Aktualności

Kolonie dla dzieci rolników

WAŻNA INFORMACJA DLA ROLNIKÓW!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Proszowichach ogłosiła nabór „wniosków klęskowych z 2021r.” 
Wszystkie osoby poszkodowane  mogą skałdać wnioski w terminie od 16 do 30 czerwca 2022r.  w biurze Agencji w Proszowicach. 

XXI edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Stypendia pomostowe na pierwszy rok studiów otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne i spełniają kryteria jednego z segmentów Programu. 

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, w ramach którego przyznawanych jest 6 różnych stypendiów na studia. Stypendia na I rok studiów stanowią  furtkę do programu stypendiów na kolejne lata nauki. Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą, staży za granicą, stypendiów doktoranckich oraz warsztatów rozwijających ich kompetencje miękkie.

O stypendia na I rok studiów mogą ubiegać się maturzyści, którzy zostali przyjęci na stacjonarne studia w polskich akademickich uczelniach publicznych, pochodzą ze wsi lub małych miast do 20 tys. mieszkańców, z niezamożnych rodzin, osiągają dobre wyniki w nauce i dodatkowo spełniają jeden z warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR; są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej; pochodzą z rodziny wielodzietnej, są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka; lub mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

O stypendia na starsze lata studiów mogą się ubiegać stypendyści pomostowi, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce.

Stypendium na I rok studiów wynosi, począwszy od XX edycji programu, 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego. Na starszych latach wysokość stypendiów jest zróżnicowana.

Więcej informacji:www.stypendia-pomostowe.pl

Przedłużone stopnie alarmowe BRAVO i CHARLIE-CRP na terenie całego kraju

Premier Mateusz Morawiecki podpisał po raz kolejny nowe zarządzenia dotyczące przedłużenia obowiązywania na terytorium całego kraju drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) i trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP). Stopnie będą obowiązywały do 30 czerwca 2022 r. do godz. 23:59. Prezes Rady Ministrów wprowadza stopnie alarmowe na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych. Drugi stopień alarmowy BRAVO ma charakter prewencyjny i jest związany z aktualną dynamiczną sytuacją geopolityczną w regionie i w Ukrainie oraz wzmożonym ruchem na granicy. Natomiast stopień alarmowy CRP został wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych i można go wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. Stopień CHARLIE–CRP dotyczy bezpieczeństwa cyberprzestrzeni jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany
w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu. Ten stopień alarmowy również obejmuje cały kraj. Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Do zadań tych w przypadku stopnia BRAVO należą m.in.:

 • prowadzenie przez Policję, Straż Graniczną lub Żandarmerię Wojskową wzmożonej kontroli dużych skupisk ludzkich;
 • prowadzenie wzmożonej kontroli obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów potencjalnie mogących stać się celem ataków terrorystycznych;
 • zapewnienie dostępności w trybie alarmowym członków personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzenia o charakterze terrorystycznym;  ostrzeżenie personelu o możliwych zagrożeniach;
 • obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych przez umundurowanych funkcjonariuszy lub żołnierzy bezpośrednio realizujących zadania związane z zabezpieczeniem miejsc i obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
 • dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych;
 • wzmocnienie ochrony środków komunikacji publicznej oraz ważnych obiektów publicznych;
 • wprowadzenie zakazów wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym.

Z kolei w stopniu alarmowym CHARLIE-CRP zadania obejmują w szczególności:

 • całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów,
 • przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku,
 • przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów.

Podczas obowiązywania stopnia alarmowego należy zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń. Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od przygotowania administratorów obiektów użyteczności publicznej, którzy zobowiązani są do prowadzenia ich wzmożonej kontroli, a także czujności obywateli. Nie lekceważ żadnej informacji o zagrożeniu! Natychmiast powiadom służby dzwoniąc na numer tel. 112

Kursy

Sieć pomocy osobom pokrzywdzonym

GREEN WEEK

Włączając się w obchody  Europejskiego Zielonego Tygodnia  GREEN WEEK,  w ramach realizowanego przez Gminę Pałecznica  projektu LIFE IP MALOPOLSKA zorganizowano w dniu 30.05.2022r. dla uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pałecznicy z klas I- III spektakl ekologiczny pod nazwą „Aladyn: na ratunek światu”.
Tematyką spektaklu były zagadnienia związane z niską emisją, smogiem, zanieczyszczeniem powietrza, segregacją odpadów i degradacją środowiska naturalnego.      
 Przedstawienie „Aladyn: na ratunek światu” to również wesoła, interaktywna zabawa z dziecięcą publicznością. Były tutaj konkursy, dużo piosenek i wspaniałej muzyki, mnóstwo humoru, barwne kostiumy i piękna scenografia. Nie można też zapominać o niewątpliwych walorach edukacyjnych tej inscenizacji.

