Przyjmowanie wniosków o ujęcie w Rejestrze Wyborców gminy Pałecznica

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Ewidencja ludności Pok. Nr 8 Tel: 041 38 48  037 w.42
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. Nr 42, poz. 388 z 2004 r. z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP
(Dz.U. Nr 46, poz. 499 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
Dowód osobisty (do wglądu).

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.) opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru składa się za pośrednictwem Wójta w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, do Sądu Rejonowego w Proszowicach. Od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny.

Uwagi

Wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu.
Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy Pałecznica bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru, jeżeli złożą w tej sprawie w Urzędzie Gminy w Urzędzie Stanu Cywilnego, pisemny wniosek zawierający odpowiednie dane:

  • nazwisko i imiona,
  • imię ojca,
  • datę urodzenia,
  • numer ewidencyjny PESEL,
  • adres zamieszkania wyborcy.

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców mogą składać również wyborcy nigdzie niezamieszkali, a przebywający stale na obszarze gminy Pałecznica.
Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców wydaje Wójt Gminy Pałecznica w terminie 3 dnia od dnia wniesienia wniosku.
O wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców niezwłocznie zawiadamia się urząd gminy właściwy ze względu na ostanie miejsce zameldowania wnioskodawcy na pobyt stały w celu skreślenia go z rejestru wyborców w tej gminie.

 

Załączniki: