Planowane

Obwieszczenie o wydaniu decyzji planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017, poz. 1073 ze zm.), że w dniu 04 listopada 2021 r. na wniosek złożony przez Gminę Pałecznica wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z budową elektroenergetycznej sieci kablowej (podziemnej) średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV w m. Gruszów gm. Pałecznica – na działce ewid. nr 153 oraz fragmentach działek ewid. nr 152/5, 154 i 156.


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z budową elektroenergetycznej sieci kablowej (podziemnej) średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV w m. Gruszów gm. Pałecznica – na działce ewid. nr 153 oraz fragmentach działek ewid. nr 152/5, 154 i 156


Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy Gminnego Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica filia w Czuszowie – rozbudowa i przebudowa istniejącego Domu Ludowego w Czuszowie wraz z budową amfiteatru z instalacjami, zbiornikiem szczelnym na nieczystości ciekłe, zbiornikiem szczelnym na wody opadowe i utwardzeniem terenu.


Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie rozbudowa Gminnego Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica filia w Czuszowie – rozbudowa i przebudowa istniejącego Domu Ludowego w Czuszowie wraz z budową amfiteatru z instalacjami, zbiornikiem szczelnym na nieczystości ciekłe, zbiornikiem szczelnym na wody opadowe i utwardzeniem terenu.


Obwieszczeń z dnia 27.10.2022 w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

  1. BiG.6733.3.2022 – Odbudowa drogi gminnej „Pieczonogi” nr drogi 160601K w miejscowości Pieczonogi w km 0+000-0+400.
  2. BiG.6733.4.2022 – Odbudowa drogi gminnej „Pieczonogi” nr drogi 160601 K w miejscowości Sudołek w km 1+900 -2+583 wraz z odbudową przepustu w miejscowości Sudołek w km 2+583.
  3. BiG.6733.5.2022 – Odbudowa drogi gminnej „Pieczonogi” nr drogi 160180K w miejscowości Pieczonogi w km 0+640-1+391 wraz z odbudową przepustu w miejscowości Pieczonogi w km 1+340.
  4. BiG.6733.6.2022 – Odbudowa drogi gminnej „Lelowice Kolonia” nr drogi 160612K w miejscowości Lelowice Kolonia w km 0+500 -1+000.
  5. BiG.6733.7.2022 – Odbudowa drogi gminnej ,,Pałecznica ul. Hrabiana Góra – Winiary” nr drogi 160170K w miejscowościach Pałecznica, Winiary w km 2+640-2+860.
  6. BiG.6733.8.2022 – Odbudowa drogi gminnej ,,Pałecznica ul. Hrabiana Góra – Winiary” nr drogi 160170K w miejscowościach Pałecznica, Winiary w km 3+930 – 4+252.
  7. BiG.6733.9.2022 – Odbudowa drogi gminnej „Pałecznica ul. Hrabiana Góra – Winiary” nr drogi 160170K w miejscowości Winiary w km 4+252-4+351.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie Odbudowa drogi gminnej „Lelowice Kolonia” nr drogi 160612K w miejscowości Lelowice Kolonia w km 0+500 -1+000 oraz odbudowa drogi gminnej Pałecznica ul. Hrabiana Góra – Winiary” nr drogi 160170K w miejscowościach Pałecznica, Winiary w km 2+640-2+860


Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci Play numer PRO710SA wraz z kablową linią zasilającą oraz kanalizacją kablową na części dz. ewid. nr 75/1 w obrębie Czuszów, Gmina Pałecznica.


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci Play numer PRO7105A wraz z kablową linią zasilającą oraz kanalizacją kablową na części dz. ewid. nr 75/1 w obrębie Czuszów, Gmina Pałecznica.


Obwieszczenie o wydaniu decyzji na wniosek złożony przez Zarząd Dróg Powiatowych w Proszowicach wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. rozbudowa Gminnego Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica filia w Nadzowie – rozbudowa istniejącego Domu Ludowego w Nadzowie o zaplecze gospodarcze na dz. ewid. nr 372 w obrębie Nadzów, Gmina Pałecznica


Obwieszczenie w sprawie

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn. rozbudowa Gminnego Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica filia w Nadzowie


Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie odbudowy dróg gminnych


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie odbudowy dróg gminnych.Postanowienie – obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej o obsadzie tucznika 74,2 DJP, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 610 obręb 9 Pałecznica, gmina Pałecznica, powiat proszowicki, województwo małopolskie”

Obwieszczenia dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla odbudowy dróg gminnych:

Odbudowa drogi gminnej „Niezwojowice” (nr drogi 160156K, nr dz. ewid 282) w miejscowości Niezwojowice w km 0+700 – 0+900

Odbudowa drogi gminnej „Pieczonogi” (nr drogi 160602K, nr dz. ewid. 352, 353) w miejscowości Pieczonogi w km 0+000 – 0+800

Odbudowa drogi gminnej „ul. Zielona” (nr drogi 160166K, nr dz. ewid. 858, 580/4 i 580/10) w miejscowości Pałecznica w km 0+000-0+534 wraz z odbudową przepustu w miejscowości Pałecznica w km 0+430

Odbudowa drogi gminnej „Ibramowice” (nr drogi 160605K, nr dz. ewid. 213/3, 214/2, 210/1, 211/2) w miejscowości Ibramowice w km 2+650-3+200 wraz z odbudową przepustu nr dz. ewid. 212/6 w miejscowości Ibramowice w km3+165

Odbudowa drogi gminnej „Pałecznica – Pamięcice – Solcza – Niezwojowice” (nr drogi 160152K, nr dz. ewid. 876, 295, 347, 278/2) w miejscowości Pałecznica, Pamięcice, Solcza i Niezwojowice w km 6+586 – 7+125, 7+900-8+500 oraz 9+100-9+595 

– Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pałecznica,

– Odbudowa dróg gminnych Łaszów – Głupczów położonych na terenie Gminy Pałecznica.