III MAŁOPOLSKI KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ

https://poczta.nazwa.pl/ajax/mail?action=attachment&session=ddfc71b759c240198df078d533b27b95&folder=default0%2FINBOX&id=294&attachment=4&save=0&filter=1

 

 

REGULAMIN

III  MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ

dla szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego

Miechów 2013r.

 

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa Nr 2: dyrektor: Aleksandra Dróżdż

Centrum Kultury i Sportu (byłe MDK)

Inicjator organizacji konkursu: Agnieszka Gajos

 

CELE:

–          prezentacja umiejętności językowych, wokalnych uczniów,

–          propagowanie nauki języków obcych poprzez formę piosenki,

–          motywowanie do rozwijania kompetencji językowych,

–          propagowanie idei wspierania uzdolnień,

–          promocja szkół wspierających uzdolnienia uczniów.

1. Konkurs odbędzie się w  2 i 3 grudnia 2013r. o  godzinie 9.00 w Centrum Kultury i Sportu w Miechowie, ul. Racławicka 10.

2. Konkurs jest adresowany do uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych. Jest imprezą otwartą i ma charakter przeglądu w następujących kategoriach:

a) soliści   (2 grudnia)

c) zespoły (3 grudnia)

 

Każda szkoła może zgłosić tylko jedną reprezentację we wskazanej wyżej kategorii (albo solistę, albo zespół). W przypadku wyboru zespołu podaje jego nazwę własną. Do konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 50 wykonawców (decyduje kolejność zgłoszeń).

3. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie dwóch piosenek w języku angielskim (prezentacja drugiej jest decyzją jury). Czas wykonania piosenek nie może przekroczyć 10 minut.

4. Zgłoszenie do konkursu w terminie do 4 listopada 2013r. (prosimy przestrzegać terminów zgłoszeń).

Karty zgłoszeń dostępne są na stronie szkoły sp2miechow.szkolnastrona.pl.

Zgłoszenie  należy wypełnić i przesłać na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 2

os. Generała Sikorskiego 15 A

32-200 Miechów

z dopiskiem III MAŁOPOLSKI KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ dla szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego.

Do zgłoszenia należy dołączyć 2 maszynopisy tekstów piosenek w formacie A4 z podaniem tytułów i autorów piosenek.

4. Harmonogram występów oraz wszelkie informacje związane z konkursem podane będą na stronie internetowej  szkoły i CKiS www.mdk.miechow.com. Kolejność występów podana przez organizatorów jest niezmienna.

5. Uczestnicy zgłaszają się na godzinę przed występem z płytką CD (plik audio, dopuszczalne są tylko półplaybacki) lub własnym instrumentem. Płytkę dostarczają akustykowi na 5 minut przed występem. Płytę należy opisać, podając: nazwę szkoły, tytuły piosnek, imię/imiona i nazwiska wykonawców.

 

6. Nie dopuszcza się występów a cappella.

 

7. Umiejętności gry na instrumentach nie są oceniane.
8. Jury ocenia poprawność językową, dykcję, interpretację, walory głosowe, muzykalność, poczucie rytmu oraz ogólny wyraz artystyczny.

Werdykt jury jest niepodważalny i ostateczny.

 

Kontakt: Agnieszka Gajos

Adres mailowy:  aga.maka@wp.pl

Telefon: 888832838

PROGRAM

III MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ

dla szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego

  I.  Cele:

–          prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów,

–          motywowanie do rozwijania kompetencji językowych,

–          propagowanie nauki języków obcych poprzez formę piosenki,

–          promowanie aktywności twórczej wśród dzieci młodzieży,

–          propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja szkół wspierających uzdolnienia uczniów.

II. Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego (szczegóły zawiera regulamin)

III. Zasady organizacji:

1. Konkurs odbywa się w określonym dniu i miejscu i ma charakter imprezy jednodniowej

2. Konkurs jest imprezą otwartą i ma charakter przeglądu w następujących kategoriach:

a)      soliści

b)      zespoły

3. Zgłoszenie do konkursu  w terminie do 4 listopada 2013r.

4. Konkurs odbędzie się 2 i 3 grudnia 2013r. o godz. 9:oo

5. Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły sp2miechow.szkolnastrona.pl  i CKiS www.mdk.miechow.com  w terminie do 9 grudnia 2013r.

6. Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania danymi osobowymi uczestników konkursu, nagraniami, zdjęciami.

