MRPO / RPO

Małopolskie talenty


„Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” – zakończono rzeczową realizację projektu !

Beneficjentem projektu jest Gmina Pałecznica (Lider Gmina Kocmyrzów-Luborzyca).

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych”.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 63 317 235,31 PLN, z czego Instytucja Zarządzająca RPO WM przyznaje dofinansowania w kwocie 34 645 900,40 PL.

Bezpośrednim celem realizacji projektu było zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii w ujęciu krajowym. Realizacja celu nastąpiła poprzez zakup i montaż na obszarze 41 gmin województwa małopolskiego objętych projektem następujących ilości instalacji OZE:

– 2548 instalacji fotowoltaicznych

– 736 instalacji kolektorów,

– 170 pomp ciepła na cele CWU,

– 106 pomp ciepła na cele CWU i CO

– 123 kotłów kotłów opalanych biomasą w postaci pellet.

Realizacja celu bezpośredniego umożliwiła osiągnięcie wskaźników projektu takich jak:

Wskaźniki produktu:

-Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 2548 szt

-Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 1135 szt.

-Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 11,526 MWe

-Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 7,798 MWt


Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem projektu „Małopolskie Talenty” chciałabym Państwu serdecznie podziękować w imieniu własnym i całego zespołu za 6 lat współpracy w realizacji projektu. Misja, jaka przyświecała inicjatywie to Małopolska postrzegana jako region kreatywny, twórcze i innowacyjne  środowisko zasobne w kapitał intelektualny i z możliwościami wykraczającymi poza powszechny system oświaty. Celem projektu było wsparcie i stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju uzdolnień uczniów małopolskich szkół. Dziękuję, że wspólnie udało nam się zrealizować ten cel.


Szanowni Państwo,

W związku z pytaniami, kierowanymi mailowo i telefonicznie do naszego biura w sprawie wyjazdu na Letnią Szkołę Młodych Talentów, wyjaśniam, że organizatorem tej części przedsięwzięcia jest Departament Edukacji UMWM.

Informację taką otrzymali już na etapie rekrutacji uczniowie, zakwalifikowani do udziału. Wszelkie pytania, dotyczące dokumentów związanych z wyjazdem, miejsc i godzin wyjazdu, lokalizacji pobytu, proszę zgłaszać do kierownika projektu Pani Małgorzaty Palimąki, nr tel. 12 616 07 18.

Rola MCDN  kończy się na stworzeniu listy zakwalifikowanych i zapewnieniu kadry do prowadzenia zajęć.


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Forum Młodych Talentów, które odbędzie się  10 czerwca 2022r. o godzinie 15.00. na platformie Microsoft Teams.  

Aby wziąć udział w Forum, należy:

1.    Kliknąć link, podany na końcu tego maila.

2.    Kliknąć uruchom teraz lub przez przeglądarkę np. Chrome;

3.    Następnie wpisać swoje imię i nazwisko i kliknąć dołącz teraz;

4.    Chwilkę czekamy, aż zostaniemy wpuszczeni na spotkanie i dopiero teraz wyłączamy kamerkę i mikrofon, co podniesie jakość przekazywanego wykładu;

5.    Zalogować się należy przynajmniej 15 minut wcześniej przed spotkaniem.

Jeżeli ktoś będzie chciał wziąć udział w dyskusji lub zadać pytanie to proszę o przesłanie swojego pytania na czat spotkania;

Mam nadzieję, że zalogowanie nie sprawi problemu, w razie wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny (18 443 80 01 wew.15).

link do Forum: KLIKNIJ LINK:

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Uwaga:

Link do Forum Młodych Talentów będzie aktywny w dniu spotkania,  15 minut przed wydarzeniem czyli o godzinie 14.45 – wtedy proszę o zalogowanie. Do zobaczenia na platformie Microsoft Teams. 


Szanowni Państwo

Zgodnie z terminarzem działań projektowych Biuro Merytoryczne projektu Małopolskie Talenty po stronie MCDN zaplanowało realizację Forum Młodych Talentów dla uczniów w dniach  7, 8, 9 i 10 czerwca 2022r. w godz. 15.00 – 17.35, które zostanie przeprowadzone w formie zdalnej.

Przesyłam Państwu – jeszcze raz – indywidulane zgłoszenie ucznia, które powinno być wypełnione przez każdego ucznia. Bardzo proszę o przesłanie drogą elektroniczną skanów indywidualnych formularzy zgłoszeniowych uczniów w terminie do 25 maja 2022 r. Wersje papierowe dokumentów (oryginały) proszę przesłać na adres: Biuro Merytoryczne projektu Małopolskie Talenty, 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 61.

Ponadto informuję, że do udziału w Forum Młodych Talentów zostaną zaproszeni wszyscy nauczyciele CWUZ kompetencji przedmiotowych. Link do udziału w wydarzeniu prześlemy bezpośrednio na adresy emaliowe nauczycieli, jak również do beneficjentów projektów konkursowych.

Poniżej znajduje się informacja o Realizacja Forum Młodych Talentów w roku 2022r. z podziałem Beneficjentów projektów konkursowych na poszczególne dni.

Lp.    data FMT    Godzina    Beneficjent projektu konkursowego    
1.    7 czerwca 2022r.     wtorek    15.00-17.35    Gmina Ciężkowice, Stowarzyszenie Integracji, Rozewiu i Promocji Wsi Czasław, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice (JA), Gmina Jabłonka, Gmina Kłaj,    
2.    8 czerwca 2022r.     środa    15.00-17.35    Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice (M, TIK i P), Gmina Gnojnik, Gmina Alwernia,    
3.    9 czerwca 2022r.     czwartek    15.00-17.35    Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, Gmina Wolbrom, Gmina Babice, Gmina Sułoszowa, Gmina Bobowa,    
4.    10 czerwca 2022r.     piątek    15.00-17.35    Gmina Wojnicz, Gmina Rabka Zdrój, Stowarzyszenie Rozwoju Podtatrza, Gmina Koniusza, Gmina Pałecznica,    

Bardzo proszę o terminowe przesłanie dokumentacji.


Szanowni Państwo

Zgodnie z terminarzem działań projektowych  Biuro Merytoryczne projektu Małopolskie Talenty po stronie MCDN zaplanowało realizację Forum Młodych Talentów dla uczniów, którzy w bieżącym roku szkolnym uczestniczyli w zajęciach w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych oraz dla ich nauczycieli.

Wydarzenie odbędzie się 7, 8, 9 i 10 czerwca 2022r. w godz. 15.00 – 17.35 i zostanie przeprowadzone z formie zdalnej.

Tak jak w poprzednich edycjach, celem Forum jest umożliwienie uczniom kontaktu z inspirującymi osobami, które osiągnęły sukces w młodym wieku, promowanie osiągnięć uczniów zdolnych i ich nauczycieli oraz zwiększenie motywacji uczniów do rozwijania i pogłębiania zainteresowań z zakresu kompetencji kluczowych. Forum stanowi też podsumowanie pracy CWUZ w mijającym roku szkolnym. Zostaną na nim oficjalnie ogłoszone wyniki konkursu na projekt edukacyjny, dlatego szczególnie serdecznie zapraszamy do udziału w Forum uczestników konkursu.

Na zakończenie Forum chcemy również stworzyć możliwość zaprezentowania wiedzy, zainteresowań i sukcesów uczniów i pokazać wybrane nagrodzone/wyróżnione filmy lub prezentacje. Jest to świetna okazja do promocji w formie online sukcesów uczniów, na szerszym forum niż grupa projektowa forum.

Ponieważ w tym roku szkolnym Forum zostanie przeprowadzone online otrzymają Państwo, jak również uczniowie zgłoszeni do udziału  w tym wydarzeniu, informację dotyczącą logowania się na Forum.

