Wydawanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Ewidencja ludności Pok. Nr 8 Tel: 041 38 48  037 w.42
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. – tekst jednolity, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 44g ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i
dowodach osobistych (Nr 139, poz. 993 z 2006r.)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności.
Dowód osobisty do wglądu.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.) pobiera się opłatę w wysokości:
17 zł – za wydanie zaświadczenia

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

Brak