Dotyczy: wykazu placówek zabezpieczających świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2015 r.

WB-I.6331.107.2014

Kraków, 31 grudnia 2014 r.

 

Starostowie

Prezydenci Miast

Burmistrzowie i Wójtowie

województwa małopolskiego

wszyscy

Dotyczy: wykazu placówek zabezpieczających świadczenia lekarza podstawowej opieki

zdrowotnej od 1 stycznia 2015 r.

Uprzejmie informuję, że w związku z prowadzonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia

rozmowami, dotyczącymi odnowienia umów z niektórymi świadczeniodawcami podstawowej

opieki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2015 r., wykaz placówek może ulec zmianie.

Aktualny wykaz, zostanie opublikowany przez Małopolski Oddział Narodowego Funduszu

Zdrowia w dniu dzisiejszym, najprawdopodobniej w godzinach popołudniowych

i niezwłocznie przekazany do Państwa instytucji. Wykaz ten zamieszczony będzie również

w formie elektronicznej na stronie NFZ, (http://www.nfz-krakow.pl/) w zakładce „Informacje

dla pacjentów POZ” oraz umieszczony na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Krakowie. Szczegółowe informacje uzyskać będzie można również pod

bezpłatnym całodobowym numerem telefonu 800 007 797 lub na wskazanej powyżej stronie

NFZ.

Pacjenci, którzy nie będą mogli uzyskać opieki w dotychczasowych POZ, mogą uzyskać

pomoc w szpitalnych oddziałach ratunkowych, szpitalnych izbach przyjęć, w ramach

całodobowej, nocnej i świątecznej opieki, jak również w najbliższych POZ, które podpisały

umowy.

Powyższe działania mają zapewnić właściwy dostęp obywateli do opieki zdrowotnej

w kontekście możliwego ograniczenia, w niektórych regionach województwa świadczeń

w ramach podstawowej opieki medycznej na początku roku.

Mając na uwadze powyższe, proszę o możliwie szerokie rozpowszechnienie informacji

o świadczeniodawcach udzielających podstawowej opieki zdrowotnej na swoim terenie,

wykorzystując wszystkie możliwe formy rozpowszechnienia informacji, w tym struktury

kościelne.

Otrzymują:

1 x- Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie,

województwa małopolskiego – wszyscy,

2 x- ad acta.