Informacja dla dostawców bezpośrednich mleka

Informujemy, że w okresie od 1 kwietnia do 14 maja 2015 r. dostawca bezpośredni mleka ma obowiązek złożyć informację roczną za rok kwotowy 2014/2015, czyli za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. do właściwego miejscowo Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego. Konsekwencją niespełnienia tego obowiązku może być kara pieniężna w wysokości nie mniejszej niż 100 Euro!

W dniu 30 marca 2015 r. przesłaliśmy każdemu dostawcy posiadającemu kwotę indywidualną sprzedaży bezpośredniej formularz informacji za rok kwotowy o ilości mleka i przetworów mlecznych wyprodukowanych w gospodarstwie i wprowadzonych do obrotu oraz o ilości mleka wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do bezpośredniego spożycia wraz z ulotką informacyjną.

Informujemy, że system kwotowania produkcji mleka przestał obowiązywać z dniem 31 marca 2015 r. i informacja roczna za rok kwotowy 2014/2015 jest ostatnią jaką dostawcy bezpośredni mleka mają obowiązek złożyć. W przyszłym roku i kolejnych nie będą musieli tego robić. Ponadto od kwietnia tego roku nie mają już obowiązku sporządzania informacji miesięcznych. Niemniej jednak mają obowiązek przechowywać informacje miesięczne sporządzone do dnia 31 marca 2015 r. przez co najmniej 3 lata od końca roku w którym zostały sporządzone i w razie kontroli okazać kontrolerom ARR.

Informację roczną dostawcy bezpośredni mleka w terenu woj. małopolskiego muszą przesłać na adres: OT ARR w Krakowie, ul. Mogilska 104, 31-546 Kraków.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (12) 424-09-59; (12) 424-09-52