Rejestracja zgonu i sporządzenie aktu zgonu

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Urząd Stanu Cywilnego Pok. Nr 8 Tel: 041 38 48  037 w.42
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Ustawa  z dnia  25  luty  1964 r. Kodeks  Rodzinny  i  Opiekuńczy (Dz.U.  Nr 9, poz. 59 z 1964 r. z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 161 poz.1668 z późn. zmianami)

Wymagane dokumenty

Wszystkie dokumenty w oryginale!

  • Karta zgonu.
  • Dowód osobisty zgłaszającego.
  • Dowód osobisty zmarłego oraz jego współmałżonka (jeśli żyje).

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635 z 2006 r.) – zwolniono od opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej przyjęcia oświadczenia służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

Zgon osoby należy zgłosi najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin.

Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności:

  • Małżonek lub dzieci zmarłego – najbliżsi krewni lub powinowaci.
  • Osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon.
  • Osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o tym przekonały.
  • Administrator domu, w którym nastąpił zgon.

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu obwiązany jest szpital lub zakład.

W przypadku zgonu spowodowanego wypadkiem lub przyczyną nienaturalnej śmierci wymagana jest zgoda prokuratora do pochowania zwłok.

Po sporządzeniu aktu zgonu zgłaszający otrzymuje 3 bezpłatne odpisy skrócone aktu zgonu.