Strategia rozwoju Szkoły Muzycznej I stopnia w Pałecznicy na lata 2013 – 2018

 

 1. MISJA SZKOŁY

Naszą misją jest odkrywanie i rozwijanie u dzieci i młodzieży uzdolnień muzycznych.

Pragniemy uczynić naszych uczniów świadomymi odbiorcami, ambasadorami i twórcami sztuki, rozbudzając u nich wrażliwość artystyczną i estetyczną.

Dążymy do wyposażenia ich w wiedzę i umiejętności praktyczne, pozwalające na kontynuację kształcenia w szkołach muzycznych II stopnia.

Chcemy aktywnie oddziaływać na środowisko lokalne, stając się nie tylko placówką edukacyjną, ale również ośrodkiem życia kulturalnego.

 1. WIZJA SZKOŁY

W działalności dydaktycznej harmonijnie łączymy rozwijanie wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów, kierując się przesłaniem Witruwiusza: Ani bowiem talent bez wiedzy, ani wiedza bez talentu nie mogą stworzyć doskonałego mistrza. Proces nauczania i uczenia się przebiega w przyjaznej atmosferze, a każdy uczeń ma szanse osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości.

Kadrę szkoły tworzą zaangażowani i twórczy nauczyciele, odznaczający się wysokim poziomem wiedzy i kwalifikacji, chętni do systematycznego doskonalenia zawodowego. Uczący umiejętnie łączą potrzebę oddziaływania na ucznia z respektowaniem podmiotowości jednostki.

Siedziba szkoły, wyposażona w środki dydaktyczne i nowoczesny sprzęt multimedialny, stwarza warunki sprzyjające realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych.

W działalności wychowawczej uwzględniamy szczególny charakter szkoły artystycznej, w której występują swoiste konwencje i wzorce zachowań, a kontakty między członkami społeczności szkolnej są silnie nasycone emocjami. Nasze działania pozwalają wyposażyć uczniów szkoły w cechy określone w modelu absolwenta.

W kontaktach z Rodzicami kierujemy się zasadami partnerstwa, jedności oddziaływań, aktywnej  i systematycznej współpracy, pozytywnej motywacji i wielostronnego przepływu informacji, co sprawia, że oddziaływania wychowawcze szkoły i domu uzupełniają się i wspierają wzajemnie.

W środowisku lokalnym jesteśmy postrzegani jako miejsce przyjazne uczniowi, zapewniające bogatą ofertę usług edukacyjnych i wysoki poziom nauczania, a także jako ośrodek  promujący kulturę.

 1. MODEL ABSOLWENTA

Uczeń kończący naszą szkołę:

 • posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające mu rozpoczęcie kolejnego etapu kształcenia, tj. podjęcie nauki w szkole muzycznej II stopnia,
 • ma świadomość swoich umiejętności i zdolności oraz odczuwa potrzebę ich rozwijania,
 • jest przekonany, że działa w dziedzinie sztuki muzycznej z własnego wyboru, którego źródłem jest wewnętrzna potrzeba obcowania z muzyką,
 • jest dojrzałym i zaangażowanym odbiorcą sztuki, śledzącym na bieżąco wydarzenia muzyczne,
 • stara się przekazać swoje zainteresowania innym, aktywnie przyczyniając się do rozpowszechniania kultury muzycznej,
 • odznacza się pracowitością, samodyscypliną oraz wytrwałością i konsekwencją w dążeniu do celu, co umożliwia mu samodzielne ćwiczenia,
 • potrafi przezwyciężać tremę towarzyszącą występom, skupiając swoją uwagę na problemach artystycznych i strukturalnych utworu, a nie na reakcjach otoczenia,
 • zdobywa nagrody i wyróżnienia,
 • wyróżnia się wysoką kulturą osobistą i umiejętnością stosownego zachowania w każdej sytuacji,
 • w relacjach z innymi przejawia asertywność i empatię.

 

 1. HISTORIA SZKOŁY I JEJ CHARAKTERYSTYKA

Niewielka gmina Pałecznica jest położona w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim. Jej powierzchnia to zaledwie 48 km², zamieszkuje ją 3700 mieszkańców.             Pomysłodawcą  utworzenia tam szkoły muzycznej był wójt Gminy, Marcin Gaweł, który wyszedł w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom dzieci i młodzieży pragnących rozwijać swoje talenty artystyczne. Uznał on, że utworzenie Szkoły Muzycznej  I stopnia w małej gminie wiejskiej o tendencjach marginalizacyjnych stanie się ważnym elementem w propagowaniu kultury, a beneficjentami  tego przedsięwzięcia będą praktycznie wszyscy mieszkańcy.

W dniu 23 kwietnia  2012 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o utworzeniu Szkoły Muzycznej I stopnia w Pałecznicy. Po zasięgnięciu opinii wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej w Krakowie, Lidii Skrzyniarz, wójt  przystąpił do realizacji zadania. Pomoc merytoryczną w organizacji szkoły artystycznej zadeklarowali dwaj muzycy z Orkiestry Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Bogdan Piznal i Czesław Dołęga.

Zadania związane z przeprowadzeniem egzaminów wstępnych, pozyskaniem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz wyposażeniem szkoły w  niezbędne instrumenty muzyczne realizował Czesław Dołęga, któremu z dniem 1 września 2012 r. powierzono stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia. Na przesłuchania zgłosiło się ponad 100 kandydatów z terenu gminy Pałecznica i gmin ościennych, spośród których naukę podjęły 74 osoby.

26 października 2012 r. miało miejsce uroczyste otwarcie szkoły, które odbyło się przy udziale władz gminnych, wojewódzkich oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Siedzibą szkoły jest powstałe w 2011 r. Centrum Edukacyjne w Pałecznicy, mieszczące również szkołę podstawową i gimnazjum. Jest to nowoczesny obiekt, pomyślany jako zespół szkół  z zapleczem sportowym oraz miejsce prowadzenia działalności kulturalnej. Wymaga on jednak dostosowania do potrzeb kształcenia muzycznego – zajęcia odbywają się na razie w standardowych klasach lekcyjnych. Do tej pory udało się zaadaptować pomieszczenie na nowoczesną pracownię kształcenia słuchu, którą wyposażono w tablicę interaktywną, rzutnik multimedialny, stół z pulpitem sterującym nagłośnieniem, pianino cyfrowe i komputer. Umożliwia to korzystanie z trzech najbardziej znanych w Polsce muzycznych programów komputerowych: Finale (do profesjonalnej edycji nut), Mijusic i Earmaster (do kształcenia słuchu). Palącą potrzebą jest wydzielenie kameralnych pomieszczeń do indywidualnej nauki gry na instrumencie, sali rytmiki z lustrami oraz auli do ćwiczeń grupowych, pracy zespołowej i koncertów kameralnych.

Szkoła  dysponuje własnym instrumentarium, na które składają się: 2 pianina, 9 fletów, 2 trąbki, 2 klarnety, 6 skrzypiec i 2 gitary. Ponadto korzysta z instrumentów wypożyczonych od orkiestr dętych z Zielenic i Wrocimowic, od zespołu „Brathanki”, Akademii Muzycznej w Krakowie i krakowskich szkół muzycznych. Część uczniów posiada własne instrumenty.

Placówka kształci w dziewięciu specjalnościach: fortepian, skrzypce, gitara, akordeon, perkusja, flet, klarnet, saksofon, trąbka. W przyszłości planowane jest rozszerzenie zakresu działalności o klasy wiolonczeli, kontrabasu, puzonu i waltorni.

Szkoła realizuje dwa cykle nauczania:

 • sześcioletni, obejmujący tygodniowo dwie półgodzinne lekcje indywidualnej gry na instrumencie i trzy lekcje teorii,
 • czteroletni, który przewiduje dwie 45-minutowe lekcje gry i dwie lekcje teorii.

Prowadzi również działalność koncertową, organizuje audycje muzyczne, przeglądy i konkursy oraz współpracuje z władzami samorządowymi, instytucjami kultury i placówkami oświatowymi.

Do szkoły uczęszcza obecnie 26 młodszych uczniów (7 i 8-letnich), którzy uczestniczą w cyklu  sześcioletnim, oraz 48 starszych (młodzież do szesnastego roku życia), uczących się w cyklu  czteroletnim.

Kadra pedagogiczna liczy dwunastu uczących, którzy są jednocześnie czynnymi muzykami różnych zespołów, a także członkami Orkiestry Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Pałecznica, zaś nadzór pedagogiczny sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej Region Krakowski.

