Wydawanie zaświadczenia o zameldowaniu

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Ewidencja ludności Pok. Nr 8 Tel: 041 38 48  037 w.42
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. Nr 139, poz. 993 z 2006r. z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. Nr 236, poz. 1999 z 2002 r.).

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia.
Dowód osobisty (do wglądu).

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.) pobiera się opłatę w wysokości:

17 zł – za wydanie zaświadczenia

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

 

Załączniki: