Jednorazowe świadczenie 300 zł dla uchodźców z Ukrainy / Одноразова допомога 300 злотих для біженців з України

Komu przysługuje pomoc?

Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.

Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu powyżej, w okresie dotyczącym matki

W jakiej wysokości przysługuje pomoc?

300 zł na osobę
Przeznaczenie pomocy: na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

W jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek o wypłatę pomocy?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  ul. św. Jakuba 11, 32-109 Pałecznica

Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem


Скільки коштує допомога?

Хто має право на допомогу?

Громадянин України, який законно в’їхав на територію Республіки Польща з території України в період з 24 лютого 2022 року по дату, визначену розпорядженням Ради Міністрів, виданим відповідно до ст. 2 пункт 4 спеціального акту, заявляє про намір залишитися на території Республіки Польща та внесений до реєстру PESEL.

Законним вважається також перебування дитини, народженої на території Республіки Польща матір’ю, яка є особою, зазначеною у реченні вище, протягом періоду, пов’язаного з матір’ю.

300 злотих з особи
Призначення допомоги: на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла.

Як і куди подавати заяву на виплату допомоги?

Комунальний центр соціальної допомоги, вул. вул. Jakuba 11, 32-109 Pałecznica

 Заява подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично опікується дитиною.

Załączniki:

  1. Wzór wniosku o przyznanie jednorazowego świadczenia

Klauzula informacyjna