Nadanie medali za długoletnie pożycie – Złote Gody

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Urząd Stanu Cywilnego Pok. Nr 8 Tel: 041 38 48  037 w.42
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Ustawa o orderach i odznaczeniach z dnia 16 października 1992 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 450 z 1992 r. z późniejszymi zmianami) – art. 19
Rozporządzenie Prezydenta RP Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. Nr 90, poz. 453 z 1992 r. z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty

Wszystkie dokumenty w oryginale!
Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50 – lecie).
Akt małżeństwa (do wglądu).
Dowody osobiste małżonków (do wglądu).

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.) opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy

Do 180 dni.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

Brak