Wnioski o ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Pałecznicy
Urząd Stanu Cywilnego Pok. Nr 8 Tel: 041 38 48  037 w.42
Godziny Urzędowania 7:30-15:30

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 161 poz.1668 z późn. zmianami) – art. 34 – 35 –art. 70

Wymagane dokumenty

Wszystkie dokumenty w oryginale!

  • Wniosek o odtworzenie aktu.

Załączniki:

  • Zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg.
  • Posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają  być stwierdzone w odtworzonym akcie.
  • Zaświadczenie  z  USC  Warszawa  –  Śródmieście  o  niefigurowaniu aktu  w księgach posiadanych przez ten Urząd – w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju.
  • Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.) pobiera się opłatę w wysokości:

39 zł – za wydaną decyzję

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego) a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Brak