Wniosek o zastosowanie ulgi ustawowej z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
I piętro pokój nr 3

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. Nr 136, poz. 969 z 2006r. tekst jednolity z późniejszymi zmianami) – art. 12 ust. 1 pkt. 4 i art. 13d.

Wymagane dokumenty

  • Akt notarialny.
  • Wypis z rejestru gruntów.
  • Oświadczenie o stopniu pokrewieństwa.
  • Wniosek o zastosowanie ulgi.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc.

Tryb odwoławczy

Odwołanie  od  decyzji  wnosi  się  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy w Pałecznica w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Brak.