W związku z tym bardzo proszę zwrócić szczególną uwagę uczniom biorącym udział w Forum o postępowanie zgodnie z instrukcją w procesie logowania. Wszelkie zapytania w trakcie logowania o nazwę użytkownika  należy traktować jak podpis na liście obecności, czyli podać pełne imię i nazwisko uczestnika Forum. Pozwoli nam to na automatyczne stworzenie i wydrukowanie listy na potrzeby dokumentacji.  Z góry dziękujemy i do zobaczenia podczas Forum.
UWAGA KONKURS !!!

Konkurs na projekt zrealizowany  w ramach Projektu ,, Małopolskie Talenty ”

Uprzejmie informuję, że rozpoczynamy  konkurs na projekt edukacyjny zrealizowany  w CWUZ- edycja 2022. Zapraszamy do udziału  wszystkich uczniów uczestniczących w zajęciach w CWUZ i ich nauczycieli. Przedmiotem konkursu jest prezentacja wybranego projektu, zrealizowanego podczas zajęć pozaszkolnych z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022. Zgłoszenia do udziału w  konkursie należy dokonać do 11 marca 2022 r., a praca konkursowa musi być złożona do 15 kwietnia 2022 r. Dla laureatów konkursu przewidziano  atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Forów Młodych Talentów, które zorganizujemy na początku czerwca. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej Forum odbędzie się w formie stacjonarnej lub zdalnej. W przypadku stacjonarnej realizacji Forum nagrodzone i wyróżnione zespoły, rekomendowane przez Komisję Oceniająca konkursu, będą zobowiązane do przedstawienia swoich projektów podczas spotkania. W przypadku formy zdalnej wybrane projekty zostaną zaprezentowane w  formie on-line.

Szczegóły dotyczące formalnych i merytorycznych warunków konkursu znajdują się w załączonym  regulaminie, a wzory dokumentów w załącznikach do Regulaminu. Przesyłamy też Państwu syntetyczny terminarz konkursu. Dodatkowe informacje na temat konkursu przekażemy Nauczycielom CWUZ podczas spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Istnieje też możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami ds. wsparcia merytoryczno-metodycznego kadry oświatowej – harmonogram dyżurów na każdy miesiąc  i dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej projektu www.malopolskietalenty.pl zakładka: Nauczyciel/Wsparcie merytoryczne. 

Bardzo proszę Państwa Beneficjentów  o zachęcenie nauczycieli i uczniów do udziału w konkursie. Z doświadczeń poprzednich edycji wynika, że jest to znakomita okazja do wartościowej rywalizacji, zaprezentowania efektów pracy zespołów  oraz promocji osiągnięć Państwa uczniów i nauczycieli. Atrakcyjne nagrody otrzymują zarówno nagrodzone, jak i wyróżnione zespoły; przewidziano  też nagrody pocieszenia.


Szanowni Państwo  Dyrektorzy , Rodzice, Uczniowie

W związku z rozpoczęciem przygotowań do kolejnej edycji warsztatów letnich pn. Letnia Szkoła Młodych Talentów w załączeniu przesyłam zestawienie miejsc zbiórek, z których uczniowie będą odbierani autokarami do Krakowa na warsztaty.

U nas niezmiennie jest to parking przy Zespole Szklono-Przedszkolnym w Pałecznicy ul. Św. Jakuba 43, 32-109 Pałecznica

Tygodniowe warsztaty wstępnie  są planowane na zakończenie roku szkolnego (końcem czerwca 2022), jeśli tylko sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

Z poważaniem

Iwona WójcikMałopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Pałecznica to projekt, który jest realizowany na naszym terenie od października 2019 roku i potrwa aż do czerwca  2022 roku. Beneficjantami tego programu jest 192 uczniów szkół podstawowych.

Małopolskie Talenty to inicjatywa edukacyjna, która jest ukierunkowana na wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Uczniowie w ramach projektu uczestniczą w inspirujących zajęciach oraz wydarzeniach, w których rozwijają swoje kompetencje z zakresu, m.in. języków obcych, matematyki, informatyki i przedmiotów naukowo-technicznych. Poza tym zdobywają umiejętność uczenia się, poszerzają wiedzę z zakresu kompetencji społecznych i obywatelskich. To kluczowe umiejętności we współczesnym świecie.

