II nabór do projektu „Dobry Czas na Biznes–KOM”

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR S.A.) informuje, iż w dniach 30 listopada 2016 r. – 16 grudnia 2016 r. ogłasza II nabór do projektu „Dobry Czas na Biznes–KOM” w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, w Podziałaniu 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji.
Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:
Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. oraz w Powiatowych Punktach Informacyjnych zlokalizowanych w każdym mieście powiatowym subregionu, pod poniższymi adresami:

1. M. Kraków – ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków,
2. powiat bocheński – ul. Świętego Leonarda 31/25, 32-700 Bochnia,
3. powiat krakowski – ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków,
4. powiat miechowski – ul. Piłsudskiego 10b, 32-200 Miechów
5. powiat myślenicki – ul. Królowej Jadwigi 3, 32-400 Myślenice,
6. powiat proszowicki – ul. Krakowska 18a, 32-100 Proszowice,
7. powiat wielicki – ul. Sikorskiego 5, 32-020 Wieliczka

Dokumenty można składać:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00

Tryb składania dokumentów rekrutacyjnych:
Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres biura projektu, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Regulaminie rekrutacji.

Kto może ubiegać się o udział w projekcie?

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą, do co najmniej jednej z poniższych grup:
1) osób powyżej 50 roku życia,

2) osób długotrwale bezrobotnych,

3) osób z niepełnosprawnościami,

4) osób o niskich kwalifikacjach,

5) kobiet.

Kryterium wieku kandydata weryfikowane jest w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego,

Niezbędne dokumenty:
Wzory dokumentów, które należy przedłożyć w odpowiedzi na ogłoszony nabór znajdują się na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcbkrakow:

Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w:

 Regulamin rekrutacji w projekcie „Dobry czas na biznes – KOM”

 Regulamin przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności

gospodarczej w projekcie „Dobry czas na biznes – KOM”

Regulaminy znajdują się:

 w siedzibie MARR S.A.

 w Powiatowych Punktach Informacyjnych oraz

 na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcbkrakow

Przy wypełnianiu formularza rekrutacyjnego prosimy zwrócić uwagę na poprawne określanie kodów DEGURBA. Na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcbkrakow znajduje się wykaz gmin województwa małopolskiego wraz z przypisanymi im kodami klasyfikacji
DEGURBA.
Informujemy, że na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcbkrakowbędzie istniała możliwość wypełnienia formularza rekrutacyjnego w wersji on-line. Po udostępnieniu funkcjonalności informacja w tym zakresie pojawi się w aktualnościach na stronie projektu.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z siedzibą MARR S.A. lub wybranym Powiatowym Punktem Informacyjnym.