GOPS

mgr Iwona Perkowska
p.o. Kierownik GOPS
(41) 38 48 234
perkowska.i@palecznica.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W dniu 1 października 2008 roku  weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. nr 192 poz. 1378).

Świadczenie Alimentacyjne przysługuje na podstawie ustawy „pomoc osobom uprawnionym do alimentów”

Świadczenie przysługuje:

 • na dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.
 • na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat.
 • na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się   ono szkole lub szkole wyższej.
 • na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.

Przyznanie prawa do świadczenia uwarunkowane jest spełnieniem kryterium dochodowego określonego jako miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekraczający 725 zł.(art. 9 ust. 2)

Fundusz alimentacyjny nie przysługuje jeżeli osoba uprawniona: (art. 10 ust. 2)

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo jest w rodzinie zastępczej
 • jest pełnoletnia i posiada własne dziecko
 • zawarła związek małżeński

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, nie więcej jednak niż 500zł. (art. 10 ust. 1)

Wniosek z funduszu alimentacyjnego składa się:

bezpośrednio w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie albo w ośrodku pomocy społecznej, jeżeli w danej gminie ośrodek realizuje świadczenia z FA.

Do wniosku należy dołączyć (art. 15 ust. 4)

 1. zaświadczenie o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny z roku poprzedzającego okres świadczeniowy (obecnie jest to rok 2007);
 2. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
 3. dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej;
 4. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji;
 5. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 6. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
 7. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
 8. zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;
 9. informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:

a) brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

b) brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą

Prawo do świadczenia z Funduszu alimentacyjnego przyznaje się na okres świadczeniowy   tj. od 1 października do 30 września następnego roku.

Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wstrzymuje się: (art. 21ust. 1 pkt. 1,2,3)

 • gdy uprawniony odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym terminie wyjaśnień mający wpływ na prawo do  świadczeń
 • odmówi udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzieli inf. Nieprawdziwych
 • nie podejmie świadczeń przez trzy kolejne miesiące

W przypadku gdy osoba uprawniona albo przedstawiciel osoby uprawnionej udzieli informacji o których mowa wyżej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się od miesiąca , w którym wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu świadczeniowego, o ile osoba uprawniona nadal spełnia warunki do ich otrzymywania (art. 21ust. 2).

Świadczenia rodzinne

System świadczeń rodzinnych funkcjonuje na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz.992 z póż. zm.)

Świadczeniami rodzinnymi są:
• zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

DODATKI

 • z tytułu urodzenia dziecka
 • korzystania z urlopu wychowawczego
 • samotnego wychowania dziecka
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • rozpoczęcia roku szkolnego
 • podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania
 • wielodzietności
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe

Zasiłek Rodzinny

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Świadczenia opiekuńcze

Świadczeniami opiekuńczymi są:

Zasiłek pielęgnacyjny

Świadczenie pielęgnacyjne

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Fundusz alimentacyjny

 

32 Responses to GOPS

 1. Donaldtisse napisał(a):

  «Постоянно новость – хорошо забытое старое». Чего не скажешь про цифровой фотоаппарат, кто приблизительно полностью вытеснил пленочный. И не напрасно, поскольку цифровой фотоаппарат имеет избыток преимуществ. Соответственно, появились и новые проблемы. Поэтому, в этой статье мы рассмотрим основные поломки и неисправности цифровых фотоаппаратов.

  Однако неисправности условно дозволено поделить для физические и технические. К физическим относятся: попадание влаги, песка, перегрев фотокамеры, механические повреждения (удары/падения)

  1.Попадание влаги внутрь корпуса. Это одна из основных причин поломки. Причем не непременно ваш фотоаппарат должен попасть перед проливень – довольно, для он полежал некоторое век в сыром помещении. При этом «подступность» влаги в часть, что ее действия постепенно и чем дольше ваш обстановка лежит, тем вероятнее его совершенный освобождение из строя. При этом внутри аппарата происходят окислительные процессы электронных элементов.

  Ежели у вас возникли подозрения, сколько в фотоаппарат попала влага (предположим, кнопка включения и другие кнопки управления не реагируют), то, в первую очередь, нуждаться выключить инструмент, вынуть батарею и поместить его в теплое сухое место. Если официальная обеспечение закончилась, то дозволено самому попробовать во всем разобраться. Для этого понадобится ручные инструменты, в ассортимент которых входят: набор отверток, пинцет, единица из набора чтобы открывания корпусов, салфетка. Раскрутив корпус, диагностику провести простой – если на внутренних деталях отсутствует отложений солей белого цвета (через попавшей влаги), то дозволено самому произвести просушку деталей с через специальной салфетки. Ни в коем случае противопоказуется пользоваться фен, поскольку существует вероятность увеличения площади повреждения.

  2.Механические повреждения – очень распространенная причина поломки. Учитывая, сколько фотоаппарат является переносным устройством, то риск падения или удара безгранично высок. Быть этом возможны два вида повреждения: внешние – повреждения корпуса иначе дисплея и внутренние – повреждения электроники, объектива, в т. ч. механизма зум и других деталей.

  В первом случае всегда просто – незначительные царапины либо трещины для корпусе для функциональность не влияют. А через разбитый дисплей.., однако и его дозволено заменить. Более детальная информацию по замене дисплея к цифрового фотоаппарата вы можете прочитать в предыдущих статьях.

  При повреждении внутренних деталей и механизмов, скорее только, надо проводить полную разборку либо самого аппарата (main part), либо объектива.

  Основные признаки поломки объектива связаны с выходом из строя механизма зум, т. е. нельзя произвести фокусировку.

  3.Попадание песка – данная недостаток встречается также непроходимо нередко, особенно в летний период. Даже мелкие частицы пыли могут произвести к проблемам. Преимущественно, это касается объектива фотоаппарата. Основными признаками поломки является утрудненное движения механизма объектива либо полная его блокировка.

  Ради устранения данной неисправности необходимы специальные бумажные шаблоны и жидкость ради фиксирования объектива. Если этим способом не удается устранить недостаток, тут приступаем к разборке фотоаппарата.

  4.Нарушение теплового режима. При этом внутренние детали фотоаппарата усильно перегреваются, плавятся – это грозит выходом из строя только аппарата. В этом случае нужно произвести его разборку, выяснить какие детали вышли из строя и их заменить. Если дела подобный плохи, тогда в сервис-центр, однако со своими комплектующими.

  К техническим неисправностям относятся: неисправности матрицы, объектива, дисплея и других механизмов, а также сбои в программном обеспечении.

  Повреждение дисплея
  Данная поломка встречается вконец часто. Наиболее подвержены риску цифровые фотоаппараты без защитного стекла. В этих моделях даже при легком надавливании можно портить дисплей.

  Основные признаки неисправности ЖК-дисплея: видимые трещины, растекания жидких кристаллов, частичное отображение информации либо ее полное отсутствие. Около возникновении такой неисправности Вы беспричинно можете заменить дисплей на новый. Весь необходимые комплектующие и инструменты чтобы ремонта Вы можете встречать в нашем интернет-магазине.

  Недостаток объектива

  Объектив цифрового фотоаппарата очень чувствителен к физическим и механическим воздействиям. Даже незначительные загрязнения на его поверхности могут причинить ему вред. Поломка проявляется чаще всего в дурной фокусировке изображения и дурной работе зума. Выдвинутый объектив, который не реагирует для включение, свидетельствует о проблемах с механизмом привода. В этом случае возможен выход из строя такой хрупкой детали, как шестерни, зубья которых ломаются. Быть этом попадания даже самых мелких песчинок промеж шестерни может заблокировать работу механизма зум.

  Тутто нуждаться почистить объектив, используя специальную бумагу и щеточку. Буде проблемы не устранены, то приступаем к разборке и замене деталей. И не экономьте на специальных чистящих средствах для объектива. Но и не переусердствуйте, поскольку частая чистка также негативно сказывается для работе механизмов.