 

 1. MOCNE I SŁABE STRONY SZKOŁY, SZANSE I ZAGROŻENIA –  ANALIZA SWOT
MOCNE STRONY SŁABE STRONY
·       uzdolnieni, dobrze rokujący uczniowie

·       zaangażowana kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach

·       współpraca z instytucjami kultury (Filharmonią Krakowską i Akademią Muzyczną) oraz placówkami oświatowymi (krakowskimi szkołami muzycznymi)

·       współpraca z miejscowymi orkiestrami oraz z zespołem „Brathanki”

·       nowoczesna pracownia kształcenia słuchu, wyposażona w wysokiej klasy sprzęt multimedialny i programy komputerowe

·       wsparcie ze strony władz Gminy, które zainicjowały utworzenie szkoły

·       pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym

o   zbyt małe instrumentarium własne szkoły – bazowanie na instrumentach wypożyczonych

o   standardowe sale lekcyjne zamiast kameralnych sal do indywidualnych lekcji gry na instrumencie

o   brak sal do rytmiki i pracy zespołowej

o   konieczność dowożenia części uczniów przez rodziców

o   uciążliwe dojazdy nauczycieli z odległego o 40 km Krakowa

SZANSE ZAGROŻENIA
·       przejęcie przez szkołę funkcji lokalnego ośrodka kultury

·       rozszerzenie oferty edukacyjnej o kolejne klasy instrumentów

·       powiększenie siedziby o dalsze pomieszczenia, dostosowane do potrzeb kształcenia muzycznego

·       budowa auli koncertowej, której powstanie ułatwi pracę szkoły i jej promocję

·       pozyskanie sponsorów i sprzymierzeńców szkoły

o   niewielki budżet gminy, która finansowo wspomaga szkołę

o   niż demograficzny, mogący skutkować zmniejszeniem się liczby uczniów

o   bezrobocie i ubożenie miejscowej społeczności

o   konkurencyjna szkoła muzyczna w Żębocinie

 

 1. OBSZARY PRIORYTETOWE I  DZIAŁANIA  SŁUŻĄCE  REALIZACJI MISJI I WIZJI SZKOŁY.

Misja i wizja Szkoły Muzycznej I stopnia w Pałecznicy wynikają z nadrzędnego celu przyświecającego jej powołaniu, którym było umożliwienie dzieciom i młodzieży z terenu Gminy i okolicznych miejscowości rozwijania zdolności i zainteresowań muzycznych, a tym samym  uczynienie z nich świadomych i wrażliwych odbiorców muzyki, przygotowanych do kontynuowania nauki w szkołach muzycznych II stopnia.

Założenia zawarte w wizji i misji Szkoły realizujemy poprzez działania prowadzone w obszarach, które zostały uznane za priorytetowe:

 1. Kształcenie
 2. Wychowanie i opieka
 3. Warunki działalności szkoły
 4. Organizacja pracy szkoły
 5. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

 

6.1. Kształcenie

Kryterium sukcesu:

Szkoła osiąga założone efekty procesu dydaktycznego, co znajduje potwierdzenie w wynikach diagnozy przeprowadzanej przy użyciu różnorodnych narzędzi badawczych oraz w  sukcesach uczniów.

Działania:

 • dobór najlepszych programów edukacyjnych,
 • właściwa polityka kadrowa: zatrudnianie nauczycieli o wysokich kwalifikacjach, zaangażowanych, otwartych na innowacje i chętnych do udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 • doskonalenie nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły,
 • poszukiwanie i wdrażanie nowatorskich form i metod pracy,
 • doskonalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
 • opracowanie i wdrożenie wewnętrznego systemu diagnozowania własnymi narzędziami badawczymi,
 • analizowanie sukcesów i niepowodzeń,
 • wymiana doświadczeń z innymi szkołami muzycznymi,
 • indywidualizacja procesu nauczania,
 • właściwe i maksymalne wykorzystanie czasu pracy z uczniami,
 • motywowanie uczniów do rozwoju poprzez udział w konkursach instrumentalnych (szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich), koncertach, audycjach oraz przesłuchaniach regionalnych,
 • rozszerzenie oferty edukacyjnej o kolejne klasy instrumentów,
 • współpraca z krakowskimi instytucjami kultury.

Osoby monitorujące: dyrektor, nauczyciele.

6.2. Wychowanie i opieka

Kryterium sukcesu:

Szkoła sprzyja kształtowaniu u uczniów cech określonych w modelu absolwenta. Jest miejscem bezpiecznym, przyjaznym uczniom, w którym respektowane są normy społeczne.

Działania:

 • opracowanie i konsekwentne wdrażanie programu wychowawczego zgodnego z misją i wizją szkoły,
 • obserwacja i analiza zachowań uczniów,
 • badanie i rozpoznawanie środowiska rodzinnego uczniów,
 • udział rodziców i opiekunów prawnych w planowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • pedagogizacja rodziców,
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli,
 • wdrażanie uczniom pożądanych nawyków i postaw,
 • wyrównywanie braków kulturowych,
 • angażowanie uczniów w organizację imprez szkolnych,
 • uczenie sposobów radzenia sobie ze stresem,
 • zapewnienie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Osoby monitorujące: dyrektor, nauczyciele, Rada Rodziców.

 

6.3. Warunki działalności szkoły

Kryterium sukcesu:

Szkoła zapewnia uczniom, nauczycielom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz gwarantuje niezbędne wyposażenie i pomoce dydaktyczne (instrumenty, akcesoria, nuty, sprzęt multimedialny, cyfrowe nośniki informacji).

Baza szkoły jest systematycznie unowocześniana i wzbogacana.

Działania:

 • racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi,
 • pozyskiwanie środków finansowych zabezpieczających potrzeby szkoły od sponsorów oraz w formie dotacji,
 • doposażenie placówki w instrumenty,
 • systematyczna modernizacja obiektu i wyposażenia,
 • zagwarantowanie ciągłej sprawności niezbędnych urządzeń dydaktycznych,
 • zagospodarowanie na potrzeby szkoły nowych przestrzeni:

– adaptacja pomieszczenia poddasza Centrum Edukacyjnego na pracownie przedmiotowe, w tym 3 pracownie nauki gry na instrumentach i pracownię rytmiki,

– przebudowa pomieszczeń przyziemia na aulę (kameralną salę koncertową), dostosowaną pod względem dostępności do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • dbałość o stan techniczny i estetykę pomieszczeń szkoły,
 • systematyczne szkolenia pracowników w zakresie BHP, ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy,
 • zapoznawanie uczniów z obowiązującymi zasadami BHP i ochrony przeciwpożarowej.

Osoby monitorujące: dyrektor, nauczyciele, Społeczny Inspektor Pracy

 

6.4. Organizacja pracy szkoły

Szkoła jest dobrze zarządzana, działa efektywnie, spełnia oczekiwania wszystkich członków społeczności szkolnej. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni znają swoje obowiązki oraz kompetencje i rzetelnie wypełniają powierzone im zadania. Placówkę charakteryzuje życzliwa atmosfera i wysoka kultura wzajemnych relacji, sprzyjająca twórczej pracy. W szkole istnieje sprawny obieg informacji.

Działania:

 • współpraca z organem prowadzącym szkołę i wspólne ustalanie kierunków rozwoju,
 • umiejętne delegowanie zadań przez dyrektora,
 • tworzenie systemu nadzoru pedagogicznego, który motywuje nauczycieli i inspiruje ich do działania,
 • śledzenie na bieżąco obowiązującego stanu prawnego i aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego,
 • sumienne, systematyczne i przejrzyste prowadzenie dokumentacji wewnątrzszkolnej,
 • zapewnienie dostępu do tej dokumentacji, jak również do przepisów prawa oświatowego,
 • zapewnienie sprawnej komunikacji między dyrektorem, radą pedagogiczną, uczniami i rodzicami.

Osoby monitorujące: dyrektor, nauczyciele.

6.5. Promocja szkoły w środowisku lokalnym

Kryterium sukcesu:

Szkoła wykreowała pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym, a nauczyciele, uczniowie i rodzice chętnie się z nią identyfikują.