7. Soliści i zespoły przyjeżdżają na koszt własny

8. Organizator zapewnia uczestnikom poczęstunek.

 

 

9. Szczegółowych informacji udziela

Agnieszka Gajos – nauczyciel języka angielskiego

e-mail:  aga.maka@wp.pl

telefon: 888832838

 

IV. Ocena i nagrody:

 

1. Do oceny wykonawców organizator powoła jury, w składzie którego znajdą się nauczyciele języka angielskiego,  muzycy  i choreograf.

2. Jury oceniać będzie poprawność językową, dykcję, interpretację, walory głosowe, muzykalność, poczucie rytmu oraz ogólny wyraz artystyczny.

3. W wyniku przesłuchań jury może przyznać:

– miejsca od 1-3 w obu kategoriach,

– wyróżnienia,

4. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymają dyplomy uczestnictwa a zwycięzcy dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

V.   Harmonogram konkursu:
9:00 –   uroczyste rozpoczęcie imprezy przez Burmistrza Miasta i Gminy i organizatorów

9:15 – 13:00 – przesłuchania konkursowe według ustalonego harmonogramu

13:30 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

 

 

 

 

 

 

 

Karta zgłoszeniowa- solista

 

III MAŁOPOLSKI KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ

dla szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego

MIECHÓW 02.12.2013r.

 

 

 1. 1.      Imię i nazwisko:

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

 1. 2.      Klasa:     …………

 

 1. 3.      Nazwa i adres szkoły:

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

 

 1. 4.      Rodzaj akompaniamentu:

– półplayback

– akompaniament

(niepotrzebne skreślić)

 

 1. 5.      Nauczyciel  prowadzący (imię i nazwisko) – telefon kontaktowy, adres

e-mail:

…………………………………………………………

…………………………………………………..

 

 1. 6.      Informacje dotyczące prezentowanego utworu:

Tytuł utworu:

a) …………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis zgłaszającego:

 

Karta zgłoszeniowa- zespół

 

III MAŁOPOLSKI KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ

dla szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego

MIECHÓW 03.12.2013r.

 

 

 1. 1.      Imiona i  nazwiska:

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

 1.  2.  Nazwa zespołu:

………………………………………………………………………………..

 

3. Nazwa i adres szkoły:

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

 

 1. 4.      Rodzaj akompaniamentu:

– półplayback

– akompaniament

(niepotrzebne skreślić)

 

 1. 2.      Nauczyciel  prowadzący (imię i nazwisko) – telefon kontaktowy, adres

e-mail:

…………………………………………………………

…………………………………………………..

 

 1. 3.      Informacje dotyczące prezentowanego utworu:

Tytuł utworu:

a) …………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis zgłaszającego:

 

 

 

REGULAMIN

III  MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ

dla szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego

Miechów 2013r.

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa Nr 2: dyrektor: Aleksandra Dróżdż

Centrum Kultury i Sportu (byłe MDK)

Inicjator organizacji konkursu: Agnieszka Gajos

CELE:

          prezentacja umiejętności językowych, wokalnych uczniów,

          propagowanie nauki języków obcych poprzez formę piosenki,

          motywowanie do rozwijania kompetencji językowych,

          propagowanie idei wspierania uzdolnień,

          promocja szkół wspierających uzdolnienia uczniów.

1. Konkurs odbędzie się w  2 i 3 grudnia 2013r. o  godzinie 9.00 w Centrum Kultury i Sportu w Miechowie, ul. Racławicka 10.

2. Konkurs jest adresowany do uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych. Jest imprezą otwartą i ma charakter przeglądu w następujących kategoriach:

a) soliści   (2 grudnia)

c) zespoły (3 grudnia)

Każda szkoła może zgłosić tylko jedną reprezentację we wskazanej wyżej kategorii (albo solistę, albo zespół). W przypadku wyboru zespołu podaje jego nazwę własną. Do konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 50 wykonawców (decyduje kolejność zgłoszeń).

3. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie dwóch piosenek w języku angielskim (prezentacja drugiej jest decyzją jury). Czas wykonania piosenek nie może przekroczyć 10 minut. 

4. Zgłoszenie do konkursu w terminie do 4 listopada 2013r. (prosimy przestrzegać terminów zgłoszeń).

Karty zgłoszeń dostępne są na stronie szkoły sp2miechow.szkolnastrona.pl.

Zgłoszenie  należy wypełnić i przesłać na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 2

os. Generała Sikorskiego 15 A

32-200 Miechów

z dopiskiem III MAŁOPOLSKI KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ dla szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego.

Do zgłoszenia należy dołączyć 2 maszynopisy tekstów piosenek w formacie A4 z podaniem tytułów i autorów piosenek.

4. Harmonogram występów oraz wszelkie informacje związane z konkursem podane będą na stronie internetowej  szkoły i CKiS www.mdk.miechow.com. Kolejność występów podana przez organizatorów jest niezmienna.

5. Uczestnicy zgłaszają się na godzinę przed występem z płytką CD (plik audio, dopuszczalne są tylko półplaybacki) lub własnym instrumentem. Płytkę dostarczają akustykowi na 5 minut przed występem. Płytę należy opisać, podając: nazwę szkoły, tytuły piosnek, imię/imiona i nazwiska wykonawców.

6. Nie dopuszcza się występów a cappella.

7. Umiejętności gry na instrumentach nie są oceniane.

8. Jury ocenia poprawność językową, dykcję, interpretację, walory głosowe, muzykalność, poczucie rytmu oraz ogólny wyraz artystyczny.

Werdykt jury jest niepodważalny i ostateczny.

Kontakt: Agnieszka Gajos

Adres mailowy:  aga.maka@wp.pl

Telefon: 888832838

PROGRAM

III MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ

dla szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego

  I.  Cele:

          prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów,

          motywowanie do rozwijania kompetencji językowych,

          propagowanie nauki języków obcych poprzez formę piosenki,

          promowanie aktywności twórczej wśród dzieci młodzieży,

          propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja szkół wspierających uzdolnienia uczniów.

II. Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego (szczegóły zawiera regulamin)

III. Zasady organizacji:

1. Konkurs odbywa się w określonym dniu i miejscu i ma charakter imprezy jednodniowej

2. Konkurs jest imprezą otwartą i ma charakter przeglądu w następujących kategoriach:

a)      soliści

b)      zespoły

3. Zgłoszenie do konkursu  w terminie do 4 listopada 2013r.

4. Konkurs odbędzie się 2 i 3 grudnia 2013r. o godz. 9:oo

5. Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły sp2miechow.szkolnastrona.pl  i CKiS www.mdk.miechow.com  w terminie do 9 grudnia 2013r.

6. Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania danymi osobowymi uczestników konkursu, nagraniami, zdjęciami.

7. Soliści i zespoły przyjeżdżają na koszt własny

8. Organizator zapewnia uczestnikom poczęstunek.

 

 

9. Szczegółowych informacji udziela

Agnieszka Gajos – nauczyciel języka angielskiego

e-mail:  aga.maka@wp.pl

telefon: 888832838

IV. Ocena i nagrody:

 

1. Do oceny wykonawców organizator powoła jury, w składzie którego znajdą się nauczyciele języka angielskiego,  muzycy  i choreograf.

2. Jury oceniać będzie poprawność językową, dykcję, interpretację, walory głosowe, muzykalność, poczucie rytmu oraz ogólny wyraz artystyczny.

3. W wyniku przesłuchań jury może przyznać:

– miejsca od 1-3 w obu kategoriach,

– wyróżnienia,

4. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymają dyplomy uczestnictwa a zwycięzcy dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

V.   Harmonogram konkursu:

9:00 –   uroczyste rozpoczęcie imprezy przez Burmistrza Miasta i Gminy i organizatorów

9:15 – 13:00 – przesłuchania konkursowe według ustalonego harmonogramu

13:30 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

 

 

 

         

Karta zgłoszeniowa- solista

 

III MAŁOPOLSKI KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ

dla szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego

MIECHÓW 02.12.2013r.

 

 

1.      Imię i nazwisko:

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

  

2.      Klasa:     …………

 

3.      Nazwa i adres szkoły:

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

 

4.      Rodzaj akompaniamentu:

– półplayback

– akompaniament

(niepotrzebne skreślić)

 

5.      Nauczyciel  prowadzący (imię i nazwisko) – telefon kontaktowy, adres

e-mail:

…………………………………………………………

…………………………………………………..

 

6.      Informacje dotyczące prezentowanego utworu:

Tytuł utworu:

a) …………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Podpis zgłaszającego:

 

                                       Karta zgłoszeniowa- zespół

 

III MAŁOPOLSKI KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ

dla szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego

MIECHÓW 03.12.2013r.

 

 

1.      Imiona i  nazwiska:

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

 2.  Nazwa zespołu:

            ………………………………………………………………………………..

 

3. Nazwa i adres szkoły:

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

 

4.      Rodzaj akompaniamentu:

– półplayback

– akompaniament

(niepotrzebne skreślić)

 

2.      Nauczyciel  prowadzący (imię i nazwisko) – telefon kontaktowy, adres

e-mail:

…………………………………………………………

…………………………………………………..

 

3.      Informacje dotyczące prezentowanego utworu:

Tytuł utworu:

a) …………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                      Podpis zgłaszającego: