Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2013 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej

powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r.

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie:

81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 – 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 31 października 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Stanisław Kalemba

informuje:
Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na
olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT
w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. należy złożyć odpowiedni
wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca
położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia
2012 r. do 31 stycznia 2013 r.,
w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. należy złożyć
odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT
(lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku
określonego na 2013 r.
Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2 – 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 – 31 października 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy
podany we wniosku.
Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2013 roku.
1. W 2013 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego
ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego
producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu
określonego na 2013 r., w dwóch terminach, tj.
a) od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. producent składa wniosek o zwrot podatku
akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju
napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.,
b) od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. producent składa wniosek o zwrot podatku
akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju
napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r.
2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu
przepisów o podatku rolnym.
3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar
gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty
zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha
przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej
niż działalność rolnicza.
4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot
podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali
współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy
współmałżonków).
5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we
wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.
6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
(Dz. U. poz. 87) i jest również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów
wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania.
7. Faktura powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28
marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu
ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia
od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360, z późn. zm.). Kwotę zwrotu podatku
akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej,
wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w
2013 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1380), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa
niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (0,95 zł/l), liczby 86
oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta
rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień
1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw
rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku
rolnym.
8. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku
akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
9. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
a) 2 – 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
b) 1 – 31 października 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej