MRPO / RPO

Małopolskie talenty


Szanowni Państwo  Dyrektorzy , Rodzice, Uczniowie

W związku z rozpoczęciem przygotowań do kolejnej edycji warsztatów letnich pn. Letnia Szkoła Młodych Talentów w załączeniu przesyłam zestawienie miejsc zbiórek, z których uczniowie będą odbierani autokarami do Krakowa na warsztaty.

U nas niezmiennie jest to parking przy Zespole Szklono-Przedszkolnym w Pałecznicy ul. Św. Jakuba 43, 32-109 Pałecznica

Tygodniowe warsztaty wstępnie  są planowane na zakończenie roku szkolnego (końcem czerwca 2022), jeśli tylko sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

Z poważaniem

Iwona WójcikMałopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Pałecznica to projekt, który jest realizowany na naszym terenie od października 2019 roku i potrwa aż do czerwca  2022 roku. Beneficjantami tego programu jest 192 uczniów szkół podstawowych.

Małopolskie Talenty to inicjatywa edukacyjna, która jest ukierunkowana na wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Uczniowie w ramach projektu uczestniczą w inspirujących zajęciach oraz wydarzeniach, w których rozwijają swoje kompetencje z zakresu, m.in. języków obcych, matematyki, informatyki i przedmiotów naukowo-technicznych. Poza tym zdobywają umiejętność uczenia się, poszerzają wiedzę z zakresu kompetencji społecznych i obywatelskich. To kluczowe umiejętności we współczesnym świecie.

– Głównym elementem założeń projektu jest rozwój kompetencji ponad przedmiotowych, tzw. społecznych i uczenia się, rozwiązywania konfliktów, pracy w zespole. To są bardzo potrzebne i  rozwijające zajęcia – powiedziała Iwona Wójcik, koordynator projektu.

Gmina Pałecznica w trosce o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży również rozpoczęła działania w zakresie programu Małopolskie Talenty. Celem projektu jest rozwój uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej u 192 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Pałecznica. Dofinasowanie projektu z Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uzyskane przez gminę na ten cel wyniosło 568 290,13 zł. Dzięki temu powstało Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ).


Projekt jest realizowany w dwóch etapach. Pierwszy jest przeznaczony dla uczniów klas 4-6, a drugi dla uczniów klas 7-8. W związku z tym, że są to zajęcia dodatkowe, odbywają się one w piątek i sobotę. Co ważne, wszyscy uczestnicy projektu Małopolskie Talenty mają zapewniony dowóz na zajęcia oraz opiekę doświadczonej kadry nauczycielskiej i opiekunów. W ramach tego projektu nauczyciele mogą również skorzystać z bezpłatnych szkoleń z zakresu pracy ze zdolnym uczniem. – Projekt jest efektem współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim oraz Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Celem projektu jest wydobycie potencjału i rozwój uzdolnień uczniów, który będzie miał realny wpływ na ich dalsze sukcesy w edukacji, a także w późniejszym etapie na rynku pracy – wyjaśniła Iwona Wójcik.


Wycieczki  – Małopolskie Talenty ( Kino Gryf w  Miechowie oraz Park Doświadczeń w Krakowie


ZAJĘCIA MAŁOPOLSKIE TALENTY  – ONLINE 

Szanowni Państwo , Rodzice, Nauczyciele

W ramach projektu Małopolskie Talenty Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna rekrutację do kolejnej edycji

Letniej Szkoły Młodych Talentów  dla uczniów, którzy uczestniczą w bieżącej edycji zajęć w CWUZ na II  etapie ( klasy 7-8 szkoły podstawowej.

Przypominamy, żeLetnia Szkoła Młodych Talentów  to wyjazdowe warsztaty edukacyjne o charakterze naukowym, które odbędą się w Krakowie, obejmujące zajęcia z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych (25 godzin dydaktycznych) i kluczowych kompetencji ponad-przedmiotowych (15 godzin dydaktycznych) – każda grupa realizuje oba rodzaje zajęć. Organizatorzy zapewniają bezpłatnie: dowóz, noclegi, wyżywienie, zajęcia dydaktyczne, program kulturalno-poznawczy (w tym dwie wycieczki po Krakowie), opiekę, ubezpieczenie, zaświadczenie o ukończeniu LSMT.

 Termin wyjazdu: od 27 czerwca do 3 lipca 2021 r. Szczegóły organizacyjne i merytoryczne znajdują się w załączonej  informacji.