– Głównym elementem założeń projektu jest rozwój kompetencji ponad przedmiotowych, tzw. społecznych i uczenia się, rozwiązywania konfliktów, pracy w zespole. To są bardzo potrzebne i  rozwijające zajęcia – powiedziała Iwona Wójcik, koordynator projektu.

Gmina Pałecznica w trosce o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży również rozpoczęła działania w zakresie programu Małopolskie Talenty. Celem projektu jest rozwój uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej u 192 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Pałecznica. Dofinasowanie projektu z Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uzyskane przez gminę na ten cel wyniosło 568 290,13 zł. Dzięki temu powstało Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ).


Projekt jest realizowany w dwóch etapach. Pierwszy jest przeznaczony dla uczniów klas 4-6, a drugi dla uczniów klas 7-8. W związku z tym, że są to zajęcia dodatkowe, odbywają się one w piątek i sobotę. Co ważne, wszyscy uczestnicy projektu Małopolskie Talenty mają zapewniony dowóz na zajęcia oraz opiekę doświadczonej kadry nauczycielskiej i opiekunów. W ramach tego projektu nauczyciele mogą również skorzystać z bezpłatnych szkoleń z zakresu pracy ze zdolnym uczniem. – Projekt jest efektem współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim oraz Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Celem projektu jest wydobycie potencjału i rozwój uzdolnień uczniów, który będzie miał realny wpływ na ich dalsze sukcesy w edukacji, a także w późniejszym etapie na rynku pracy – wyjaśniła Iwona Wójcik.


Wycieczki  – Małopolskie Talenty ( Kino Gryf w  Miechowie oraz Park Doświadczeń w Krakowie


ZAJĘCIA MAŁOPOLSKIE TALENTY  – ONLINE 

Szanowni Państwo , Rodzice, Nauczyciele

W ramach projektu Małopolskie Talenty Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna rekrutację do kolejnej edycji

Letniej Szkoły Młodych Talentów  dla uczniów, którzy uczestniczą w bieżącej edycji zajęć w CWUZ na II  etapie ( klasy 7-8 szkoły podstawowej.

Przypominamy, żeLetnia Szkoła Młodych Talentów  to wyjazdowe warsztaty edukacyjne o charakterze naukowym, które odbędą się w Krakowie, obejmujące zajęcia z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych (25 godzin dydaktycznych) i kluczowych kompetencji ponad-przedmiotowych (15 godzin dydaktycznych) – każda grupa realizuje oba rodzaje zajęć. Organizatorzy zapewniają bezpłatnie: dowóz, noclegi, wyżywienie, zajęcia dydaktyczne, program kulturalno-poznawczy (w tym dwie wycieczki po Krakowie), opiekę, ubezpieczenie, zaświadczenie o ukończeniu LSMT.

 Termin wyjazdu: od 27 czerwca do 3 lipca 2021 r. Szczegóły organizacyjne i merytoryczne znajdują się w załączonej  informacji.

Do udziału w LSMT będą kwalifikowani wyłącznie uczniowie, którzy w terminie do 7 maja 2021 r. złożą poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy , dostępny pod linkiem https://malopolskietalenty.pl/images/LSMT/LSMT2021/Formularz_zgoszeniowy__LSMT_2021.pdf

Formularz należy przesłać w wersji papierowej do Biura Merytorycznego projektu Małopolskie Talenty, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz.

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w LSMT- mamy nadzieję, że będzie to okazja do nabycia wiedzy, umiejętności i nowych doświadczeń, do poznania rówieśników o podobnych zainteresowaniach i pasjach oraz do atrakcyjnego i ciekawego spędzenia wakacyjnego czasu.

Bardzo prosimy o przekazanie uczniom informacji o możliwości udziału w LSMT, a nauczycielom CWUZ – prośby o upowszechnienie informacji o tym przedsięwzięciu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 443 80 01, w. 16 lub 519 849 787 albo drogą mailową: malopolskietalenty@mcdn.edu.pl

Szczegółowe informacje  o LSMT zostały zamieszczone na stronie internetowej projektu.http://www.malopolskietalenty.pl/index.php/wydarzenia/73-rekrutacja-do-udzialu-w-letniej-szkole-mlodych-talentow-2021


Zakup materiałów biurowych do zajęć projektowych Małopolskie Talenty


Informacja o organizacji i realizacji V edycji diagnozy uzdolnień uczniów w roku 2021/22 terminarz realizacji.

Małopolskie Talenty V edycja 

Przystępujemy do realizacji V edycji diagnozy uzdolnień uczniów realizowanej przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Państwem w roku 2021.

W załączeniu udostępniam wzory dokumentów:

1.    Pismo w sprawie organizacji i realizacji V edycji diagnozy.

2.    Terminarz V edycji diagnozy uzdolnień uczniów prowadzonej przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu Małopolskie Talenty w roku 2021;

3.    Szczegółową instrukcją organizacji i przeprowadzenia testów uzdolnień w ramach V edycji diagnozy uzdolnień uczniów – Małopolskie Talenty 2021;

4.    Wzór Deklaracji uczestnictwa ucznia w projekcie Małopolskie Talenty;

5.    Wzór Arkusza nominacji do języka angielskiego;

6.    Wzór Arkusza nominacji do matematyki;

7.    Wzór Arkusza nominacji do przedsiębiorczości;

8.    Wzór Arkusza nominacji do technologii informacyjno-komunikacyjnych;

9.    Wzór Formularza zgłoszenia uczniów do diagnozy uzdolnień – I etap z podziałem na przedmioty: JA, M. P, TIK; 10. Wzór Formularza zgłoszenia uczniów do diagnozy uzdolnień – II etap z podziałem na przedmioty: JA, M, P. TIK.


> ZAJĘCIA ONLINE NA PLATFORMIE  Microsoft  Teams  <


W ramach projektu pn. „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim” została wykonana głęboka termomodernizacja  Domu Ludowego w Niezwojowicach (obejmująca: modernizację istniejącej instalacji ogrzewania, ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, stropodachu, wymianę pokrycia, wymianę starych okien zewnętrznych oraz starych drzwi, montaż instalacji fotowoltaicznej), Domu Ludowego w Lelowicach Kolonii (obejmująca: modernizację istniejącej instalacji ogrzewania, ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, oraz dachu wraz  wymianą jego pokrycia, wymianę starych okien zewnętrznych oraz starych drzwi, montaż instalacji fotowoltaicznej), budynku Urzędu Gminy Pałecznica (obejmująca: wymianę obecnego źródła ciepła na pompę ciepła, modernizację istniejącej instalacji ogrzewania, ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, dachu wraz  wymianą pokrycia dachowego, wymianę starych okien zewnętrznych oraz starych drzwi, montaż instalacji fotowoltaicznej).Małopolskie Talenty wspierają rozwój talentów dzieci i młodzieży  w Gminie Pałecznica

Małopolskie Talenty to inicjatywa edukacyjna, ukierunkowana na wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Uczniowie uczestnicząc w inspirujących zajęciach oraz wydarzeniach mogą rozwinąć swoje kompetencje z zakresu: język obcy (język angielski), kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość.

Projekt realizowany jest od IX 2019 do VI 2022 roku na obszarze Małopolski.

We współczesnym świecie rozwój tych kompetencji kluczowych jest ważny już od najmłodszych lat.

Na uczniów czekają m. in:

  • Profesjonalna diagnoza uzdolnień
  • Zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne realizowane w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych
  • Konkursy edukacyjne
  • Wycieczki edukacyjne

Głównymi korzyściami, jak podkreślają zgodnie koordynator  Iwona Wójcik oraz Asystent projektu Karolina Gaździk, będą:

  • Wydobywanie potencjału, rozwój i inwestycja w uczniów i w nauczycieli z pasją
  • Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wyróżniającej się aktywnym, kreatywnym i twórczym środowiskiem
  • Możliwość doposażenia szkoły w sprzęty i materiały edukacyjne, dodatkowe profity dla nauczycieli w postaci możliwości prowadzenia odpłatnych zajęć dla uczniów
  • Budowanie sieci partnerskich między szkołami i organizacjami działającymi w obszarze edukacji w najbliższej okolicy