Sanatorium dla rolników KRUS INFORMACJA

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachęca rolników do korzystania z nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej . Z rehabilitacji realizowanej za pośrednictwem KRUS mogą korzystać osoby zagrożone całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, albo uznane okresowo za całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym.
Na turnusy rehabilitacyjne kierowane są osoby, które spełniają jeden z następujących warunków:

 1. Podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie.
 2. Podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą.
 3. Mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.

Każdorazowo świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest na wniosek lekarza ustalającego wskazania do odbycia rehabilitacji.
Pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszty przejazdu do placówki rehabilitacyjnej w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego.
Zachęcamy rolników do korzystania z rehabilitacji leczniczej, a wszelkich niezbędnych informacji udzielamy w najbliższej Placówce Terenowej KRUS w Miechowie.

Do wniosku o rehabilitację są niezbędne aktualne badania (skierowanie może wydać lekarz rodzinny):

– mocz, morfologia , OB. , EKG, RTG płuc (opis)

Klub dziecięcy w Ibramowicach
REKRUTACJA

Pliki do pobrania:


Projekt  pn. „Utworzenie klubu dziecięcego na terenie gminy Pałecznica” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.  Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

Uczestnikami projektu są rodzice, którym opieka nad dziećmi od 1 do 3 lat pomoże w powrocie na rynek pracy lub utrzymaniu się na nim. Celem projektu jest wzrost aktywności na rynku pracy kobiet i mężczyzn przez wprowadzenie rozwiązań ułatwiających godzenie życia rodzinnego i zawodowego polegających na organizacji placówki opieki dla 15 dzieci w wieku po ukończeniu 1 roku życia do lat 3 w formie klubu dziecięcego w okresie do 31.03.2021 r. Opiekunowie mogą powrócić na rynek pracy/wykonywać swoje obowiązki zawodowe i tym samym w lepszy sposób godzić życie osobiste z zawodowym. W klubie dziecięcym zapewniamy opiekę w godzinach od 7:00 do 17:00, gdzie organizowane są dla dzieci zabawy, zajęcia mające na celu wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju, wykonywane z dziećmi prace plastyczne rozwijające zainteresowania i talenty oraz nauka podstawowych zasad higieny. Zapewnione jest również wyżywienie dostarczane przez firmę cateringową.
Budynek Klubu Dziecięcego wraz z biurem projektu są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Brak barier architektonicznych tj. szerokie drzwi, brak progów, wejście do budynku z poziomu chodnika – bez progów i schodów, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość projektu: 284 997,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 242 247,50 złDziś nasze małe pracowite rączki ,zrobiły lampki choinkowe 😊


Sypie z nieba biały puch

Ty bałwanka z niego zrób

Jedna kula, druga kula

I już bałwan z nami hula⛄


Dziś dzień Pizzy ☺️Z tej okazji nasze maluszki zrobiły smakowitą Pizzę 🍕Prawda ,że smakowicie wygląda ❤️


Dziś królował ciastek ☺️


Mały chłopiec Eskimosek.

Oczy czarne, jak paciorki, płaski nosek.

Żyje w kraju wiecznej zimy, wiecznych śniegów.

I ma samych Eskimosów za kolegów.


JUŻ BLISKO ZIMA – UBIERAMY SIĘ CIEPŁO


🐻‍❄️Miś Polarny 🐻‍❄️


Stymulacja koncentracji ,zdolności motorycznej .🍝☺️


A może zaśpiewa

między gałązkami

jakiś mały ptaszek,

którego nie znamy.

I będzie nas witał

wesołą piosenką,

tylko idźmy lasem

cicho, cichuteńko.


Pasą się krówki na łące,

jedzą trawę i kwiatki pachnące.

Dają mleko – swój skarb największy,

dzięki niemu rosnę silniejszy.


