Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Urząd Stanu Cywilnego Pok. Nr 8 Tel: 041 38 48  037 w.42
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst
jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 161 poz.1668 z późn. zmianami) – art. 28

Wymagane dokumenty

Wszystkie dokumenty w oryginale!

  • Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.

Załączniki:

Postawą      sprostowania      aktu      są      przede      wszystkim      akty      stanu      cywilnego. Zasadą jest, że akt późniejszy prostuje się w oparciu o akt wcześniejszy:

  • Akt urodzenia – na podstawie aktu małżeństwa rodziców.
  • Akt  małżeństwa  –  na  podstawie aktów urodzenia  osób,  które  zawarły małżeństwo.
  • Akt zgonu – na podstawie aktu urodzenia lub aktu małżeństwa osoby zmarłej.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635 z 2006 r.) pobiera się opłatę w wysokości:
39 zł – od decyzji

Termin załatwienia sprawy

Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy

Odmowa sprostowania aktu następuje w formie decyzji.
Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwagi

Akt podlega sprostowaniu jedynie w przypadku oczywistego błędu pisarskiego.
Nie pobiera się opłaty w sytuacji kiedy akt podlegający sprostowaniu i będący podstawą sprostowania znajdują się w tym samym USC (np. w sytuacji prostowania aktu małżeństwa aktem urodzenia).