Budowa Centrum Edukacyjnego w Pałecznicy

 

Projekt budowy Centrum Edukacyjnego zrealizowany został przy dofinansowaniu z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

System edukacji szkolnej w gminie Pałecznica realizowany jest obecnie w trzech placówkach: w Pałecznicy, Ibramowicach i Winiarach oraz w dwóch ośrodkach filialnych w Nadzowie i Czuszowie (klasy „0” oraz 1-3). Szkoły w Winiarach i Ibramowicach to tzw. 1000-latki wybudowane w latach 60-tych XX w., szkoła w Pałecznicy mieści się z kolei w gmachu z 1905 r. Budynki posiadają więc kilkudziesięcioletnią historię i taki jest też, niestety, ich stan techniczny. Placówki pozbawione zostały możliwości prowadzenia kuchni i stołówki.

Wszystko to doprowadziło do decyzji o konieczności poprawy stanu infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy oraz o stworzeniu kompleksu edukacyjnego dostosowanego do potrzeb dzieci i młodzieży. Trwa realizacja projektu obejmującego budowę Centrum Edukacyjnego w Pałecznicy. Wykonawca złożył już dokumenty do odbioru robót budowlanych.

Centrum Edukacyjne w Pałecznicy przygotowane będzie do przyjęcia 432 uczniów, którym do dyspozycji oddane zostanie 20 sal lekcyjnych, w tym klasy ogólne, gabinety i pracownie przedmiotowe. Dla najmłodszych wydzielony zostanie zespół klasy „0”. W szkole funkcjonować będzie stołówka z zapleczem kuchennym do wydawania 120 obiadów dziennie. Funkcje sportowe Centrum realizowane będą przez salę gimnastyczną i boisko sportowe „Orlik 2012” znajdujące się już na terenie objętym projektem. Obiekt dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W zakresie działalności dodatkowej w placówce organizowane będą zajęcia pozaszkolne: pomoc w nauce uczniom wymagającym wsparcia, kółka zainteresowań dla dzieci i młodzieży, w tym wsparcie i promocja talentów, zajęcia sportowe prowadzone przez trenera oraz zajęcia rehabilitacyjne prowadzone przez specjalistów w zakresie niwelowania skutków niepełnosprawności ruchowej.

W związku z szeroką działalnością gminy w zakresie wsparcia rodzin, w tworzonym obiekcie, działać będzie Zespół Wsparcia Rodziny „Kraina Uśmiechu”. Zaoferuje pomoc merytoryczną rodzinom z terenu gminy Pałecznica, w tym pomoc psychologiczną i pedagogiczną, będzie też realizował programy aktywizacji społecznej, kulturalnej i sportowej. Szkoła ma być bowiem nie tylko centrum edukacyjnym, ale również ośrodkiem pełniącym funkcje integracyjne, społeczne i wychowawcze.

W ramach „Krainy Uśmiechu” w Centrum Edukacyjnym działać będzie świetlica środowiskowa organizująca spotkania pokoleniowe, w tym spotkania osób starszych, oraz prowadząca zajęcia sportowe i rehabilitacyjne.

Ponadto w Centrum prowadzone będą zajęcia z dziećmi wymagającymi pomocy w zakresie rozwoju ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego. Będzie to terapia prowadzona indywidualnie lub w małych grupach z dziećmi i ich rodzicami w ramach Zespołu Wczesnej Interwencji oraz Powiatowego Zespołu Wczesnej Interwencji.

Planowana jest również grupa wsparcia w zakresie opieki specjalistycznej nad dzieckiem niepełnosprawnym, poradnictwo rodzinne oferujące pomoc wszystkim rodzinom borykającym się z różnymi trudnościami, a także szkolenia i seminaria na temat pracy z rodziną trudną, przy współpracy Maltańskiego Centrum Pomocy Dzieciom.