Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

  • przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka niezależnie od dochodów.
  • jednorazowa zapomoga przyznawana jest w wysokości 1 000 zł.
  • wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a  w  przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.
  • jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 
  • jednorazowa zapomoga  przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży  do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim. Zapis nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka.
  • wniosek z prośbą o wypłatę zapomogi należy złożyć w GOSP w Pałecznicy urzędzie właściwym  ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.
  • do wniosku o wypłatę zapomogi należy dołączyć dokument tożsamości obojga rodziców,  akt urodzenia dziecka oraz w przypadku gdy jedno z rodziców posiada adres zameldowania w innej gminie, niż gmina realizująca wniosek; zaświadczenie, iż uprawnieni nie pobrali zapomogi na to samo dziecko w gminie zameldowania.
  • rozpatrzenie wniosku następuje najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.
  • wypłata zapomogi następuje do końca miesiąca, w którym złożono wniosek, jeżeli wpłynął przed 10 -tym tego miesiąca
  • w przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca „becikowe” jest wypłacane do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek

UWAGA !!!!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, że zgodnie z art.15b ust.5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr. 139, poz. 992 ze zm.) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, poświadczone zaświadczeniem lekarskim. – wchodzi w życie od 01 listopada 2009 roku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.