  Неисправности фотовспышки
  Неисправности фотовспышки – одинокий из распространенных видов поломки цифровых фотоаппаратов. Основные признаки неисправности: отснятое изображения чрезвычайно темное тож светлое, картина отсутствует вообще.

  Буде у вас встроенная фотовспышка, то необходимо произвести разборку самого аппарата и прочистить вспышку. Если и это не поможет, то необходима ее замена. В принципе, процедура не сложная и не требует орава усилий. В профессиональных фотоаппаратах используются внешние вспышки, которые подключаются к нему через особенный контакт, беспричинно называемый, огненный башмак. Именно его поломка может привести к полному отказу вспышки.

  Неисправности интерфейсов фотоаппарата
  Поскольку цифровой фотоаппарат удобен тем, который полученные с него снимки дозволительно уговаривать, то частое использование интерфейсов фотоаппарата простой необходимость – это аудио- и видео выходы, USB разъем и другие разъемы (зависит через модели). Естественно, который и они выходят из строя.

  Ремонт интерфейса фотоаппарата в этом случае не составляет труда и заключается в замене расшатавшегося разъема. Чтобы этого вам понадобится коллекция отверток, который дозволительно приобрести через интернет-магазин.

  Действительно, возможны вдобавок некоторые поломки цифровых фотоаппаратов, но они встречаются реже. Ежели же остановится более детально для моделях, то дозволительно выделить типичные неисправности ради каждой модели. Рассмотрим маломальски из них:

  – Sony DSC-T9: вышел из строя конструкция зум, на экран выдает ошибку Е61. Орудие и ее приговор: заклинило шаговый двигатель механизма зум либо повреждены шестерни – надо заменить весь механизм.

  – CANON ixus 40 (и другие модели): не работает фотовспышка. Рычаг и ее приговор: неисправны элементы микросхемы (25AAJ). Неисправный элемент надо заменить для 20AAJ (от схемы вспышки пленочного фотоаппарата).

  – Olympus MJV 410: вышла из строя вспышка. Решение проблемы: нуждаться припаять разъем от платы вспышки к главный плате.

  – NIKON E5000: быть включении фотоаппарата объектив выдвигается и стопорится; выключается инструмент только потом того, как вынуть и засунуть наоборот батарею питания. Проблема и ее приговор: проблемы с разъемом CN103 – необходима субститут самого разъема.

  – Sony DSC-F717: полученное изваяние искажено и размазано. Задача и ее решение: отказ некоторых элементов матрицы – необходимо заменить матрицу.
  Сайт nikon гарантийный сервисный центр https://servaks.ru/index.php/videokamery/remon_fotoapparatov_nikon

 2. BrettCycle napisał(a):

  wh0cd117782 view

 3. oraha napisał(a):

  Hello. And Bye.

 4. EROshodset napisał(a):

  The spa salon body rub invites find out one of the ways massage techniques, is what we do. What is an wellness massage interested in everyone. bodywork massage this is the gift to give for enjoyment. You be surprised to that,what ocean enjoyment can experience from choice massage. In studio Workshop russian massage masseurs will hold the sexiest massage woman – woman.

  How is it done, and is there something exotic? We will tell you all about him that you wanted to know |Our intimate massage is visited not only by men but also by women, and also by couples. You want to use is exactly what infinitely … Our main intention this is to please you enchanting quality body to body massage. Special approach to all yours requirements and requirements.

  The elegant girls our the spa center will give you an unforgettable experience. The spa salon is a place of rest and relaxation. Similar erotic massage, as in principle, and relaxation, operates on defined elements human body, this can help girls relax. Choose one or just two beauties! Choose which likes, both professional and professional proficiency!

  Massage center in Empire State we recommend stunning quarters with convenient design. These premises help to stay with you incognito.

  We have a showroom in New Jersey. Specialists Ariana –
  massage in ny

 5. BillySah napisał(a):

  wh0cd74422 Celexa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.