OBWIESZCZENIE

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 22 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się tekst jednolity

rozporządzenia porządkowego Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze

województwa małopolskiego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r. poz. 4226), zmienionego rozporządzeniem porządkowym Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj.

Małop. z 2016 r. poz. 4413).

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 11 lipca 2016 r.

  • 1. W związku z uroczystymi obchodami Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, w celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa

publicznego, wprowadza się zakaz przewozu towarów niebezpiecznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz.1367, z późn. zm.1), na następujących obszarach województwa małopolskiego i w następujących, niżej wskazanych dniach i godzinach:

1) w dniu 27 lipca 2016 r. od godziny 12.00 do 22.00 na terenie Miasta Krakowa i powiatu

krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4,

2) w dniu 28 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na terenie Miasta Krakowa i powiatu

krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4,

3) w dniu 29 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na terenie Miasta Krakowa, powiatu

krakowskiego, powiatu wielickiego oraz powiatu oświęcimskiego,

4) w dniu 30 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 24.00 na terenie Miasta Krakowa, powiatu

krakowskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu myślenickiego, powiatu

bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,

5) w dniu 31 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na terenie Miasta Krakowa, powiatu

krakowskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu myślenickiego, powiatu

bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,

6) w dniu 1 sierpnia 2016 r. od godziny 5.00 do 24.00 na obszarze Miasta Krakowa z wyłączeniem

autostrady A4 oraz na odcinku drogi S7 od węzła Kraków Bieżanów do węzła Kraków Przewóz.

  • 2. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje na drogach publicznych i innych drogach

ogólnodostępnych.

  • 3. Zakaz, o którym mowa w § 1, nie dotyczy przewozów:

1) towarów niebezpiecznych wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną, Policję, Siły Zbrojne

Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Ochrony Rządu, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego

oraz przewozów konwojowanych przez te służby,

2) paliw i substancji technicznych niezbędnych dla funkcjonowania placówek szpitalnych.

  • 4. Kto narusza zakaz, o którym mowa w § 1, podlega karze grzywny wymierzanej na zasadach

i w trybie określonym w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r.

poz.1094, z późn. zm.2).

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz.1454, z 2015 r. poz. 1273 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 542.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz.774, 1485, 1634 i 1707.

  • 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie

i Małopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego.

  • 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia, a także w Dzienniku

Urzędowym Województwa Małopolskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w środkach

masowego przekazu.

  • 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od daty jego ogłoszenia.

Wojewoda Małopolski

                                                                                                                                                 Józef Pilch