Moje łyżwy-piękna sprawa,

Każdej zimy jest zabawa,

Gdy zakładam je na nogi,

Pokonuję wszystkie progi.


Zima długa i surowa,

naszym ptaszkom ziarno chowa.

Ptaszki głodne przyfruwają,

Do karmnika zaglądają.

Nakarm ptaszki mój kolego,

a tym sprawisz coś dobrego.

Pełny brzuszek to uczyni,

że się ptak nie boi zimy


Płoną sztuczne ognie,

Płynie już muzyka,

Idzie Nowy Rok,

Stary już umyka…🎆🎇


Zdrowych, spokojnych i pogodnych

Świąt Narodzenia Jezusa.

Aby w Waszej rodzinie świeciła w całym roku

gwiazda betlejemska.

Wszystkiego dobrego. ☺️


☃️

❄️ Takiej pięknej zimy jak na kartkach świątecznych, życzymy sobie i wam, drodzy Państwo ❄️☺️


Schronisko Psie Pole dziękuję Klubowi w Ibramowicach .🤗A my drodzy Rodzice dziękujemy wam 🤜🤛za dobre serduszka ,to się ceni…❤️☺️


Karty pracy do wyklejania plasteliną, to świetna propozycja dla najmłodszych dzieci. Działania twórcze, lepienie, ugniatanie, manipulowanie i wyklejanie rozmaitych plastelinowych kolaży daje dzieciom bardzo wiele możliwości.☺️


❄️Jedzie pani Zima

na koniku białym,

spotkały ją dzieci,

pięknie powitały:

– Droga pani Zimo,

sypnij dużo śniegu,

żeby nam saneczki

nie ustały w biegu.❄️


☺️🎄Karta świąteczna 🎄☺️


„A kto tę choinkę

zasiał w ciemnym lesie?”

„Zasiał ci ją ten wiaterek,

co nasionka niesie”.🎄🎄🎄


Koła, kwadraty, trójkąty,

papierowe, wszystkie kolorowe.

Bierzesz kartkę, zginasz, sklejasz

i obrazki już gotowe☺️ (praca świąteczna z wykorzystaniem figur geometrycznych )


Po raz kolejny Klub Dziecięcy w Ibramowicach zaangażował się w pomoc dla Schronisko Psie Pole . Wszystkim którzy pomogli w zbiórce i wsparli schronisko serdecznie dziękujemy. ☺️ Udało się zebrać sporo! Co nie ukrywając nas miło zaskoczyło ! WARTO POMAGAĆ!

DOBRO DO NAS WRACA !❤️


Pada śnieg, prószy śnieg,

bielutki jak mleko.

W sklepach gwar, w sklepach ruch:

– Gwiazdka niedaleko! (małymi rączkami stworzyliśmy śnieg, który przyzdobił nasz świąteczny stroik )☺️🎄❄️


🎄Choinko piękna jak las,

Choinko zostań wśród nas!🎄❤️☺️


Zbudujemy Igloo,

Dom dla Eskimosa,

U którego widać tylko,

Kawałeczek nosa

Cały jest ze śniegu,

Ten dom nad domami,

Lodowe Kawałki,

Są jego ścianami


Kreatywne malowanie ozdób świątecznych w ,,koszulkach”😊🎄🔔


❄️Zimowe kubeczki ❄️


Integracja sensoryczna jest to proces, w którym mózg organizuje docierające do niego informacje płynące z ciała i środowiska, po czym wysyła odpowiednią reakcję. Zmysły podstawowe dla integracji sensorycznej (dotyk, równowaga oraz czucie ciała) mają zasadnicze znaczenie w naszym codziennym funkcjonowaniu. (Praca pod tytułem, zjadamy spaghetti) ☺️


🎄WESOŁYCH ŚWIĄT 🎄


Dziś odwiedził nas Święty Mikołaj . 🎅Radość dzieci była ogromna . ☺️Bardzo dziękujemy drogi Mikołaju ,że nie zapomniałeś o naszych grzecznych dzieciach😘🎄cdn…


Nasz afrykański panie bałwanie,

Może do lata pan tu zostanie?

Będzie pan sobie leżał na plaży,

O ciepłych krajach będzie pan marzył.

(ponieważ praca nie została dziś dokończona ,wstawiamy zdjęcie zastępcze) nasze bałwanki będą równie piękne .❤️


Tak to jest Rudolf Czerwononosy

Czasem przemawia ludzkim głosem

Przed Wami teraz mam zadanie

Zrobić Rudolfa – to jest wyzwanie!


Czapka, szalik, łyżwy, sanki

to są słowa wyliczanki.

Rękawiczki, narty, mróz,

śniegu pełen wóz!❄️🌨️


🐧Pingwinki 🐧


Imprezka Andrzejkowa 🥳


Wróżba z liściem, różańcem i obrączką. Różaniec to klasztor. Obrączka zamążpójście. Liść kawaler, panna.😆


Kolejna wróżba to, rzut butem…👞👟👠kto dalej rzuci butem ten pierwszy wyjdzie za mąż . ☺️


Kolejna wróżba to los ,każdy losując karteczkę ,mógł siebie wywróżyć kim zostanie w przyszłości…😊


Andrzejki tradycyjnie zaczynamy laniem wosku przez kluczyk . Z wosku ukazał się Motyl .Motyl – oznacza transformację, wielkie zmiany w życiu osobistym, jak i zawodowym. Strzał w dziesiątkę 😉❤️ cdn…


ZIELONA CHOINKA

DO NAS ZAWITAŁA

ŚWIĘTA SIĘ ZBLIŻAJĄ

PRZYSTROIĆ SIĘ CHCIAŁA

ZROBIMY OZDOBY

UBIERZEMY DRZEWKO

NIECH BĘDZIE WESOŁO

CHODŹCIE DZIECI PRĘDKO🎄


Dzień misia…🐻🧸To był pracowity dzień …Od robienia misia kukiełki , po układanki wycięte z papieru, mierzenie misia klockami i oczywiście próbowanie miodu ,czyli to co misie lubią najbardziej . 🍯


Proszę państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś, Chętnie państwu łapę poda. Nie chce podać? A to szkoda.🐻


Parasolka wielka rzecz, gdy deszcz pada chcesz ją mieć. Deszczyk pada kapu, kap, parasolko ty go złap.☔☂️


Kolorowe kredki

W pudełeczku noszę,

Kolorowe kredki

Bardzo lubią mnie.

Kolorowe kredki,

Kiedy je poproszę

Namalują wszystko, to co chcę.


Pogoda nas rozpieszcza ..☀️ Więc korzystamy.. ☺️


Wyszła owieczka z domu na łąkę, Mama jej dała wstążkę z dzwonkiem. A w dzwonku było serce i nuta : Kocham Cię Mamo i jestem tutaj. 🐑🐑


Bąbelkowa folia ,kolorowe stopy ,stwórzmy razem ścieżkę przyjacielu złoty .☺️(Zajęcia sensoryczne )


Utrwalamy naukę kolorów .🎨🌈🎨🌈


Kreatywność to podstawa🪵🌲🌳 u nas nudzić się nie wypada 😊


🍏🍎Jesienią, jesienią

Sady się rumienią:

Czerwone jabłuszka

Pomiędzy zielenią.

Czerwone jabłuszka,

Złociste gruszeczki

Świecą się, jak gwiazdy,

Pomiędzy listeczki.🍎🍏


W lesie sennym pajęczyna, są kozaki i maślaki, każdy bardzo się napina grzyb to skarb, nie byle jaki.


W czarodziejskim worku dzieci znalazły owoce i warzywa z których można na zimę zrobić przetwory. 🥕🥒🥑🍅🌽🥔🍒🍎🍇


– Kto ty jesteś?

– Polak mały.

– Jaki znak twój?

– Orzeł biały.

– Gdzie ty mieszkasz?

– Między swemi.

– W jakim kraju?

– W polskiej ziemi.

– Czem ta ziemia?

– Mą ojczyzną.

– Czem zdobyta?

– Krwią i blizną.

– Czy ją kochasz?

– Kocham szczerze.

– A w co wierzysz?

– W Polskę wierzę.!


Dziś bibułą się bawimy 🎉Ptaszki ,marchewki z niej robimy 🐦🥕😊


🍂Witraż jesienny z liści 🍂


Ślimak, ślimak, pokaż rogi, Dam ci sera na pierogi, Jak nie sera, to kapusty, Od kapusty będziesz tłusty.🐌


Nasza chusta tańczy wkoło ,dziś bawimy się wesoło 🤗😊


Chodź do mnie jeżyku mały,

Nie bądź taki spięty cały,

Dam ci gruszkę, jabłek sześć,

Byś na grzbiecie miał co nieść.