Do udziału w LSMT będą kwalifikowani wyłącznie uczniowie, którzy w terminie do 7 maja 2021 r. złożą poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy , dostępny pod linkiem https://malopolskietalenty.pl/images/LSMT/LSMT2021/Formularz_zgoszeniowy__LSMT_2021.pdf

Formularz należy przesłać w wersji papierowej do Biura Merytorycznego projektu Małopolskie Talenty, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz.

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w LSMT- mamy nadzieję, że będzie to okazja do nabycia wiedzy, umiejętności i nowych doświadczeń, do poznania rówieśników o podobnych zainteresowaniach i pasjach oraz do atrakcyjnego i ciekawego spędzenia wakacyjnego czasu.

Bardzo prosimy o przekazanie uczniom informacji o możliwości udziału w LSMT, a nauczycielom CWUZ – prośby o upowszechnienie informacji o tym przedsięwzięciu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 443 80 01, w. 16 lub 519 849 787 albo drogą mailową: malopolskietalenty@mcdn.edu.pl

Szczegółowe informacje  o LSMT zostały zamieszczone na stronie internetowej projektu.http://www.malopolskietalenty.pl/index.php/wydarzenia/73-rekrutacja-do-udzialu-w-letniej-szkole-mlodych-talentow-2021


Zakup materiałów biurowych do zajęć projektowych Małopolskie Talenty


Informacja o organizacji i realizacji V edycji diagnozy uzdolnień uczniów w roku 2021/22 terminarz realizacji.

Małopolskie Talenty V edycja 

Przystępujemy do realizacji V edycji diagnozy uzdolnień uczniów realizowanej przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Państwem w roku 2021.

W załączeniu udostępniam wzory dokumentów:

1.    Pismo w sprawie organizacji i realizacji V edycji diagnozy.

2.    Terminarz V edycji diagnozy uzdolnień uczniów prowadzonej przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu Małopolskie Talenty w roku 2021;

3.    Szczegółową instrukcją organizacji i przeprowadzenia testów uzdolnień w ramach V edycji diagnozy uzdolnień uczniów – Małopolskie Talenty 2021;

4.    Wzór Deklaracji uczestnictwa ucznia w projekcie Małopolskie Talenty;

5.    Wzór Arkusza nominacji do języka angielskiego;

6.    Wzór Arkusza nominacji do matematyki;

7.    Wzór Arkusza nominacji do przedsiębiorczości;

8.    Wzór Arkusza nominacji do technologii informacyjno-komunikacyjnych;

9.    Wzór Formularza zgłoszenia uczniów do diagnozy uzdolnień – I etap z podziałem na przedmioty: JA, M. P, TIK; 10. Wzór Formularza zgłoszenia uczniów do diagnozy uzdolnień – II etap z podziałem na przedmioty: JA, M, P. TIK.


> ZAJĘCIA ONLINE NA PLATFORMIE  Microsoft  Teams  <W ramach projektu pn. „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim” została wykonana głęboka termomodernizacja  Domu Ludowego w Niezwojowicach (obejmująca: modernizację istniejącej instalacji ogrzewania, ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, stropodachu, wymianę pokrycia, wymianę starych okien zewnętrznych oraz starych drzwi, montaż instalacji fotowoltaicznej), Domu Ludowego w Lelowicach Kolonii (obejmująca: modernizację istniejącej instalacji ogrzewania, ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, oraz dachu wraz  wymianą jego pokrycia, wymianę starych okien zewnętrznych oraz starych drzwi, montaż instalacji fotowoltaicznej), budynku Urzędu Gminy Pałecznica (obejmująca: wymianę obecnego źródła ciepła na pompę ciepła, modernizację istniejącej instalacji ogrzewania, ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, dachu wraz  wymianą pokrycia dachowego, wymianę starych okien zewnętrznych oraz starych drzwi, montaż instalacji fotowoltaicznej).Małopolskie Talenty wspierają rozwój talentów dzieci i młodzieży  w Gminie Pałecznica

Małopolskie Talenty to inicjatywa edukacyjna, ukierunkowana na wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Uczniowie uczestnicząc w inspirujących zajęciach oraz wydarzeniach mogą rozwinąć swoje kompetencje z zakresu: język obcy (język angielski), kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość.

Projekt realizowany jest od IX 2019 do VI 2022 roku na obszarze Małopolski.

We współczesnym świecie rozwój tych kompetencji kluczowych jest ważny już od najmłodszych lat.

