OSP Pieczonogi

OSP Pieczonogi

OSP Pieczonogi

Prezes: Andrzej Bugaj
Naczelnik: Marian Samie

Rok powstania: 1928
Liczba członków: 30, seniorów 3, wspierający 1.
Pieczonogi 57
tel. 886 498 046 (naczelnik)


Pieczonogi to historyczna miejscowość, o której pisał już Jan Długosz w XV wieku. Kronikarz notuje, że była to posiadłość królewska zarządzana przez wielkorządcę krakowskiego. Intrygującą nazwę osady tłumaczy legenda, która przetrwała nie tylko w ustnych przekazach. Otóż jak przekazuje tradycja, dawniej w Pieczonogach istniała dworska cegielnia, w której  ubodzy mieszkańcy wioski codziennie boso wyrabiali cegłę. Przy tej pracy często parzyli sobie nieobute stopy…Stąd po całodziennej pracy, gdy wracali do domów zmęczeni, nogi piekły ich i od tego pieczenia wywodzi się nazwa wsi.

Ochotniczą Straż Pożarną w Pieczonogach założył w 1928 roku dziedzic wsi Paweł Żelichowski. Plaga pożarów trawiących drewnianą zabudowę chłopskich i dworskich zabudowań skłoniła mieszkańców i właścicieli majątku dworskiego do stworzenia zorganizowanej drużyny pożarniczej. W grupie założycielskiej oprócz Pawła Żelichowskiego, wybranego prezesem jednostki znaleźli się Andrzej Kwiecień, który objął funkcję naczelnika, Józef Kania, jego zastępca, sekretarz – Wojciech Musiał, skarbnik – Jakub Prześlica oraz gospodarz – Wincenty Kwiecień. Druhowie z energią przystąpili do ćwiczeń pożarniczych i zdobywania funduszy na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia osobistego strażaków. 12 grudnia 1929 roku prezes Paweł Żelichowski wsparł strażacki fundusz kwota 50 zł, co pozwoliło ochotnikom zakupić sikawkę ręczną i komplet węży. Skuteczność w akcjach gaśniczych znacząco się podniosła. W 1933 roku ze składek członkowskich, dochodów ze sprzedaży kalendarza strażackiego uszyto w zakładzie krawieckim w Proszowicach 12 mundurów, a  u rymarza zakupili trąbkę sygnałową i 13 hełmów. Równolegle a tymi działaniami ochotnicy prowadzili ożywioną działalność kulturalną. Wykonali przenośną podłogę, która służyła do organizowania zabaw tanecznych, a często odpłatnie wypożyczana- zasilała budżet jednostki. Loterie fantowe i festyny , których gospodarzami byli strażacy z Pieczonóg przyciągały mieszkańców okolicznych wsi. Do straży garneli się młodzi, bowiem noszenie pożarniczego munduru było nie lada zaszczytem.

Pomyślny rozwój formacji przerwał wybuch II wojny światowej. Rozporządzenia władz okupacyjnych doprowadziły do zawieszenia działalności OSP w latach 1940-45.

Po wojnie naturalną potrzebą stała się reaktywacja straży. Wnet po przejściu frontu powołano nowy zarząd, który rozpoczął  prace w składzie: Walerian Moląg – prezes, Bogusław Prześlica – naczelnik, Benedykt Kwiecień – sekretarz, Julian Przechera- skarbnik, Aleksander Głuszczyk – gospodarz. W 1950 roku Urząd Bezpieczeństwa aresztował za działalność konspiracyjną w niepodległościowym podziemiu naczelnika Bogusława Prześlicę. W tej sytuacji jego obowiązki przekazane zostały Stanisławowi bugajowi i do zarządu dokooptowano Dionizego Sutora , który w roli zastępcy wspierał nowego naczelnika.

W roku 1956 doszło do poważnych zmian w składzie zarządu. W wyniku wyborów władze jednostki  ukonstytuowały się w następującym składzie: Bolesław Bielarski (prezes), Bogusław przęślica ( naczelnik), Benedykt Kwiecień (sekretarz), Tadeusz Celuch (skarbnik), Edward Prześlica (gospodarz). Za kadencji wspomnianego zarządu straż obchodziła jubileusz 30-lecia istnienia. W czasie rocznicowych obchodów , w 1958 roku strażakom wręczono sztandar św. Floriana, ufundowany przez mieszkańców wsi  oraz ze składek samych ochotników. Dwa lata później, w 1960 roku, w ręce straży przekazany został przez władze powiatu proszowickiego budynek folwarczny z przeznaczeniem na remizę  i 50- arowa działka. Obiekt  wymagał generalnego remontu, wszelako ogrom prac do wykonania nie zrażał druhów, którzy w czynie społecznym przywrócili mu funkcjonalność. Władze powiatowe widząc zaangażowanie strażaków  dofinansowały prace remontowe, aby przyśpieszyć  tempo robót.

W 1971 roku w trakcie walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego wyłoniono nowy zarząd, który podjął prace w składzie: Stanisław Bugaj (prezes), Bogusław Prześlica (naczelnik), Zbigniew Majewski (zastępca naczelnika), Ryszard Śpicha ( sekretarz), Władysław Mierzwiński (skarbnik), Józef Bączek (gospodarz).

Jubileusz 50-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieczonogach, obchodzony w 1978 roku przyciągnął oprócz mieszkańców związanych ze swoją jednostką, wielu znakomitych gości z komendy rejonowej Straży Pożarnych z Miechowa, sekretarza Gromadzkiej Rady narodowej z Pałecznicy, posła na Sejm Andrzeja Tochowicza oraz przedstawicieli okolicznych jednostek straży pożarnej.

Wybrany w 1971 roku zarząd OSP Pieczonogi doczekał się zmian w 1983 roku, kiedy to walne zebranie druhów wyłoniło nowe kierownictwo jednostki. Wieloletni naczelnik Bogusław Prześlica  objął obowiązki prezesa, naczelnikiem mianowano Zbigniewa Majewskiego, sekretarzem pozostał Ryszard Śpicha, Józef Bączek przejął piecze nad finansami jednostki, a Krzysztof kania został gospodarzem. W tym kształcie zarząd prowadził drużynę do 2 lutego 1988 roku. Wtedy doczekał się gruntownych zmian. W roli prezesa obsadzono Andrzeja Bugaja, naczelnika – Józefa Bączka, sekretarza – Andrzeja Kanię, skarbnika – Bogusława Celucha, gospodarza – Krzysztofa Kanię. Nowy naczelnik nie radząc sobie z powierzonymi zadaniami sam zrezygnował z funkcji, ustępując miejsca Leszkowi Wleciałowi. Wraz z Józefem Bączkiem z zarządu odeszli skarbnik i gospodarz. Na ich miejsce powołano odpowiednio Mirosława Śpichę i Ryszarda Gałka.

Leszek Wleciał rozpoczął pracę z dużą energią i zapałem. Druhowie z jego osobą wiązali duże nadzieje na modernizację  i poszerzenie składu. Tym planom kres położyła nagła śmierć naczelnika 1 sierpnia 1991 roku. Leszek Wleciał miał wówczas zaledwie 38 lat.

W 1992 roku do zarządu OSP weszli: Andrzej Bugaj (prezes), Marian Samiec (naczelnik), Zbigniew Makuła (zastępca naczelnika), Bogusław Celuch (skarbnik), Robert Rojewski (sekretarz), Waldemar Kruszec ( gospodarz). Pod skrzydłami nowego zarządu powstała w 1993 roku pierwsza w historii OSP Pieczonogi – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt, którą opiekował się naczelnik Marian Samiec. W grupie dziewczęcej znalazły się Aneta Mazur, Monika Samiec, Anna Kwiecień, Marta Kania, Magdalena Dłuszczyk, Aneta Będkowska, Katarzyna bugaj. Żeńska MDP szybko pokazała się z dobrej strony zajmując wysokie lokaty w zawodach sportowo-pożarniczych.

Do największych sukcesów młodej drużyny można zaliczyć: II miejsce na powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Miechowie ( 1993 rok), I miejsce na zawodach  gminnych w Pałecznicy (2002 rok), II miejsce na powiatowych zawodach rozgrywanych w Przesławicach 92002 rok), I miejsce na zawodach powiatowych w Nowym Brzesku ( 2004 rok) oraz w tym samym roku najwyższą lokatę na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Równolegle z dziewczęcą MDP zawiązano formację młodzieżową chłopców, którzy swoją postawą i zdolnościami wielokrotnie byli powodem dumy starszych kolegów. Na koncie męskiej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zaliczyć można sukcesy na: powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Miechowie (1993 rok) – II miejsce; w 2002 roku – II lokata na gminnych zawodach w Pałecznicy; w 2002 roku – VI miejsce na powiatowych zawodach w Przesławicach. Obydwie młodzieżowe formacje stały się naturalnym zapleczem kadrowym OSP Pieczonogi.

Coraz bardziej dokuczliwą i obciążającą budżet jednostki stawała się sprawa utrzymania, wymagającego ciągłych remontów, budynku remizy. Stąd postawiony został przez naczelnika Mariana samca wniosek budowy nowego Domu Strażaka. Pomysł został przyjęty przez aklamację, a 12 druhów zgłosiło chęć załadowania i przywiezienia  swoim transportem piasku z Wisły z Nowego Brzeska. Za pieniądze zaś uzyskane z zawodów sportowo – pożarniczych i organizowanych w Pieczonogach dożynek gminnych, sfinansowano opracowanie planów budowy, przy których dużą pomoc ofiarował radny – Stanisław Szczęsny. Roboty rozpoczęto od częściowej rozbiórki starego obiektu i wylania betonowych fundamentów. Na tym etapie społecznie pracowało 30 osób ( w tym 19 druhów). W inwestycję włączało się wiele podmiotów i osób. Pomoc finansowa płynęła z różnych źródeł. Realizację wsparli m. in. Tadeusz Celuch, przewodniczący Komitetu Budowy Wodociągów, Rada Sołecka z sołtysem Stanisławem przecherą na czele, wójt gminy Pałecznica – Alfred Maracha,  gen. Feliks Dela- komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, poseł na Sejm Mirosław Pawlak za pośrednictwem zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach. Niemały wkład wnieśli sami druhowie, którzy oprócz własnych składek zorganizowali społeczną zbiórkę funduszy wśród mieszkańców na rzecz budowy Domu Strażaka.

W 1996 roku w związku z nawałem pracy przy budowie remizy Marian samiec zrezygnował z pełnienia obowiązków naczelnika. Ta decyzja pociągnęła za sobą kolejne korekty w składzie zarządu, do którego wówczas weszli: Robert Rojewski- prezes, Paweł Pudo- naczelnik, Marian Samiec – zastępca naczelnika, Andrzej Musiał – sekretarz, Mirosław Mandecki – skarbnik, Waldemar Kruszec – gospodarz. Za kadencji tego zarządu dokończono budowę strażnicy. Obiekt oddano i poświęcono w 1998 roku na uroczystości jubileuszowej 70-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieczonogach. Było to wielkie wydarzenie nie tylko w życiu straży, ale również miejscowości. Obchody uświetniła obecność 12 zaprzyjaźnionych jednostek OSP, dwóch orkiestr strażackich z Czuszowa i Radziemic. W gronie szacownych gości znaleźli się m. in. : bryg. Andrzej Siewior z komendy wojewódzkiej PSP w Kielcach , kpt. Adam Domagała z komendy rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie, prezes oddziału gminnego ZOSP RP w Pałecznicy – Stanisław Kaczmarczyk, wójt gminy Pałecznica – Alfred Maracha, proboszcz parafii w Radziemicach – ks. Stanisław Mika, poseł Bogdan Pęk, burmistrz Proszowic – Klaudiusz Kawecki, wójt gminy Radziemice – Krzysztof wilk. W trakcie uroczystości wielu druhów odznaczono medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz odznakami Strażak Wzorowy.

Remiza jest położona w sąsiedztwie odrestaurowanego dworu otoczonego pięknym ogrodem. Urokliwy zabytek uratowany został przed popadnięciem w ruinę przez proboszcza parafii w Radziemicach  ks. Stanisława Mikę, który odkupił od Gminy Pałecznica wymagający generalnego remontu budynek i przywrócił mu pierwotny blask. Obecnie w dworze mieści się Dom Pomocy Społecznej i kaplica p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej. W ołtarzu głównym  kaplicy  znajduje się obraz Czarnej Madonny, który przeniesiony został do pałacyku ze ściany frontowej dworskiej stodoły. Wcześniej poddany zabiegom konserwatorskim trafił ostatecznie do kaplicy 3 grudnia 2003 roku.   13 marca 1999 roku druhowie podsumowali ostatnie lata pracy jednostki i dokonali wyboru nowych władz. Na czele stowarzyszenia stanęli: prezes – Andrzej Bugaj, naczelnik – Marian Samiec, zastępca naczelnika – Adam Kłosiński, sekretarz – Marcin Bugaj, skarbnik – Mirosław Mandecki, gospodarz – Waldemar Kruszec.

W tym samym roku druhowie: Marcin Bugaj, Konrad Kruszec, Łukasz Samiec, Adam Kłosiński wybudowali boisko sportowe. Wkrótce strażacy zakupili stół bilardowy i tenisowy, aby zorganizować młodzieży czas, skoncentrować ich zainteresowanie na sporcie i przyciągnąć ją do służby w pożarniczych szeregach. W 2005 roku rozpoczęła się budowa amfiteatru przy remizie. Większość materiałów została zakupiona ze środków własnych jednostki, a konieczne prace ochotnicy wykonali samodzielnie, angażując prywatny transport i sprzęt. Członek wspierający – Stanisław Szczęsny wykonał żelazną konstrukcję, a władze gminne z Radą Sołecką przekazały środki finansowe na wykończenie inwestycji.

Druhowie z Pieczonóg wykazywali dużą zapobiegliwość i dbałość o kondycję swojej formacji. Starali się o odpowiednie wyposażenie sekcji bojowych, aby pomoc niesiona potrzebującym była skuteczna. Sikawkę ręczną w 1951 roku zastąpiła pierwsza w historii jednostki motopompa, popularna „jedynka”, od 1965 roku do pożarów strażacy mogli wyjeżdżać samochodem marki Lublin, zakupionym z własnych środków, od 1987 roku druhom służy motopompa M-800. W 1996 roku wysłużonego Lublina zastąpił pożarniczy Żuk, dar posła ziemi kieleckiej – Włodzimierza Wiertka. W ostatnich zaś latach formacja podniosła sprawność bojową. Park maszynowy wzbogaciły: pompa szlamowa WT 30 X, pilarka spalinowa Stihl, agregat prądotwórczy Geko oraz najcenniejszy nabytek, nowoczesny lekki wóz bojowy Renault Trafic, ufundowany z dotacji MSWiA i Urząd Gminy Pałecznica.

15 maja 2011 roku odbyła się uroczystość poświęcenia nowego samochodu, której przewodniczył ks. Stanisław Mika, proboszcz parafii w Radziemicach, a rodzicami chrzestnymi wozu zostali Maciej Karczewski i Anna Stokłosa-Gaweł. Oprócz nich uroczystość uświetnili swoją obecnością m. in. Wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak, członek zarządu wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie – Adam Domagała, wójt gminy Pałecznica – Marcin Gaweł, burmistrz Proszowic – Jan Makowski, przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego – Elżbieta Grela, komendant powiatowy PSP w Proszowicach – bryg. Zbigniew Kacała. Po przecięciu symbolicznej wstęgi, kluczyki i dokumenty nowego wozu, na ręce naczelnika jednostki OSP Pieczonogi Mariana Samca, złożył wójt gminy Pałecznica – Marcin Gaweł. Wydarzeniu towarzyszyło wręczenie medali i odznaczeń dla zasłużonych druhów. Wśród nich najwyższym odznaczeniem, medalem im. Bolesława Chomicza udekorowany został Henryk Zabagło z OSP Szczytniki. W tym dniu druhowie z Pieczonóg przyjmowali gości z jednostek OSP gminy Pałecznica i gmin ościennych, które tutaj świętowały Dzień Strażaka. Rangę tej uroczystości potwierdziła  obecność 8 pocztów sztandarowych i 13 jednostek. Druhowie z Pieczonóg wdzięczni są sponsorom, dzięki którym dzień poświęcenia nowego samochodu dla jednostki na długo zapadnie w pamięci. Wśród nich znaleźli się: Bank Spółdzielczy w Proszowicach, FPH „Musiał” Pieczonogi, FHU „Łan” Pieczonogi – Stanisław Łanecki, firma „ Rol- Handel” – Ryszard Piątek z Kadzic, firma „Inter-Dach” – Mariusz Śpiewak ze Szczytnik, Agnieszka i Grzegorz Pyrek oraz Janusz Kucia z Krakowa. O oprawę muzyczną święta zadbała orkiestra dęta ”Syrena” OSP Czuszów pod batutą Krzysztofa Szota.