Działania:

 • prezentowanie osiągnięć uczniów rodzicom (koncerty i popisy),
 • organizowanie koncertów otwartych,
 • organizowanie konkursów międzyszkolnych,
 • tworzenie, realizacja i prezentacja projektów szkolnych,
 • aktywne włączanie się uczniów i nauczycieli w imprezy i uroczystości odbywające się na terenie Gminy,
 • współpraca ze szkołami muzycznymi z regionu,
 • nawiązanie kontaktów ze szkołami zagranicznymi,
 • przybliżanie działalności szkoły i promowanie sukcesów uczniów na własnej stronie internetowej oraz w mediach,
 • Dzień Otwartych Drzwi,
 • wprowadzenie logo szkoły, wyłonionego na drodze konkursu spośród propozycji uczniów, rodziców i mieszkańców Gminy,
 • ujednolicenie strojów galowych,
 • wybór patrona i podjęcie starań o nadanie szkole jego imienia.

Osoby odpowiedzialne: dyrektor, nauczyciele.

 1. EWALUACJA REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

Dyrektor Szkoły określa przedmiot i cele ewaluacji wewnętrznej w planie nadzoru pedagogicznego. Okresowej analizy i oceny skuteczności podjętych działań w kontekście założonych celów dokonuje zespół ewaluacyjny, powoływany przez dyrektora.

Do zadań zespołu należy:

 • dobór metod badawczych (ankieta, wywiad, obserwacja, analiza dokumentacji) oraz technik badawczych,
 • opracowanie narzędzi badawczych (kwestionariuszy ankiet, arkuszy i scenariuszy wywiadów, arkuszy i kart obserwacji, kwestionariuszy analizy dokumentacji),
 • przygotowanie harmonogramu ewaluacji,
 • zebranie i opracowanie danych,
 • opracowanie raportu z ewaluacji, zawierającego wnioski i rekomendacje do dalszej pracy,
 • zapoznanie z raportem dyrektora i rady pedagogicznej.

Wyniki ewaluacji stanowią podstawę modyfikowania planu rozwoju Szkoły.

 

Podsumowanie

W kierowanej przeze mnie Szkole Muzycznej I stopnia w Pałecznicy koncepcja pracy przybrała  formę pięcioletniego strategicznego planu rozwoju placówki, jako że właśnie planowanie strategiczne jest kluczowym etapem zarządzania strategicznego. Jego zadaniem jest określenie, jakie miejsce szkoła pragnie zająć w przyszłości i jakich sposobów należy użyć dla osiągnięcia zamierzonego celu.

Plan rozwoju szkoły obejmuje:

 1. misję szkoły,
 2. wizję szkoły,
 3. model absolwenta,
 4. historię szkoły i jej charakterystykę,
 5. analizę mocnych i słabych stron szkoły, szans i zagrożeń,
 6. działania służące realizacji misji i wizji szkoły w pięciu priorytetowych obszarach: kształcenia, wychowania i opieki, warunków działalności szkoły, organizacji pracy szkoły, promocji szkoły w środowisku lokalnym,
 7. ewaluację realizacji planowanych działań.

Wymienione elementy odpowiadają etapom planowania strategicznego:

 • ustalenie celów (misja, wizja, model absolwenta),
 • ocena aktualnej sytuacji (charakterystyka szkoły),
 • określenie czynników sprzyjających i przeszkadzających (analiza SWOT),
 • opracowanie planu działań (działania w obszarach, uznanych za priorytetowe w kontekście misji i wizji szkoły).

Uwzględnienie w planie ewaluacji wewnętrznej wynika z jednej strony z narzuconego przez prawodawcę obowiązku analizowania i modyfikowania koncepcji pracy szkoły, a z drugiej – z ciągłego charakteru procesu planowania strategicznego.

Przyjęty horyzont czasowy wiąże się z tym, że hierarchii celów (strategiczne, taktyczne, operacyjne) odpowiada podział planów ze względu na ramy czasowe – plany strategiczne są planami długookresowymi (co najmniej pięcioletnimi). Jednocześnie w przypadku placówki oświatowej jest to logiczną konsekwencją faktu, że zgodnie z art.36a ust.13 Ustawy o systemie oświaty okres powierzenia stanowiska dyrektorowi szkoły wynosi 5 lat szkolnych [1].

Proces opracowania planu rozwoju szkoły przebiegał wieloetapowo, zaś kolejne etapy różniły się zakresem uczestnictwa poszczególnych członków społeczności szkolnej.

