Informacja dot. nieprawidłowości w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług

Urząd Skarbowy w Proszowicach

 

ZASADY ROZLICZANIA PODATKU VAT PRZEZ ROLNIKÓW

 

DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA

Przez działalność rolniczą rozumieć należy produkcję roślinną  i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie,  a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych  i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

ROLNIK ROZLICZAJĄCY SIĘ NA ZASADACH OGÓLNYCH

Rolnik rezygnujący ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przechodzi na zasady ogólne rozliczeń.

 W tym celu winien:

–  złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R przed rozpoczęciem miesiąca,  w którym ma nastąpić rezygnacja, dołączając do niego dowód zapłaty opłaty skarbowej za rejestrację w wysokości 170 zł,

–  wypełnić zgłoszenie NIP-7, pamiętając o wskazaniu rachunku bankowego na który będzie dokonywany ewentualny zwrot podatku,

–  opodatkować sprzedaż towarów i usług wg właściwych stawek podatkuVAT,
–  dokumentować sprzedaż fakturami VAT w przypadku sprzedaży na rzecz podatników prowadzących działalność gospodarczą lub na żądanie kupującego,

-prowadzić ewidencję sprzedaży  przy pomocy kasy rejestrującej dla rolników ryczałtowych  i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej gdy obrót z tytułu sprzedaży na rzecz tych osób przekroczy 20 000 zł,

-gromadzić   faktury związane z nabyciem towarów i usług w celu korzystania  z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupach,

–  prowadzić ewidencje zakupów i sprzedaży VAT,

–  rozliczać podatek VAT w terminowo składanych deklaracjach podatkowych,
–  dokonywać terminowych wpłat podatku.

Po uzyskaniu statusu czynnego podatnika VAT, rolnik uzyskuje możliwość pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony uwzględniony przy zakupie towarów lub usług. Oznacza to, że rolnik będzie mógł odliczyć VAT naliczony na podstawie faktur VAT dokumentujących dokonane przez niego zakupy. Podstawą rozliczeń będą posiadane faktury VAT oraz prowadzona zgodnie z nimi ewidencja zakupów VAT.

Prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony istnieje jedynie wtedy, gdy zakupione towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Rolnik, który zrezygnował ze zwolnienia, może ponownie skorzystać   z tego zwolnienia po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca (kwartału), od którego zamierza skorzystać ze zwolnienia.

 

NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

-Zaniżanie obrotów poprzez niewykazywanie całości sprzedaży (najczęściej nieudokumentowanej fakturami)  z gospodarstwa rolnego.

-Świadczenie usług rolniczych  bez wykazywania obrotów rejestrze sprzedaży(świadczenie usług rolniczych jest również działalnością rolniczą).

-Brak opodatkowania sprzedaży z tytułu wykonywania przez zarejestrowanych rolników innych czynności(rezygnacja ze zwolnienia działalności rolniczej powoduje utratę zwolnienia z tytułu wykonywania innych czynności podlegających opodatkowaniu).

-Odliczanie całości podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy służące zarówno do celów gospodarstwa rolnego jak i do celów gospodarstwa domowego np. media, brukowanie podwórka, ogrodzenie posesji, paliwo do samochodów osobowych…

Zawyżanie podatku naliczonego od zakupów – pod jednym adresem  z zarejestrowanym rolnikiem do VAT zamieszkują również rolnicy ryczałtowi. Podatnicy nie rozdzielają zakupów dotyczących własnego gospodarstwa rolnego i gospodarstwa korzystającego ze zwolnienia.

 

-Zakupy paliwa od fikcyjnych firm.

-Sprzedaż sprzętu rolniczego bez opodatkowania.