Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne

Komunikat

Informacja

Dobry start

Kwalifikacja wojskowa 2021

W dniach od 24 września do 15 października na terenie Powiatu Proszowickiego zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego odbędzie się Kwalifikacja Wojskowa.

Objęci są nią głownie mężczyźni z rocznika 2001 oraz 2002.

Kwalifikacja osób z terenu Gminy Pałecznica odbędzie się w dniach: 24 września do 15 października 2021 r. – Każdy, kogo czeka kwalifikacja, dostanie imienne wezwanie z datą i miejscem stawienia się na kwalifikację, jednak nie otrzymanie takiego wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się na kwalifikacji – rozwieszane są obwieszczenia na tablicach informacyjnych.

Do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. mogą zostać wezwani:

  • Mężczyźni urodzeni w 2002 roku tzw. „rocznik podstawowy”;
  • mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, tzw.,,roczniki starsze”. Do tej kategorii należeć będą również osoby urodzone w 2001 r., które podlegały kwalifikacji wojskowej w 2020 r., ale nie zostały do niej wezwane z powodu wcześniejszego zakończenia kwalifikacji wojskowej  (w dniu 13 marca 2020 r.) oraz którym nie wydano (z różnych powodów) orzeczeń lekarskich;

 Osoby urodzone w latach 2000-2001, które:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej na  terenie województwa/powiatu,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej na terenie  województwa/powiatu, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy, wniosek  o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej w województwie/powiecie;
  • kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia wymienionego w pkt 1 ppkt 11 Wytycznych;
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji  wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, tzw.,,ochotnicy”.
  • kobiety urodzone w latach 1996-2002, które z racji posiadanego wykształcenie lub kierunków studiów są niezbędne dla potrzeba gromadzenia rezerw osobowych:
  • które w danym roku akademickim kończą studia wyższe w uczelniach na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, weterynaria oraz na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie psychologii i ratownictwa medycznego;
  • które kończą naukę w szkołach policealnych kształcących w zawodach: technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii.

Kwalifikację przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. O zdolności do czynnej służby wojskowej orzekają wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie.

Czym jest kwalifikacja wojskowa?

Kwalifikacja wojskowa to seria badań i testów mających na celu ocenić zdolność do pełnienia służby wojskowej. Przeprowadzana jest przez komisje wojskowe w każdym powiecie. Podczas niej oceniane są zarówno warunki fizyczne jak i psychiczne młodych osób.

Warto wiedzieć, że kwalifikacja wojskowa w 2009 r. zastąpiła pobór wobec zawieszenia obowiązkowej służby wojskowej i przejścia na armię zawodową. Celem kwalifikacji jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi, pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku.

WAŻNE!!! Likwidacja służby zasadniczej nie zniosła obowiązku stawiania się przed komisją lekarską. Za niestawienie się do kwalifikacji, podobnie jak wcześniej za niestawienie się przed komisją poborową, grozi grzywna lub ograniczenie wolności.

Ostrzeżenie hydrologiczne

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września o godz. 17:00 w Auli Koncertowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Pałecznicy Po rozpoczęciu indywidualne spotkania z nauczycielami.

Pozdrawiam
Czesław Dołęga

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie hydrologiczne

Ostrzeżenie hydrologiczne