r.

Kwalifikacja wojskowa dla gminy Pałecznica odbędzie się w dniu

14 kwietnia 2017 r w Miejskim Domu Kultury Proszowice ul. Rynek 18

 

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1. Mężczyzn urodzonych w 1998 roku

2. Mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997 którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3. Osoby urodzone w latach 1996-1997 które:

a. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

b. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

4. Kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010r w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej /Dz. U. poz. 321/.

5.Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej są zobowiązane zgłosić się na wezwanie

w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

2. Dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

3. Posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej.

4. Aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy

UWAGA

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Wójt Gminy wzywa do zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań imiennych. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzenia na danym terenie informują także rozplakatowane obwieszczenia.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa. Osoba ta powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny Wójt z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia lub zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Nie stawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem, przed właściwą komisją lekarską lub przed wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu, albo nie przedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

droga Krzyżowa

W dniach z 7 na 8 kwietnia odbędzie się 4. Nocna Droga Krzyżowa ze Skalbmierza do bazyliki  w Miechowie. Początek 7 kwietnia o godz. 18:00 mszą świętą w Skalbmierzu. Następnie przemarsz, zatrzymując się przy czternastu stacjach drogi krzyżowej. Planowane przerwy na odpoczynek w Rosiejowie, Racławicach i Woli Bukowskiej. Zapraszamy chętnych pielgrzymów. Proszę zabrać wygodne obuwie, płaszcz, znaki odblaskowe, gorącą herbatę i prowiant.

Planowane zakończenie ok. 5 rano śpiewem godzinek o Grobie Chrystusa. Powrót do Skalbmierza busami i autobusem. Można dołączyć do grupy z miejscowości przez które będziemy przechodzić.

Niepełnoletni idą pod opieką dorosłych lub sami za zgodą rodziców bądź opiekunów. Pielgrzymi idą zwartą grupą, bez względu na pogodę. Nie ma wcześniejszych zapisów.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:  

ks. Proboszcz Marian Fatyga 602-765-295.

 

 

 

 

dzk

Spot Promocyjny Funduszy Europejskich – zachęcamy do obejrzenia!

Informacja o konsultacjach społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji

 1. Działając na podstawie art. 6 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji Wójt Gminy Pałecznica zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.
  Interesariusze konsultacji społecznych
  Zgodnie z art. 2 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji, interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:
  1. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele,
  2. Użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,
  3. Wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
  4. Mieszkańcy inni niż wymienieni w pkt. 1;
  5. Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
  6. Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
  7. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
  8. Organy władzy publicznej;
  9. Podmioty, inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Konsultacje rozpoczną się dn. 1 marca 2017 r. i potrwają do dn. 30 marca 2017 r., przy czym odbywać się będą w formie:
  1. Zbierania uwag w postaci papierowej. Uwagi mogą być składane w Urzędzie Gminy w pokoju nr 5
  2. Zbierania uwag w postaci elektronicznej. Uwagi mogą być przesyłane na adres email urząd@palecznica.pl
  3. Spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się dnia 14 marca o godzinie 16:00 w Gminnym Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica
  4. Spotkania z grupą przedstawicielską (przedsiębiorcy), które odbędzie się dnia 17 marca o godzinie 16:00 w Gminnym Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica
  Poszczególne formy konsultacji zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która opublikowana zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pałecznica.
  Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z formularza dostępnego pod adresem internetowym www.palecznica.pl , www.rewitalizacja.palecznica.pl oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 5. Informujemy równocześnie, że uwagi przekazane w innej formie nie będą brane pod uwagę jako udział w tych formach konsultacji społecznych.
  Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.Osoba odpowiedzialnaOsobą odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych po stronie Urzędu Gminy jest Karolina Wądek

DIAGNOZA_PALECZNICA

formularz_konsultacyjny__obszar_zdegradowany_i_rewitalizacji__PALECZNICA

GMINNY_PROGRAM_REWITALIZACJI

Uchwala_o_przyjeciu_GPR__projekt__Palecznica