Na uczniów czekają m. in:

  • Profesjonalna diagnoza uzdolnień
  • Zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne realizowane w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych
  • Konkursy edukacyjne
  • Wycieczki edukacyjne

Głównymi korzyściami, jak podkreślają zgodnie koordynator  Iwona Wójcik oraz Asystent projektu Karolina Gaździk, będą:

  • Wydobywanie potencjału, rozwój i inwestycja w uczniów i w nauczycieli z pasją
  • Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wyróżniającej się aktywnym, kreatywnym i twórczym środowiskiem
  • Możliwość doposażenia szkoły w sprzęty i materiały edukacyjne, dodatkowe profity dla nauczycieli w postaci możliwości prowadzenia odpłatnych zajęć dla uczniów
  • Budowanie sieci partnerskich między szkołami i organizacjami działającymi w obszarze edukacji w najbliższej okolicy

Projekt jest realizowany na 2 etapach edukacyjnych: klas 4-6 szkoły podstawowej,  klas 7-8 szkoły podstawowej. Zajęcia odbywają się w piątki – kompetencje ponadprzedmiotowe oraz w soboty – kompetencje przedmiotowe. System pracy w Centrach wykorzystuje metodę projektu i strategi, w której uczniowie realizują projekty edukacyjne, a ich proces uczenia – zgodnie z myślą Konfucjusza: „Powiedz mi a zapomnę. Pokaż, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – opiera się na rozwiązywaniu problemów. Dzieci pracują w grupach 8 osobowych, co pozwala na zindywidualizowane procesu nauczania.

Dzieci mają zapewniony dowóz na zajęcia pod opieką przeszkolonej kadry opiekunek.

Inicjatywa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biuro Projektowe

mieści się w Gminnym Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica

ul. Strażacka 3  32-109 Pałecznica

tel: 692-465-735

Godziny otwarcia:

Pn- 8:00 – 16:00

Wt- 8:00 – 16:00

Śr-  8:00 – 16:00

Czw- 8:00 – 16:00

Pt- 8:00 – 16:00

Sb- 9:00- 13:00

hamonogram – CWUZ – 2019-2020-LISTOPAD-2019

hamonogram – CWUZ – 2019-2020-PAŹDZIERNIK-2019

hamonogram – CWUZ – 2019-2020-WRZESIEŃ-2019

 

 

logo

 „Alternatywne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Pałecznica” Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolski Regionalny Program Operacyjny  2007-2013

Wartość dofinansowania 1 387 536,60 zł (85% kwoty netto)

Całkowity koszt projektu 2 005 765,59 zł

W ramach projektu zostało zamontowane siedem instalacji fotowoltaicznych (przy Zespole Szkół w Pałecznicy, Bibliotece w Pałecznicy, Domu Ludowym w Pałecznicy, Ochotniczej Straży Pożarnej w Pałecznicy, Przepompowni wody w Pamięcicach, Przepompowni wody w Pałecznicy, Ujęcia wody w Pałecznicy), o łącznej mocy 261,36 kW.

panele 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

„Budowa Centrum Edukacyjnego z przebudową istniejącej Sali gimnastycznej w Pałecznicy” Projekt był realizowany w ramach programu MRPO 2007-2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, Schemat B: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa. W ramach projektu powstał w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych obiekt skupiający przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum wraz z zapleczem sportowym. W szkole oprócz klas lekcyjnych znajdą się: stołówka z zapleczem, pracownie przedmiotowe oraz gabinety dla nauczycieli. Budynek jest 3 kondygnacyjny. Centrum pomieści ponad 430 uczniów. W ramach przyznanej dotacji wyremontowana została także pobliska sala gimnastyczna z wewnętrznymi instalacjami, prace objęły również zagospodarowanie terenu. Celem głównym projektu było zmniejszenie dysproporcji pomiędzy miastem i wsią w dostępie do edukacji. Poprzez realizację projektu nastąpił wzrost dostępu do edukacji mieszkańców wsi, została stworzona nowa oferta edukacyjna i sportowa dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z gminy Pałecznica, poprawa standardów infrastruktury edukacyjnej na obszarach wiejskich, poprawa opieki nad dzieckiem i jego szans edukacyjnych i rozwojowych, wzmocnienie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych z gminy Pałecznica oraz ich prawa do godnej i efektywnego rozwoju, pozwalającego w przyszłości na włączenie się w nurt życia społecznego. Koszt całkowity zadania – 7 140 560 zł Dofinansowanie – 2 999 140 zł Budżet gminy – 4 141 420 zł

