Informacja o projekcie

Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej w Gminie Pałecznica.

Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość dofinansowania: 8 010 000,00 zł.

Całkowity koszt inwestycji: 8 900 000,00 zł.

Zadanie obejmuje Rozbudowę Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica wraz w filiami w Czuszowie, Nadzowie, Solczy, Lelowicach Kolonii, Niezwojowicach i Pamięcicach, polegającą na rozbudowie 2 budynków użyteczności publicznej, budowie Centrum Informacji Turystycznej, przebudowie i budowie amfiteatrów, oraz budowie miejsc parkingowych.


Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej w Pałecznicy przy ul. św. Jakuba 43

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej.

Wartość dofinansowania: 5 000 000,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 18 378 569,00 zł

Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa zespołu budynków zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej w Pałecznicy, ul. św. Jakuba 43. Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącej hali sportowej, polegającą na adaptacji na potrzeby sali koncertowej oraz jej rozbudowę o dwa nowe budynki. W ramach rozbudowy zostanie zrealizowany nowoprojektowany budynek pełnowymiarowej hali sportowej oraz nowy budynek zaplecza socjalno-sanitarnego (w tym siłownia i sala fitness), a także zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną.

Obiekt będzie pełnił następujące funkcje:

  • rozwoju aktywności sportowej, dedykowaną wszystkim uczniom szkół w Pałecznicy oraz grupom sportowym na zajęciach pozalekcyjnych,
  • rozwoju aktywności społecznej, dedykowaną m.in. organizacjom pozarządowym,
  • rozwoju aktywności kulturalnej, dedykowaną wszystkim mieszkańcom gminy Pałecznica,
  • rozwoju gospodarczego,

rehabilitacyjną dla osób starszych, niepełnosprawnych i ze schorzeniami kręgosłupa.


Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznica – etap II

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wartość dofinansowania: 500 000,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 528 000,00 zł Zadanie inwestycyjne zakłada roboty budowlane, wyposażenie obiektu i zagospodarowanie otoczenia Centrum Rozwoju Społecznego w Pałecznicy, powstałego w wyniku przebudowy i rozbudowy zespołu budynków zlokalizowanych przy szkole podstawowej  w Pałecznicy, ul. św. Jakuba 43.