PROW


Nazwa operacji – Przebudowa drogi gminnej „Pałecznica-Pamięcice-Solcza-Niezwojowice” nr drogi 160152K

Cel szczegółowy – „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Cel operacji – „Celem operacji jest skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej dzięki przebudowie drogi gminnej „Pałecznica-Pamięcice-Solcza-Niezwojowice”, co ograniczy wykluczenie społeczne i zwiększy bezpieczeństwo użytkownikom drogi. Cel zostanie osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną i utrzymany w okresie co najmniej 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej.”

Wysokość dofinansowania 63 672,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100)


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Utworzenie Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego w Gminie Pałecznica” mająca na celu „Wspieranie lokalnego rozwoju poprzez utworzenie Centrum konferencyjno-szkoleniowego” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach operacji planowanym efektem ww. operacji jest przebudowa i dostosowanie domu kultury do funkcjonowania Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego w Gminie Pałecznica.


STRONAprow 111

mmm

 

Odnowa Centrum Wsi Sudołek

Projekt zrealizowany w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi. W ramach projektu utwardzony został plac przed Domem Ludowym, wykonany został chodnik na odcinku drogi od km 1+174 do km 1+255, oraz chodnik lewostronny.

Koszt całkowity zadania – 150 000 zł

Dofinansowanie – 108 479 zł

Budżet gminy – 41 521 zł

 

 


Odnowa Centrum Wsi Czuszów

92d4b9a1e5c5030ac0ea3dfe961b7d68

 

„Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed Polską w okresie integracji z Unią Europejską i realizacji unijnej polityki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich. Plan odnowy miejscowości dał możliwość rozwoju wsi i wykorzystania wszystkich jej walorów.” – czytamy w Planie odnowy miejscowości Czuszów. To kolejna wieś w gminie Pałecznica, w której od 2009 r., przy dofinansowaniu z Departamentu Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM (w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007-2013), zrealizowany został projekt odnowy.

 

Przedsięwzięcie to, jak możemy dalej przeczytać w Planie, miało na celu zmniejszanie dysproporcji i różnic w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich. Pozwoliło na stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej, dostępnej dla każdego mieszkańca.

Wśród istotnych zadań, wpisanych w ramy projektu, znalazł się remont świetlicy wiejskiej. Ocieplono ściany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz pokrycie dachowe. Zakończono również prace nad zagospodarowaniem terenu wokół budynku, w trakcie których powstało nowe ogrodzenie, przepusty i alejki prowadzące do budynku, trawniki, miejsca postojowe oraz wjazdy.

Z uwagi na konieczną poprawę standardów edukacyjnych zmodernizowano budynek szkoły podstawowej. Budowane jest ponadto nowoczesne boisko sportowe.


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________