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

logo

„Odnowa Centrum Wsi Pałecznica” Projekt realizowany w ramach MRPO na lata 2007-2013 Priorytet 6. Spójność wewnątrzregionalna. Działanie 6.2. Rozwój obszarów wiejskich. Schemat A. Odnowa centrum wsi. Projekt obejmuje swoim zakresem rehabilitację całość obszaru wymagającego odnowy w miejscowości Pałecznica, odnowę wszystkich elementów budowlanych, niezbędne wyburzenia części obiektów oraz zagospodarowanie terenu. Jako projekt kompleksowy poprawił nie tylko estetykę zewnętrznej ale również wytworzył nowe funkcje użytkowe. Stąd przewidziano w nim adaptację wnętrz odnawianych budynków z przeznaczeniem na funkcje społeczne. W wyniku realizacji Projektu została wytworzona zagospodarowana, ogólnodostępna przestrzeń publiczna, w ramach, której zlokalizowane są: OSP, przychodnia, Dom Kultury, biblioteka, urządzona przestrzeń przeznaczona na cele kulturalne wraz z amfiteatrem i altanami chroniącymi od deszczu, urządzona przestrzeń parkowa z ciągami pieszymi, ścieżkami rowerowymi i placami rekreacyjnymi, plac zabaw dla dzieci, place postojowe. Poprawiona została dostępność drogowa do odnawianego obszaru. Cel projektu to podniesienie poziomu cywilizacyjnego obszarów wiejskich i stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, stworzenie wspólnej, funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni społecznej w centrum wsi Pałecznica, która w efekcie pozwoliła na integrację mieszkańców wsi i ożywienie życia społecznego, kulturalnego oraz rozwój nowych form spędzania czasu wolnego. Całkowita koszt zadania  –  4 548 135,49 zł Dofinansowanie –  2 997 141,62 zł Budżet gminy – 1 550 993,87 zł

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

logo

„Budowa infrastruktury teleinformatycznej w Gminie Pałecznica, zwiększająca dostępność mieszkańców do administracji publicznej” Projekt realizowany w ramach w ramach MRPO na lata 2007-2013, Priorytet 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. W ramach projektu przeprowadzona  kompleksowa informatyzacja Urzędu Gminy Pałecznica obejmująca wprowadzenie: Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem, Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, Rozszerzenie podpisu elektronicznego, Systemu Portalowego „e-Palecznica, Dla realizacji tych zadań został zakupiony odpowiedni sprzęt komputerowy, oprogramowanie, zostały połączone we wspólną sieć wszystkie jednostki organizacyjne gminy i przystosowane pomieszczenie serwerowni. Projekt został zrealizowany na terenie Urzędu Gminy Pałecznica oraz we wszystkich jego jednostkach organizacyjnych. Cel główny projektu to realizacja polityki społeczeństwa informacyjnego w regionie poprzez stworzenie warunków do rozwoju elektronicznych usług publicznych oraz informatyzację procesów administracyjnych na szczeblu lokalnym. Koszt całkowity zadania – 703 414 zł Dofinansowanie – 527 560 zł Budżet gminy – 175 854 zł     ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

logo

„Ochrona powietrza atmosferycznego przez wykorzystanie energii odnawialnej w systemach grzewczych obiektów użyteczności publicznej Gminy Pałecznica” Projekt realizowany w ramach MRPO na lata 2007-2013, Priorytet 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W ramach projektu zostały zainstalowane w czterech budynkach: bibliotece, ośrodku kultury, budynku wielofunkcyjnym oraz w Centrum Edukacyjnym pompy ciepła. Cel projektu to ochrona powietrza atmosferycznego przez wykorzystanie energii odnawialnej w systemach grzewczych obiektów użyteczności publicznej gminy Pałecznica. Realizacja projektu spowodowała poprawę jakości środowiska naturalnego na terenach cennych przyrodniczo poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza pochodzących z obiektów użyteczności publicznej w Pałecznicy. Działania podjęte w ramach projektu stworzyły warunki do ochrony zdrowia i życia ludzkiego przed ujemnym wpływem wysokiej emisji spalin CO2 i pyły węglowego, a tym samym do poprawy warunków życia mieszkańców. Koszt całkowity zadania – 1 655 000 zł Dofinansowanie – 1 389 858 zł Budżet gminy – 265 142 zł