Projekt jest realizowany na 2 etapach edukacyjnych: klas 4-6 szkoły podstawowej,  klas 7-8 szkoły podstawowej. Zajęcia odbywają się w piątki – kompetencje ponadprzedmiotowe oraz w soboty – kompetencje przedmiotowe. System pracy w Centrach wykorzystuje metodę projektu i strategi, w której uczniowie realizują projekty edukacyjne, a ich proces uczenia – zgodnie z myślą Konfucjusza: „Powiedz mi a zapomnę. Pokaż, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – opiera się na rozwiązywaniu problemów. Dzieci pracują w grupach 8 osobowych, co pozwala na zindywidualizowane procesu nauczania.

Dzieci mają zapewniony dowóz na zajęcia pod opieką przeszkolonej kadry opiekunek.

Inicjatywa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biuro Projektowe

mieści się w Gminnym Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica

ul. Strażacka 3  32-109 Pałecznica

tel: 692-465-735

Godziny otwarcia:

Pn- 8:00 – 16:00

Wt- 8:00 – 16:00

Śr-  8:00 – 16:00

Czw- 8:00 – 16:00

Pt- 8:00 – 16:00

Sb- 9:00- 13:00

hamonogram – CWUZ – 2019-2020-LISTOPAD-2019

hamonogram – CWUZ – 2019-2020-PAŹDZIERNIK-2019

hamonogram – CWUZ – 2019-2020-WRZESIEŃ-2019

 

 

logo

 „Alternatywne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Pałecznica” Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolski Regionalny Program Operacyjny  2007-2013

Wartość dofinansowania 1 387 536,60 zł (85% kwoty netto)

Całkowity koszt projektu 2 005 765,59 zł

W ramach projektu zostało zamontowane siedem instalacji fotowoltaicznych (przy Zespole Szkół w Pałecznicy, Bibliotece w Pałecznicy, Domu Ludowym w Pałecznicy, Ochotniczej Straży Pożarnej w Pałecznicy, Przepompowni wody w Pamięcicach, Przepompowni wody w Pałecznicy, Ujęcia wody w Pałecznicy), o łącznej mocy 261,36 kW.

panele 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

„Budowa Centrum Edukacyjnego z przebudową istniejącej Sali gimnastycznej w Pałecznicy” Projekt był realizowany w ramach programu MRPO 2007-2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, Schemat B: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa. W ramach projektu powstał w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych obiekt skupiający przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum wraz z zapleczem sportowym. W szkole oprócz klas lekcyjnych znajdą się: stołówka z zapleczem, pracownie przedmiotowe oraz gabinety dla nauczycieli. Budynek jest 3 kondygnacyjny. Centrum pomieści ponad 430 uczniów. W ramach przyznanej dotacji wyremontowana została także pobliska sala gimnastyczna z wewnętrznymi instalacjami, prace objęły również zagospodarowanie terenu. Celem głównym projektu było zmniejszenie dysproporcji pomiędzy miastem i wsią w dostępie do edukacji. Poprzez realizację projektu nastąpił wzrost dostępu do edukacji mieszkańców wsi, została stworzona nowa oferta edukacyjna i sportowa dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z gminy Pałecznica, poprawa standardów infrastruktury edukacyjnej na obszarach wiejskich, poprawa opieki nad dzieckiem i jego szans edukacyjnych i rozwojowych, wzmocnienie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych z gminy Pałecznica oraz ich prawa do godnej i efektywnego rozwoju, pozwalającego w przyszłości na włączenie się w nurt życia społecznego. Koszt całkowity zadania – 7 140 560 zł Dofinansowanie – 2 999 140 zł Budżet gminy – 4 141 420 zł

