Planowanie przestrzenne

Załączniki :

Uchwała zmiany planu Pałecznica

Uchwała_zmiany_planu_Palecznica

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Pałecznica, dnia 5 października 2017

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Pałecznica

 

Na podstawie art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1405 z późn. zm.) , zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pałecznica Uchwały Nr VII/209/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pałecznica w miejscowości Pałecznica dla terenów zlokalizowanych w rejonie ul. Św. Jakuba.

 

Podejmowana zmiana planu nie narusza zasady spójności z ustaleniami SUiKZP Gminy Pałecznica.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pałecznica oraz prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany planu.  Wnioski wykraczające poza zakres określony w powołanej Uchwale Rady Gminy Pałecznica nie będą podlegały rozpatrzeniu w trybie niniejszej procedury planistycznej. Wnioski należy składać na piśmie do  Urzędu Gminy Pałecznica, 32-109 Pałecznica, ul. Św. Jakuba 11, woj. Małopolskie, w terminie do dnia 10 listopada 2017. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

Uchwała studium do pobrania

Studium-Uwarunkowań-i-Kierunków-Zagospodarowania-Przestrzennego-Gminy-Pałecznica

 

 

Pliki do pobrania – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminz Pałecznica

Lp Typ Nazwa pobieranego pliku Rozmiar
1 tudium UwarSunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pałecznica.pdf 183KB