Gospodarka gminy

Gmina Pałecznica jest gminą typowo rolniczą, a większość jej powierzchni zajmują użytki rolne. Rozwojowi rolnictwa sprzyjają gleby o wysokiej klasie bonitacyjnej (I, III klasa) zaliczane do wytworzonych z lessów czarnoziemów zdegradowanych, gleb brunatnych oraz powstałych z utworów aluwialnych czarnych ziem. Ze względu na rolniczy charakter gminy zdecydowana większość mieszkańców zatrudniona jest w rolnictwie. Głównymi uprawami są zboża, rośliny okopowe, warzywa i tytoń. Występujace tu warunki klimatyczno- glebowe oraz położenie poza zasięgiem skażeń wielkoprzemysłowych predysponuje gminę do rolnictwa ekologicznego (produkcja zdrowej żywności).

Aktualnie rolnicy z Pałecznicy koncentrują się na produkcji warzyw, szczególnie korzennych – cebuli, ziemniaków, buraków i pietruszki. Wydaje się oczywiste, że szansą dla gminy mogłoby stać się przetwórstwo warzyw zlokalizowane na jej terenie. Dostępność wysokojakościowego surowca, siły roboczej, odpowiednich obiektów i uzbrojonego terenu jest szansą dla potencjalnych inwestorów.

Na terenie gminy Pałecznica brak jest lidera działającego w zakresie przetwórstwa owocowo-warzywnego, prowadzącego skup płodów rolnych wyprodukowanych przez lokalne rolnictwo.

Istnieje także możliwość zlokalizowania na terenie Pałecznicy ośrodka przetwórstwa mięsnego, którego podstawą byłby żywiec wieprzowy. Od kilku lat działa tu prężnie Związek Producentów Trzody Chlewnej, który ma przed sobą duże szanse rozwoju.

Na terenie gminy niewielka część mieszkańców prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą; aktualnie działa tu około 90 podmiotów gospodarczych. Jest to głównie działalność handlowa i usługowa w znacznym stopniu zabezpieczajaca potrzeby lokalnej społeczności.

W 1998 roku gmina Pałecznica otrzymała certyfikat „Gminy przyjaznej dla środowiska” za ochronę wód gruntowych i wdrażania przydomowych oczyszczalni ścieków przyznawanej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Europy Środkowej z Unią Europejską.