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

logo

„Odnowa Centrum Wsi Pałecznica” Projekt realizowany w ramach MRPO na lata 2007-2013 Priorytet 6. Spójność wewnątrzregionalna. Działanie 6.2. Rozwój obszarów wiejskich. Schemat A. Odnowa centrum wsi. Projekt obejmuje swoim zakresem rehabilitację całość obszaru wymagającego odnowy w miejscowości Pałecznica, odnowę wszystkich elementów budowlanych, niezbędne wyburzenia części obiektów oraz zagospodarowanie terenu. Jako projekt kompleksowy poprawił nie tylko estetykę zewnętrznej ale również wytworzył nowe funkcje użytkowe. Stąd przewidziano w nim adaptację wnętrz odnawianych budynków z przeznaczeniem na funkcje społeczne. W wyniku realizacji Projektu została wytworzona zagospodarowana, ogólnodostępna przestrzeń publiczna, w ramach, której zlokalizowane są: OSP, przychodnia, Dom Kultury, biblioteka, urządzona przestrzeń przeznaczona na cele kulturalne wraz z amfiteatrem i altanami chroniącymi od deszczu, urządzona przestrzeń parkowa z ciągami pieszymi, ścieżkami rowerowymi i placami rekreacyjnymi, plac zabaw dla dzieci, place postojowe. Poprawiona została dostępność drogowa do odnawianego obszaru. Cel projektu to podniesienie poziomu cywilizacyjnego obszarów wiejskich i stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, stworzenie wspólnej, funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni społecznej w centrum wsi Pałecznica, która w efekcie pozwoliła na integrację mieszkańców wsi i ożywienie życia społecznego, kulturalnego oraz rozwój nowych form spędzania czasu wolnego. Całkowita koszt zadania  –  4 548 135,49 zł Dofinansowanie –  2 997 141,62 zł Budżet gminy – 1 550 993,87 zł

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

logo

„Budowa infrastruktury teleinformatycznej w Gminie Pałecznica, zwiększająca dostępność mieszkańców do administracji publicznej” Projekt realizowany w ramach w ramach MRPO na lata 2007-2013, Priorytet 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. W ramach projektu przeprowadzona  kompleksowa informatyzacja Urzędu Gminy Pałecznica obejmująca wprowadzenie: Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem, Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, Rozszerzenie podpisu elektronicznego, Systemu Portalowego „e-Palecznica, Dla realizacji tych zadań został zakupiony odpowiedni sprzęt komputerowy, oprogramowanie, zostały połączone we wspólną sieć wszystkie jednostki organizacyjne gminy i przystosowane pomieszczenie serwerowni. Projekt został zrealizowany na terenie Urzędu Gminy Pałecznica oraz we wszystkich jego jednostkach organizacyjnych. Cel główny projektu to realizacja polityki społeczeństwa informacyjnego w regionie poprzez stworzenie warunków do rozwoju elektronicznych usług publicznych oraz informatyzację procesów administracyjnych na szczeblu lokalnym. Koszt całkowity zadania – 703 414 zł Dofinansowanie – 527 560 zł Budżet gminy – 175 854 zł     ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

logo

„Ochrona powietrza atmosferycznego przez wykorzystanie energii odnawialnej w systemach grzewczych obiektów użyteczności publicznej Gminy Pałecznica” Projekt realizowany w ramach MRPO na lata 2007-2013, Priorytet 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W ramach projektu zostały zainstalowane w czterech budynkach: bibliotece, ośrodku kultury, budynku wielofunkcyjnym oraz w Centrum Edukacyjnym pompy ciepła. Cel projektu to ochrona powietrza atmosferycznego przez wykorzystanie energii odnawialnej w systemach grzewczych obiektów użyteczności publicznej gminy Pałecznica. Realizacja projektu spowodowała poprawę jakości środowiska naturalnego na terenach cennych przyrodniczo poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza pochodzących z obiektów użyteczności publicznej w Pałecznicy. Działania podjęte w ramach projektu stworzyły warunki do ochrony zdrowia i życia ludzkiego przed ujemnym wpływem wysokiej emisji spalin CO2 i pyły węglowego, a tym samym do poprawy warunków życia mieszkańców. Koszt całkowity zadania – 1 655 000 zł Dofinansowanie – 1 389 858 zł Budżet gminy – 265 142 zł