Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Urząd Stanu Cywilnego Pok. Nr 8 Tel: 041 38 48  037 w.42
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 161 poz.1668 z późn. zmianami)

Wymagane dokumenty

Wszystkie dokumenty w oryginale!

  • Podanie.
  • Dowód osobisty (do wglądu).
  • Odpis skrócony aktu urodzenia lub małżeństwa, w przypadku cudzoziemca – dodatkowo urzędowe tłumaczenie na język polski.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635 z 2006 r.) pobiera się opłatę w wysokości:

39 zł – od decyzji

Termin załatwienia sprawy

Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwagi

Zainteresowana osoba składa podanie wraz z wymaganymi dokumentami. Po analizie złożonych dokumentów zostaje wydana stosowna decyzja, na podstawie której zostaje uzupełniony akt.