(Praca z masy solnej )


🌰ŻOŁĄDŹ🌰

Żołędzie w ziemi się skryły, by z nich na wiosnę nowe dęby były🍂🌰🌳


Od dni paru wszystkie liście

roztańczyły się ogniście:

lipa z grabem, brzoza z klonem

idą w tango rozzłocone…🍂


Dzień pełen wrażeń …🥳


🎃☺️Świętujemy 🎃☺️


🎃LAMPION Z DYNI🎃

Znacie dynię nasi mili. Nikt jej przecież nie pomyli. To warzywo dobrze znane. Przez dzieciaki uwielbiane☺️


Nasze podwórko fajna sprawa ,na nim super jest zabawa 😊


🍄GRZYBY 🍄

Choć są piękne muchomory nie bierz ich bo będziesz chory. Kozią brodę postrzępioną zostaw bo jest pod ochroną


Nie jedz chipsów, nie pij coli, bo cię brzuszek dziś rozboli. Jedz owoce i warzywa, bo to zdrowo cię odżywia. Dużo sporu, dużo ruchu, trzymaj formę super Zuchu!!!!💪


Piękna złota Jesień 🍂🥰


Dary jesieni 🌿🍂 Ścieżka sensoryczna pozwala rozwijać wyobraźnię dotykową, a ta jest potrzebna do prawidłowego poznawania Świata przez dziecko. ☺️


🦔JEŻ🦔

Tupie w trawie jakiś zwierz, Toż to drepcze mały jeż, Gdy się zbliżysz stroszy igły. Nie da się pogłaskać nigdy.


🛸UFOLUDKI 🛸

A czym się żywi śmieszny tworek? Czy zjedzą z nami podwieczorek? Kompot dostały, jabłko dostały, Zjadły, wypiły, odleciały.☺️


Kolorowy motyl ,farby fajna sprawa ,gdy się bawisz kolorami brudnym być wypada ☺️

🦋
🎨
🖌️
🧸

Królik ,kotek i wiewiórka pełne brzuszki miały, bo im w żłobku grzeczne dzieci smakołyki dały . Po wcześniejszej teorii, przyszedł czas na praktykę by dobrze zapamiętać czym żywią się zwierzęta.🐿️🐈🐇


Nudno w domu? Deszcz na dworze? Źle ,że gorzej być nie może? Kiedy ci już wszystko zbrzydło i do płaczu masz powody, weź miseczkę, słomkę, mydło, wlej do miski trochę wody, mieszaj, aż się zrobi piana. Bardzo dobrze, o tak właśnie! Bańka będzie to mydlana!


Makarony ,watę mamy ,,cuda wianki ” wykonamy …✈️❤️🌦️


🐛GĄSIENICA 🐛


Dary jesieni 🍂🍁

Robimy sówkę z kasztanów 🦉🦉


Wyklejamy ogon wiewiórki kulkami z bibuły 🐿


Pani Jesień wystrojona w kolorowe liście, które sami zebraliśmy na spacerku 🍁🍂


Jesienne zabawy na świeżym powietrzu 🤗


Jesienne drzewa pachnące przyprawami 🤗


Żegnamy wakacje ⛵️


Winogrona 🍇


Malowanie jabłuszek gąbką 🍎🍏


Stemplowanie. Słoneczniki odbijane widelcem 🌻🌻


Owocowy zawrót głowy 🍒


Imprezka urodzinowa Oliwki 🎉🎈


Pływające rybki 🐟🐠🐡


Malowanie na folii czyli kreatywne zajęcia dla dzieci 😍


Lato, lato 🌞 zabawy na świeżym powietrzu 🌸🌼🌺


Stópki na plaży 👣🏖


Wczoraj obchodziliśmy Dzień Psa czyli najlepszego i najwierniejszego przyjaciela człowieka! 🐶 Z tej okazji nasze Maluszki wykonały prace plastyczne przedstawiające pieski.. prawda, że pięknie wyszły? 🥰


