INFORMACJA !

       Informuję, iż producenci rolni, których gospodarstwa zostały w 2016 r. dotknięte wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy i w których powstały szkody    w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych, mogą składać w terminie od 17 do 31 października 2016 r. do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wnioski o udzielenie pomocy. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR. Pomoc udzielana będzie zarówno dla gospodarstw, w których szkody wynoszą powyżej 30% średniej produkcji z ostatnich 3 lat jak również dla gospodarstw,         w których szkody wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji. Jednak w tym ostatnim przypadku pomoc będzie udzielana w ramach pomocy de minimis, dla której ustalony jest limit pomocy do wysokości 15 tys. euro w okresie 3 letniego okresu podatkowego (rok klęski  i dwa lata poprzednie). Stawki pomocy ustalone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustalone w oparciu o § 13 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r.,   w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz. U. późn.187, z póz. zm.) wynoszą:

  • 900 zł na 1 ha powierzchni upraw, w tym owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70 % spowodowane przez grad, huragan, deszcz nawalny lub suszę,
  • 100 zł na 100 m² powierzchni upraw w szklarniach, tunelach foliowych, w których szkody spowodowane wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy powstały na powierzchni co najmniej 70 %.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody   i ww. stawek pomocy. Kwota pomocy będzie pomniejszona o 50% dla rolników nieposiadających w 2016 roku polisy ubezpieczeniowej co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk. Maksymalna wysokość pomocy nie może być większa niż równowartość 15 tys. euro. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć protokół oszacowania szkód sporządzony przez Komisję powołana przez Wojewodę oraz kopię polisy ubezpieczeniowej.