Author Archives: admin

Obwieszczenie

Cykl spotkań subregionalnych

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie po raz kolejny organizuje cykl spotkań subregionalnych, które odbędą się 15 czerwca w Zakopanem, 29 czerwca w Gdowie oraz 6 lipca w Limanowej.

Spotkania adresowane są do lokalnych liderów, w tym szczególnie Sołtysów oraz Przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich. Udział w wybranym spotkaniu wymaga zgłoszenia. Adres e-mail do przesłania zgłoszenia: klis@wup-krakow.pl telefon: 12 619 84 55. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniach jest nieodpłatny.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Impreza integracyjna „Żyjmy inaczej”

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DOT. SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYM MIJA W NAJBLIŻSZY PIĄTEK tj. 31.05.2019 r.

ZASADY POSTĘPOWANIA PO WYSTĄPIENIU SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM

KIEDY DANY OBSZAR JEST UZNANY ZA DOTKNIĘTY NIEKORZYSTNYM ZJAWISKIEM ATMOSFERYCZNYM

Aby gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej został uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym (suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną) muszą zostać spełnione następujące warunki:

  1. Gospodarstwo rolne winno posiadać minimalną powierzchnię – 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy.
  2. Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

CO POWINIEN ZROBIĆ ROLNIK PO STWIERDZENIU SZKÓD W JEGO GOSPODARSTWIE

Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, rolnik powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy (miasta), właściwy ze względu na położenie swoich gruntów.

W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin (miast).

Ponadto powinien podać dane o produkcji i szkodach w poszczególnych gminach na zbiorczym zestawieniu (Załącznik nr I.1 do wniosku rolnika), które przekazuje do gminy właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa spośród gmin w których wystąpiły szkody. 

Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy (miasta) na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód (Załącznik nr I), dostępnym również w urzędach gmin (miast). W zależności od rodzaju poniesionych szkód rolnik ma obowiązek wraz z wnioskiem wypełnić odpowiednie załączniki (załącznik I.2-I.9). Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć, w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. kopię wniosku złożonego do ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ). 

Rolnik składając pod wnioskiem własnoręczny podpis wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, ze znane są mu skutki składania fałszywych oświadczeń.

ZADANIA GMINY

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zarządzeniem wyznacza do prac w Komisji powołanej przez Wojewodę Małopolskiego do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, pracowników urzędu gminy. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) po wpłynięciu zgłoszeń rolników, w terminie do 20 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, wnioskuje do Wydziału Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o dokonanie szacunku szkód przez komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Link do wniosku: 

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2019


Informuje się,że do dnia 05 czerwca 2019 r.w godzinach od 7.30 do 15.30
w Urzędzie Gminy w Pałecznicy przyjmowane są zgłoszenia kandydatów do pracy
w Okręgowej Komisji Wyborcze w Pałecznicy do przeprowadzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolnicze jw 2019 r.

Zgodnie z zapisem ustawy o izbach rolniczych, członkiem komisji wyborczej może zostać jedynie osoba będąca członkiem Małopolskiej Izby Rolniczej (figurująca w spisie uprawnionych do głosowania). W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do rady powiatowej oraz ich najbliższa rodzina (wstępni i zstępni).

Zgłoszenia dokonuje w przypadku osób fizycznych osobiście kandydat, w przypadku osób prawnych lub nie posiadających osobowości prawnej właściwie umocowany prawnie jej przedstawiciel.

Wymagane dokumenty można pobrać ze strony: www.mir.krakow.pl

Kontakt z pełnomocnikiem Małopolskiej Izby Rolniczej ds. organizacji wyborów tel. 41-3848037 w. 33

Wsparcie dla rolników

Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl

Życzenia Wielkanocne

Kolejny numer gazety samorządowej – Do Celu

Ważny komunikat

Inspekcja Weterynarii w Proszowicach informuje, że mięso z gospodarstw własnych należy badać wyłącznie u lekarzy z terenu Powiatu Proszowickiego, ze względu na zgłoszone przypadki oszustw mających miejsce w powiatach ościennych.