Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Elżbieta Grela
Tel: 041 38 48  037 w.25
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 2. Informacje o planowanym przedsięwzięciu zawierające dane, o których mowa w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska (w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych) **, tj.
  • rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia,
  • powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycia szatą roślinną,
  • rodzaj technologii,
  • ewentualne warianty przedsięwzięcia,
  • przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych
  • wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
  • rozwiązania chroniące środowisko,
  • rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy
  • zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
  • możliwe trans graniczne oddziaływanie na środowisko,
  • obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochro-
  • nie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.
 3. Raport o oddziaływaniu na środowisko spełniający wymogi art. 52 ustawy Prawo ochrony środowiska dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 (w trzech egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych).**
 4. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich.
 5. Wykaz właścicieli działek sąsiednich
 6. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 7. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.):

 • od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 205,00 zł
 • od pełnomocnictwa – 17,00zł

Termin załatwienia sprawy

Po uzyskaniu opinii i uzgodnień organów pomocniczych

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Pałecznica w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

 • Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia.
 • Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.
 • Postępowanie wymaga uzyskania zewnętrznych uzgodnień co może skutkować wydłużeniem trwania postępowania administracyjnego.

**Dane zawierające wstępne informacje załącza się do wniosku dla przedsięwzięć z grupy II (wymienionych w §3 ww. rozporządzenia). Raport dołącza się do wniosku tylko dla przedsięwzięć z grupy I (wymienionych w §2 ww. rozporządzenia).