LODY czyli smakowita praca plastyczna🍦🍦


Wyklejamy balony kolorowymi kulkami z bibuły 😊


Nareszcie wyszło słońce i mogliśmy pobawić się na świeżym powietrzu 🌞🌞


Bawimy się kolorami – robimy tęcze z cukierków 🌈 Zajęcia z wykorzystaniem eksperymentu pokazującego w jaki sposób mieszając podstawowe kolory możemy stworzyć inne 🤗


Dziś Dzień Dziecka! ❤️Wszyscy razem z balonami z najlepszymi życzeniami, moc uśmiechów i radości w Waszych sercach niechaj gości 🎈🎈Wszystkim Dzieciom tym małym jak i tym większym życzymy wesołej zabawy, mnóstwa słodkości, lodów w każda niedziele a dziś prezentów wiele 🎉🎁🧸


Po długim oczekiwaniu na powrót, nareszcie razem! ❤️Dziś Dzień Mamy! 🥰🤱🏽 Z tej okazji wszystkim mamusiom składamy najserdeczniejsze życzenia i przesyłamy buziaczki 😘😘💐Poniżej kilka zdjęć z dzisiejszych przygotowań niespodzianek dla Mam z tej okazji 🌺🌸🌼


Drodzy Rodzice,
informujemy, iż Klub dziecięcy w Ibramowicach zawiesza funkcjonowanie od dziś tj. 11.05 do 24.05.2020r.


Informujemy, iż w związku możliwością przywrócenia zajęć, Klub Dziecięcy w Ibramowicach wznowi funkcjonowanie od 6 maja 2020 r. Rodzice zakwalifikowani do Projektu, którzy chcą skorzystać z opieki nad dzieckiem w klubie dziecięcym proszeni są o podanie tej informacji pod nr tel. 797 275 613 lub na adres e-mail: klub.dzieciecy@palecznica.pl . Zgodnie z wytycznymi liczba dzieci, które mogą przebywać w klubie została ograniczona.


Drodzy Rodzice,
w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że od jutra tj. od 12.03.2020r. do odwołania Klub Dziecięcy w Ibramowicach będzie ZAMKNIĘTY


Drużyna superbohaterów 💪🏽🦸🏼‍♂️ Uczymy się przez zabawę 👣#prawanoga#lewanoga


Robimy kwiatuszki z masy solnej dla mamy z okazji dnia kobiet 🌸🌼🌺


Czekamy na wiosnę! 🐸🌤


„W marcu jak w garncu” zajęcia plastyczne oraz zajęcia taneczne 😊


Robimy karmniki dla ptaszków 🤗❤️


Kolce dinozaura – ćwiczymy motorykę małą 🦖


Zapraszamy na pyszne pączki zrobione własnoręcznie przez nasze maluszki 😊 prawda że pięknie wyglądają? 🍩😋#tłustyczwartek#malicukiernicy#pączki#faworki


A kiedy jesteśmy bardzo głodni… czekamy aż ciocie podadzą nam pyszny obiadek 😋


Dzień Kota 😻


Praca walentynkowa 💕


Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pizzy! Z tej okazji nasze maluszki w piątek przygotowały swoje autorskie pizze ☺️🍕


Zgodnie z założeniami projektu Klub Dziecięcy w Ibramowicach rozpoczął funkcjonowanie od 1 stycznia 2020 r., a w dniu dzisiejszym po raz pierwszy przywitaliśmy maluszki wraz z rodzicami 🙂


Informujemy, że od 07 do 24 stycznia 2020 r. ruszyła dodatkowa rekrutacja do Klubu dziecięcego realizowanego w ramach projektu pn. „Utworzenie klubu dziecięcego na terenie gminy Pałecznica”. Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej lub w biurze projektowym w  budynku Klubu Dziecięcego Ibramowice 43.
Regulamin Rekrutacji

Załącznik nr 1 – formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 – oświadczenie o zamieszkaniu

Załącznik nr 3 – oświadczenie o posiadaniu statusu osoby pracującej przebywającej na urlopie macierzyńskim-rodzicielskim

Załącznik nr 4 – oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej biernej zawodowo

Załącznik nr 5 – oświadczenie o posiadaniu statusu osoby pracującej

Załącznik nr 6 – oświadczenie o zamieszkaniu

Załącznik nr 7 – oświadczenie o objęciu opieką żłobkową

Załącznik nr 8 – oświadczenie o wielodzietności

Załącznik nr 9 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Załącznik nr 10 – oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


Ostrzeżenie meteorologiczne