Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Ewidencja ludności Pok. Nr 8 Tel: 041 38 48  037 w.42
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(Dz.U. Nr 139, poz. 993 z 2006 r. z późniejszymi  zmianami)

Wymagane dokumenty

Dowód osobisty (do wglądu).
Mężczyźni w wieku od 18 do 50 lat – książeczka wojskowa (do wglądu).
Wypełniony formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” bądź „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące”.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635 z 2006 r.) opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

Wymeldować można się tylko i wyłącznie osobiście!
Druki do pobrania w Urzędzie.