Niepisana tradycją w życiu jednostki stał się udział w uroczystościach religijnych i państwowych. Druhowie tutejszej straży corocznie są uczestnikami gminnych obchodów Dnia Strażaka, a także organizują spotkanie opłatkowe dla wszystkich jednostek Osp gminy Pałecznica. Delegacja straży reprezentowała swoją jednostkę na uroczystościach jubileuszowych w Kowarach, Ostrowie, Szczytnikach, Pałecznicy, Nowym Brzesku, Hebdowie. Sześciu druhów udało się 5 maja 1999 roku na Jasną Górę w ramach organizowanej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Strażaków. Ochotnicy nie odmówili swojej pomocy w czasie przygotowań w trakcie wizyty Jana Pawła II w Krakowie18 sierpnia 2002 roku. Rokrocznie odwiedzają Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. W 2006 roku w maju, druhowie zabezpieczali przebieg spotkania modlitewnego na krakowskich Błoniach z papieżem Benedyktem XVI.

Strażacy prowadzą również działalność edukacyjną i profilaktyczną. W jej ramach zawarte zostało 31 grudnia 2007 roku porozumienie pomiędzy gminą Pałecznica a OSP Pieczonogi w ramach projektu „Innowacyjne metody edukacyjne w gminie Pałecznica”. Jednym z celów projektu jest utworzenie ogrodu edukacyjnego dla dzieci i dorosłych oraz realizacja cyklu proekologicznych happeningów przy szkole w Ibramowicach. Druhowie włączają się również w akcje społeczne o zasięgu ogólnopolskim. 8 sierpnia 2008 roku w ich strażnicy odbyło się spotkanie z dziećmi ze szkoły podstawowej w Ibramowicach w ramach akcji promującej czytelnictwo „Cała Polska czyta dzieciom”. Spotkanie moderowali kpt. Krzysztof Kowalski z PSP w Proszowicach, druhowie Marian Samiec, Waldemar Kruszec oraz druhna Danuta Mazur.

Księga rejestrująca udział w akcjach bojowych pełna jest wpisów dokumentujących pracę sekcji ratowniczej. Wśród tych zdarzeń do najważniejszych w ostatnich latach druhowie zaliczają: oberwanie chmury w Pałecznicy i Bolowie (25-26 kwietnia 2000 roku), uszczelnianie wałów powodziowych w Przemykowie Koszyce (20 maja 2010 roku), walka ze skutkami powodzi w miejscowościach Czuszów, Gruszów, Pieczonogi, Ibramowice (4-5 czerwca 2010 roku), pomoc podtopionym w wyniku nawałnicy mieszkańcom miejscowości m.in. Włoskowice, Koszyce, Książnice Wielkie, Sokołowice (19 lipca 2010 roku). Wyjazdy te kosztowały ochotników wiele wysiłku i zdrowia, były wszelako prawdziwym egzaminem kompetencji i gotowości do niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym.

Obecnie o rozwój i sprawne działanie jednostki OSP Pieczonogi dbają druhny i druhowie: Andrzej Bugaj, Marian Samiec, Waldemar Kruszec, Andrzej Przechera, Krzysztof Kania, Zbigniew Jugo, Marek Sutor, Mirosław Śpicha, Adam Kłosiński, Piotr Wleciał, Paweł Pudo, Krystian Przechera, Rafał Samiec, Kamil Bączek, Maciej Karczewski, Małgorzata Kania, Karolina Przechera, Justyna Makuła, Danuta Kruszec, Anna Kłosińska, Barbara Bugaj, Zenona Samiec, Urszula Przechera, Barbara Kania, Zofia Rak, Danuta Kania, Ewa Sutor, Danuta Mazur, Przemysław Rubacha,  Andrzej Kania.

Na zasłużonej strażackiej „emeryturze” pozostają druhowie: Stanisław Przechera, Ryszard Śpicha, Mirosław Mandecki. Członkiem wspierającym działalność OSP Pieczonogi jest Stanisław Szczęsny.

W pamięci potomnych na zawsze pozostaną zasłużeni nieżyjący działacze: Bogusław Prześlica, Józef kania, Bolesław Bielarski, Stanisław Bugaj, Mieczysław Jugo, Dionizy Sutor, Henryk Malara, Zbigniew Majewski, Józef Bączek, Tadeusz Celuch, Jan Kwiecień, Zdzisław Musiał, Jerzy Banarski, Krzysztof Sobecki, Stanisław Kania, Benedykt Kwiecień, Leszek Wleciał, Edward Prześlica, Władysław Mierzwiński.

Pages: 1 2