Aktualności

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 768).

Na terytorium Polski:

zakazuje się:

 • a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 • b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

nakazuje się:

 • a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
 • b) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 • c) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 • d) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 • e) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich,  w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 • f) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 • g) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
 • h) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 • i) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
 • j) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,
 • k) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

W gospodarstwach utrzymujących więcej niż 350 sztuk drobiu średniorocznie należy posiadać plan bioasekuracji uwzględniający profil produkcji.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach rekomenduje hodowcom drobiu podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz wzmocnienia bioasekuracji w stadach drobiu.

W przypadku zaobserwowania w stadach drobiu zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów), czy innych niepokojących objawów, posiadacz drobiu powinien niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii lub podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach przekazuje dane kontaktowe w razie pytań i wątpliwości.

Tel. 12 386 17 75

e-mail: proszowice.piw@wetgiw.gov.pl

Zaproszenie

Uwaga

Gmina Pałecznica informuje, że w dniu 15.11.2022 w godzinach od 7:00 do 15:00 z powodu poważnej awarii nastapi przerwa w dostawie wody na terenie całej Gminy. Bardzo przepraszamy za utrudnienia!

Święto Niepodległości

Samodzielność-Aktywność-Mobilność

Informacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dotycząca zmian do ustawy o dodatku węglowym

Utworzono dnia 08.11.2022

„Uprzejmie informuję, że 3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236). Ww. ustawa wprowadziła istotne zmiany do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

W myśl uchwalonych przepisów wprowadzających zmiany w art. 2 ustawy o  dodatku węglowym w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie będzie miała zastosowania reguła jeden dodatek węglowy na jeden adres do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.

W powołanym przypadku gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w  wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o  centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

W przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, spełnia warunki jego przyznania wynikające z ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia prawa do tego dodatku. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. W takim przypadku organ ten przyznaje dodatek w drodze decyzji administracyjnej z urzędu, bez konieczności składania wniosku oraz bez składania odpowiedniej deklaracji dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w  gospodarstwie domowym także wówczas, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, którym jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło ogrzewania wskazane powyżej.

W myśl przepisu przejściowego regulującego kwestie dodatku węglowego do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zastosowanie będą miały już nowe regulacje. W przypadku, gdy wójt, burmistrz albo prezydent miasta odmówił przyznania dodatku węglowego, zgodnie z art. 2 ust. 16 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w przypadku zaistnienia wyżej wskazanych okoliczności wnioskodawca będzie mógł złożyć ponownie wniosek o wypłatę tego dodatku.” Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział Polityki Społecznej

Informacja Wójta Gminy Pałecznica dotycząca preferencyjnego zakupu węgla

Wójt Gminy Pałecznica informuje, iż  w związku z procedowaną ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, Gmina Pałecznica będzie mogła włączyć się w proces sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych od Spółek Skarbu Państwa.

Do dokonania zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – jeden wniosek na 1 gospodarstwo domowe.

Osoba uprawniona do zakupu preferencyjnego  będzie mogła nabyć węgiel  za cenę nie wyższą niż 2 000,00 zł brutto/ tonę. Cena ta nie uwzględnia kosztów dystrybucji węgla do gospodarstw domowych.

Możliwa ilość węgla do zakupienia przez gospodarstwo domowe po cenie preferencyjnej to : 1,5 t węgla w roku 2022 i kolejne 1,5 t po 1 stycznia 2023 r.

Wniosek o zakup preferencyjny zawiera oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę ( tj. w sklepie PGG czy Tauron)  w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu.

W celu uzyskania wiarygodnych danych na temat zapotrzebowania/zainteresowania zakupem w trybie i po cenie proponowanej ustawą prosimy o składanie wniosków w siedzibie:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy , ul. Strażacka 5, 32-109 Pałecznica

lub drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-PUAP

w terminie od dnia 7 listopada 2022 r. do dnia 9 listopada 2022 r. w godzinach: 7.30- 15.30 Uwaga! Wniosek złożony w formie elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub podpisem zaufanym. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Gminy Pałecznica: www.palecznica.pl oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy poszukuje pracownika na stanowisko: ASYSTENT RODZINY

I. Wymagania niezbędne:

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystentem rodziny może być osoba, która:

 • 1) posiada:
 • a) obywatelstwo polskie
 • b) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki  o rodzinie lub praca socjalna lub
 • c) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3                                i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • d) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 • 2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 • 3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek    w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Wymagania dodatkowe:

 • a) znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego;
 • b) wysoka kultura osobista;
 • c) równowaga emocjonalna;
 • d) zdolność analitycznego rozwiązywania problemów, umiejętności interpersonalne;
 • e) mile widziane doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku;
 • f) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres;
 • g) asertywność;
 • h) umiejętność pracy w zespole;
 • i) uczciwość, systematyczność, dokładność;
 • j) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu;
 • k) znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
 • l) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
 • ł) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;
 • m) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność;
 • n) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;
 • o) nieposzlakowana opinia.

III. Zadania:

 • 1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
 • 2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • 3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • 4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • 5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • 6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 • 7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • 8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • 9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • 10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • 11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • 12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • 13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • 13a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • 14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • 15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 • 16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • 17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • 18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • 19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • a) list motywacyjny;
 • b) życiorys – curriculum vitae;
 • c) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • d) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • e) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • g) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • h) oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku;
 • i) oświadczenie, że kandydat nie był i niej jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona;
 • j) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • k) podpisana Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych dotycząca rekrutacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pałecznicy.

Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane, zaś kserokopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

V. Warunki pracy:

 • 1. określenie stanowiska – asystent rodziny
 • 2. forma zatrudnienia: umowa zlecenie (odpowiednik około 1/4 etatu)
 • 3. przewidywany okres zatrudnienia – od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022 r. (z możliwością kontynuowania umowy w kolejnych latach).
 • 4. wykonywanie pracy na terenie Gminy Pałecznica w godzinach wynikających z występujących potrzeb np. popołudniami , niedziele, soboty itp., asystowanie w sprawach dnia codziennego;

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać listownie lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy ul. Św. Jakuba 11 , 32-109 Pałecznica

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.                            o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/

                                                                                                        p. o . Kierownik

                                                                                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne