OPP – uproszczony

Oferta na zadanie publiczne z 5 maja 2016 r.

OFERTA

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Turystyka Krajoznawstwo oraz organizowanie życia kulturnego wśród mieszkańców Gminy Pałecznica

(rodzaj zadania)

w okresie od 25 maja 2016 roku do 20 sierpnia 2016 roku

składana na podstawie przepisów działu II

rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

W FORMIE

POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA*
WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*
PRZEZ GMINĘ PAŁECZNICA

wraz z

WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

W KWOCIE 2.000,00 złotych

TEST