Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości rocznej z gospodarstwa rolnego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
I piętro pokój nr 3

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.  Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami) – art.305 a i 306 b
Obwieszczenie Prezesa GUS na podstawie art. 18 ustawy o podatku rolnym (Dz.U.  Nr 136, poz. 969 z 2006r. tekst jednolity).

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) pobiera się opłatę w wysokości:
17 zł – za wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Banku Spółdzielczego w Pałecznicy, bądź przelać na konto bankowe Urzędu Gminy w Pałecznicy.

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 7 dni od jego doręczenia za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał.

Uwagi

Dochód w 2008r. z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 1.898,00 zł.
Nie podlegają opłacie skarbowej czynności urzędowe – wydanie zaświadczenia zgodnie z art. 2 ustawy o opłacie skarbowej.