FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE – konkurs ogłoszony!

Operatorzy konkursu FIO Małopolska Lokalnie, ogłaszają nabór do pierwszego konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa małopolskiego. W ramach konkursu można ubiegać się o mikrodotację na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji.

Projekt FIO Małopolska Lokalnie powstał z inicjatywy czterech organizacji pozarządowych:

Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych,

Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze,

Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS,

Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia.

Konkurs prowadzony jest równolegle w 4 subregionach.

W ramach konkursu można składać projekty w jednej z dwóch kategorii:

  • inicjatywy lokalne – działania angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego (zgodnie z zadaniami z zakresu sfer działalności pożytku publicznego).
  • dotacje na rozwój organizacji – działania związane z przygotowaniem i realizacją zadań strategicznych i bieżącą działalnością. Młode organizacje pozarządowe będą mogły przeznaczyć dotację min. na: adaptację lokalu, doposażenie sprzętowe, oprogramowanie itd.

O wsparcie inicjatyw mogą ubiegać się:

  • młode organizacje pozarządowe (tj. wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku, których budżet w 2013 roku nie przekracza 25 tys. zł),
  • grupy nieformalne (tj. nieposiadające osobowości prawnej, w których skład wchodzą nie mniej niż trzy osoby, realizujące działania w sferze pożytku publicznego)
  • grupy samopomocowe (tj. grupy nieformalne, których działania skierowane są na pokonywanie problemów i zmianę warunków).

Wnioskowana kwota mikrodotacji: od 2.000 zł do 5.000 zł.

Planowana liczba dotacji w roku 2014: min. 120.

Nabór wniosków potrwa do 18 sierpnia do godz. 16.00. Projekty można składać przez generator wniosków.

W celu wspierania inicjatyw oddolnych w województwie małopolskim operatorzy zapewniają pomoc w opracowaniu pomysłów na projekty i procesie składania wniosków:

– spotkania informacyjne

– szkolenia

– indywidualne doradztwo.

Aktualne informacje znajdują się na stronie www.malopolskalokalnie.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Operator konkursu:

Subregion 2 powiat krakowski, olkuski, oświęcimski, miechowski, proszowicki, dąbrowski, chrzanowski

Stowarzyszenie Forum Oświatowe „KLUCZE”,

ul. Rabsztyńska 3, 32-310 Klucze

tel. 533 976 208

FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.