Punktem wyjścia stała się koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przeze mnie w związku z ubieganiem się o stanowisko dyrektora. Fakt, że szkoła była organizowana od podstaw, a koncepcję należało przedstawić przed jej otwarciem, ograniczał możliwość dokonania analizy strategicznej. Swój projekt oparłem w dużej mierze na analizie danych uzyskanych od wójta Gminy Pałecznica, dotyczących:

 • oczekiwań, celów i aspiracji interesariuszy szkoły,
 • zasobów rzeczowych i finansowych posiadanych (tj. oferowanych przez organ prowadzący),
 • zasobów możliwych do pozyskania.

Zyskał on wówczas aprobatę komisji konkursowej, po czym został przedstawiony i poddany pod dyskusję na pierwszym posiedzeniu rady pedagogicznej, która zatwierdziła go bez wprowadzania zmian. Po zaprezentowaniu go rodzicom i uczniom spotkał się z ich akceptacją.

Jednak wymuszony okolicznościami proces opracowania strategii rozwoju nie spełniał w moim przekonaniu wymogów nowoczesnego zarządzania placówką oświatową.

Joanna M. Michalak w rozważaniach poświęconych przywódczej roli dyrektora szkoły wyraźnie podkreśla:

Cechą współczesnego zarządzania organizacjami, w tym także szkołami, jest zwiększanie stopnia włączania pracowników w życie organizacji. W literaturze przedmiotu używa się terminu „partycypacja”, co oznacza współudział pracowników w podejmowaniu decyzji, zwiększaniu przepływu informacji pomiędzy kierownictwem a pracownikami. Takie kierowanie sprzyja lepszemu wykorzystaniu umiejętności pracowników, a także ich rozwojowi poprzez zmienność zadań, które mają wykonywać. Wpływa to również korzystnie na zwiększanie satysfakcji z wykonywanej pracy poprzez stwarzanie pracownikom okazji do udziału w podejmowaniu decyzji ważnych dla organizacji.[2]  Z kolei Danuta Elsner  pisze, że do opracowania koncepcji, oceny jej realizacji, modyfikowania należy włączyć całą społeczność szkolną, a przynajmniej jej reprezentację, natomiast pracę nad koncepcją postrzegać jako zadanie ciągłe[3].

W oparciu o wieloletnie doświadczenie nauczycielskie przychylam się do tego zdania – najbardziej pożądane efekty daje dialog, angażujący nie tylko dyrektora i nauczycieli, ale również organ prowadzący, uczniów, rodziców i  pracowników niepedagogicznych. Umożliwia on bowiem dokładną diagnozę potrzeb oraz identyfikację wszystkich członków społeczności szkolnej ze sformułowaną wspólnie koncepcją.

W związku z tym, gdy kilkumiesięczny okres działania nowo powstałej szkoły umożliwił konfrontację pierwotnej strategii z rzeczywistością szkolną, zaprosiłem do współpracy nauczycieli,  rodziców, uczniów i organ prowadzący szkołę. Zastosowanie metody wywiadu zogniskowanego z kilkuosobowymi grupami rodziców i uczniów doprowadziło do spontanicznej wymiany poglądów i umożliwiło dokonanie rzetelnej i pełnej analizy SWOT. Na etapie planowania działań w priorytetowych obszarach wykorzystano metodę „burzy mózgów”, ponieważ przyjęcie zasady odroczonego wartościowania (tj. powstrzymania się od krytyki podczas sesji pomysłowości) sprzyjało generowaniu pomysłów. W twórczej dyskusji uczestniczyło całe grono pedagogiczne, szeroka reprezentacja rodziców i uczniów oraz przedstawiciel organu prowadzącego w osobie wójta Gminy Pałecznica. Zgromadzone w opisany sposób informacje i propozycje stanowiły dla mnie bogaty i niezastąpiony materiał konstrukcyjny planu.

Weryfikacja wybranych rozwiązań dotyczących treści, formy i horyzontu czasowego koncepcji pracy szkoły, zakresu uczestnictwa członków społeczności szkolnej w procesie jej konstruowania, przebiegu tego procesu oraz procedur analizy i modyfikacji koncepcji będzie możliwa po wdrożeniu w życie strategicznego planu rozwoju naszej szkoły.

[1]    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.

[2]    J. M. Michalak, Przywództwo w zarządzaniu szkołą,  http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=584:przywdztwo-w-zarzdzaniu-szko&id=82:zarzdzanie-i-organizacja-w-szkole-i-placwce&Itemid=1650 (20.05.2013 r.)