Author Archives: btm

Ostrzeżenie meteorologiczne

Informacja

Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy  informuje, iż dnia 12 sierpnia 2022 roku weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przy ubieganiu się o dodatek węglowy nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Wysokość dodatku węglowego wynosi 3000,00 zł jednorazowo.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy, ul. Strażacka 5 lub przez internet (e-puap). 

Pamiętaj ! :

  • o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.
  • o podaniu we wniosku adresu poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej wysłana zostanie informacja o przyznaniu dodatku węglowego.
  • ustawa o dodatku węglowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznany zostanie wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Więcej informacji na temat dodatku węglowego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pałecznicy  pod numerami tj. 41/ 384 82 34, 608 644 673

Ostrzeżenie meteorologiczne

15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia 1920 roku wojska polskie rozpoczęły operację, mającą na celu odparcie ataku rosyjskiego. Odniesione zwycięstwo nazwane Cudem nad Wisłą, uchroniło nie tylko ojczyznę, ale całą Europę przed niszczycielską falą bolszewizmu. Wyznaczenie tej daty na Święto Żołnierza Polskiego ma doniosły, symboliczny charakter.

Współczesna armia jest wciąż modernizowana, by sprostać wymaganiom uczestnictwa w misjach i strukturach międzynarodowych. Stabilizacja sytuacji w Europie i na świecie stanowi dziś cel działań militarnych.

Od 24 lutego 2022 roku, kiedy wybuchła wojna Rosji z Ukrainą ,przeżywamy, jak pokój jest kruchą wartością i jak stale o niego trzeba zabiegać. Stąd troska naszego rządu o zabezpieczenie pokoju i stabilizacji naszej ojczyźnie.

Polski żołnierz znany jest na całym świecie z odwagi, bojowej postawy i przelania życia „za wolność naszą i waszą”. Kształtowany przez wieki etos polskiego żołnierza oraz specyfika polskiej tradycji ukazują nam bohaterska postawę żołnierza polskiego na różnych frontach. Oprócz przygotowań czysto technicznych, wyposażenia wojska nie możemy zapomnieć o kwestiach duchowych i religijnych związanych z tą wyjątkową służbą Bogu i człowiekowi. Stąd też obecni w wojsku księża kapelani. Na naszych oczach kształtuje się nowy obraz polskiej armii. Obecny pobór został zastąpiony świadomym wyborem drogi zawodowej. Coraz częściej polski mundur noszą dumnie kobiety.

 W czasach komunistycznych żołnierze byli często poddawani różnego rodzaju manipulacjom, łamano prawa człowieka. Na szczęście wielu żołnierzy pozostało wiernymi ideałom, przekazywanym przez kolejne pokolenia polskich patriotów.

 Trzeba w święto Wojska Polskiego odkryć na nowo czym jest patriotyzm i miłość do ojczyzny. Wszelkie uroczystości patriotyczne i religijne są szczególną lekcją historii. Warto, aby w nich nie uczestniczyli tylko kombatanci i starsi, ale młode pokolenie, które ma odziedziczyć tę duchową spuściznę. Warto nieustannie nawiązywać do przeszłości zgodnie z powiedzeniem: „Naród bez przeszłości jest godny współczucia. Naród , który nie może nawiązywać do swych dziejów ginie”.

 Dziękujemy wszystkim żołnierzom, kombatantom za ich postawę zatroskanych o dobro naszego kraju.

Skalbmierz, 15 sierpnia 2022 rok

Ks. Marian Fatyga

Ostrzeżenie meteorologiczne

UWAGA

Ważna informacja dla mieszkańców miejscowości Lelowice-Kolonia!

Z powodu awarii wodociągu wystąpi przerwa w dostawie wody w godzinach 9:30 – 16:00.

Bardzo przepraszamy za utrudnienia

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie hydrologiczne

Zaproszenie

INFORMACJA WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ – PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

Gmina Pałecznica informuje, iż wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodacho którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o odwyższony poziom dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy w:

  • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
  • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dla potrzeb wydania tego zaświadczenia, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.


W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać
zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.