Informacja o konsultacjach społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji

 1. Działając na podstawie art. 6 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji Wójt Gminy Pałecznica zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.
  Interesariusze konsultacji społecznych
  Zgodnie z art. 2 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji, interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:
  1. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele,
  2. Użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,
  3. Wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
  4. Mieszkańcy inni niż wymienieni w pkt. 1;
  5. Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
  6. Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
  7. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
  8. Organy władzy publicznej;
  9. Podmioty, inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Konsultacje rozpoczną się dn. 1 marca 2017 r. i potrwają do dn. 30 marca 2017 r., przy czym odbywać się będą w formie:
  1. Zbierania uwag w postaci papierowej. Uwagi mogą być składane w Urzędzie Gminy w pokoju nr 5
  2. Zbierania uwag w postaci elektronicznej. Uwagi mogą być przesyłane na adres email urząd@palecznica.pl
  3. Spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się dnia 14 marca o godzinie 16:00 w Gminnym Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica
  4. Spotkania z grupą przedstawicielską (przedsiębiorcy), które odbędzie się dnia 17 marca o godzinie 16:00 w Gminnym Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica
  Poszczególne formy konsultacji zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która opublikowana zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pałecznica.
  Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z formularza dostępnego pod adresem internetowym www.palecznica.pl , www.rewitalizacja.palecznica.pl oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 5. Informujemy równocześnie, że uwagi przekazane w innej formie nie będą brane pod uwagę jako udział w tych formach konsultacji społecznych.
  Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.Osoba odpowiedzialnaOsobą odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych po stronie Urzędu Gminy jest Karolina Wądek

DIAGNOZA_PALECZNICA

formularz_konsultacyjny__obszar_zdegradowany_i_rewitalizacji__PALECZNICA

GMINNY_PROGRAM_REWITALIZACJI

Uchwala_o_przyjeciu_GPR__projekt__Palecznica