Ochrona Środowiska

Elżbieta Grela
Insp. ds. rolnictwa
i ochrony środowiska

(41) 38 48 037 wew. 25
grela.e@palecznica.pl
 • rolnictwo
 • ochrona środowiska
 • wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew
 • gospodarka odpadami

Inwestycje:

 1. Współudział w planowaniu inwestycji i kapitalnych remontów realizowanych przez Urząd Gminy.
 2. Sporządzanie w uzgodnieniu ze skarbnikiem gminy projektów umów określających wzajemne zobowiązania i świadczenia inwestora związane z realizacją inwestycji i przyszłym jej funkcjonowaniem
 3. Sporządzanie wniosków o dotacje lub kredyty na gminne inwestycje komunalne
 4. Sporządzanie sprawozdawczości z inwestycji komunalnych
 5. Koordynacja nad prowadzonymi inwestycjami budowlanymi
 6. Nadzór nad eksploatacją wodociągów
 7. Opracowanie sprawozdań i informacji w zakresie gospodarki wodnej

W zakresie rolnictwa:

 • koordynowanie rozwoju rolnictwa w gminie w oparciu o założenia Rady Gminy i jej Komisji
 • podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju produkcji rolnej przez współdziałanie z :
  • inspekcją nasienną
  • inspekcją kwarantanny i ochrony roślin
  • służbami weterynaryjnymi
  • giełdami rolno-ogrodniczymi i dystrybutorami środków do produkcji rolnej
  • zapewnianie sprawnego upubliczniania ukazujących się komunikatów o zagrożeniu upraw rolnych różnymi patogenami i konieczności stosowania określonych środków ochrony roślin
 • wydawanie zezwoleń na uprawę maku nisko morfinowego oraz kontrola przestrzegania zakazu uprawy maku i konopi bez stosownych zezwoleń
 • nadzór nad warunkiem chowu i hodowli zwierząt gospodarskich oraz przestrzeganiem zasad obrotu zwierzętami
 • współdziałanie z inspekcją weterynaryjną w zakresie profilaktyki i zwalczania chorób zaraźliwych u zwierząt
 • współpraca ze służbami doradczymi w zakresie organizacji szkoleń rolniczych
 • nadzorowanie działalności kół łowieckich
 • nadzorowanie działalności spółek wodnych i utrzymania szczegółowych urządzeń melioracyjnych
 • realizowanie działań wynikających z gminnego programu przeciwpowodziowego
 • ustalenie rozmiarów szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe rolników i prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie
 • organizowanie form pomocy rzeczowej Państwa dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe
 • prowadzenie działań na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom domowym

W zakresie ochrony środowiska:

 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości oraz naliczanie i egzekwowanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i prowadzanie w nim zmian
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko
 • realizacja programu zadrzewień i zakrzewień na terenie gminy
 • nakładanie kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni – usuwanie drzew lub krzewów bez zezwolenia
 • prowadzenie nadzoru nad gospodarką wodno-ściekową oraz odpadów stałych pod kątem spełniania wymogów ochrony środowiska
 • prowadzenie nadzoru nad prawidłowym użytkowaniem lasów
 • nadzorowanie i koordynacja programu usuwania i utylizacji azbestu

Rodzaj sprawy: