Wydawanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Elżbieta Grela
Pok. Nr 10 Tel: 041 38 48  037 w.49
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z 2004 r.)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
Kserokopię aktu własności działki lub wypis z rejestru gruntów.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.
1635 z 2006 r.)nie pobiera się opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Pałecznica w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi

W przypadku nieruchomości stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela.