Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Urząd Stanu Cywilnego Pok. Nr 8 Tel: 041 38 48  037 w.42
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Ustawa  z  dnia  14  czerwca  1960 r.  Kodeks  Postępowania  Administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami – tekst jednolity).
Ustawa  z dnia  25  luty  1964 r. Kodeks  Rodzinny  i  Opiekuńczy (Dz.U.  Nr 9, poz. 59 z 1964 r. z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty

Dowód osobisty (do wglądu).
Odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635 z 2006 r.) pobiera się opłatę w wysokości:

11 zł – za przyjęcie oświadczenia

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej przyjęcia oświadczenia służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa składa się osobiście przed Kierownikiem USC, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie.