Świadczenia z pomocy społecznej

KRYTERIA I ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYSŁUGUJE:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczpospolitej Polskiej
 • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy uzyskali pozwolenie na pobyt.

Pomocy społecznej udziela się na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

KRYTERIA DOCHODOWE UPRAWNIAJĄCE DO ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 634,00 zł
 • dla osoby w rodzinie – 514,00 zł

 W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

RODZAJE ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ:

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:
ZASIŁEK STAŁY
Przysługuje:
– pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie
niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej;
– pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie
niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Zasiłek stały ustala się w wysokości:
– w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby
samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż
604 zł miesięcznie;
– w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie
a dochodem na osobę w rodzinie.
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego
lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych
na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.
• ZASIŁEK OKRESOWY
Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie,
możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia
społecznego:
– osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodarującej;
– rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
Zasiłek okresowy ustala się:
– w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium
dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
– w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem
tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie
okoliczności sprawy.
• ZASIŁEK CELOWY
Jest to świadczenie przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności
na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży,
niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także
kosztów pogrzebu.
Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania
świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości
wydatków na świadczenia zdrowotne. Zasiłek celowy może być przyznany również w formie
biletu kredytowanego.
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia
losowego oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej, niezależnie od dochodu i może nie podlegać
zwrotowi.
Specjalny zasiłek celowy
Świadczenie może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie
o dochodach przekraczających kryterium ustawowe – w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega
zwrotowi.
• POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE
Osobie albo rodzinie gmina może przyznać pomoc w formie jednorazowego zasiłku celowego na
ekonomiczne usamodzielnienie. Zasiłek przyznaje się ze względu na bezrobocie,
niepełnosprawność oraz z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej spowodowanej klęską żywiołową
lub innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami. Warunkiem uzyskania świadczenia jest spełnione
kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej (w uzasadnionych przypadkach
zasiłek może być przyznany osobom niespełniającym w/w kryterium). Rada gminy, w drodze
uchwały, określa wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku
celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE:
• PRACA SOCJALNA
Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku
społecznym.
Prowadzona jest:
– z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności
życiowej;
– ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji
i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.
Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W pracy socjalnej
wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności
osoby i jej prawa do samostanowienia.
Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.
• PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE
Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone
osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich
problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.
• POMOC W POSTACI SCHRONIENIA, POSIŁKU, ODZIEŻY
Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego
pozbawiona.
Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie,
która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc tego rodzaju przyznana dzieciom
i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.
Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego
w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego
przeznaczonych.
Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny,
odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.
• SPRAWOWANIE POGRZEBU
Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Sprawienie
pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.
• USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych
osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych
usług opiekuńczych. Mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób,
a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy
zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów
z otoczeniem. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres
ich świadczenia.
Rada Gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
• DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,
niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić
niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu
pomocy społecznej. Osobę wymagającą tej formy wsparcia kieruje się do domu pomocy społecznej
odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba
że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela
ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca umieszczenia w domu pomocy społecznej lub
jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej
sprawę kieruje się do właściwego sądu.
Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na
poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb
osób w nim przebywających.
Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na
następujące typy domów, dla:
– osób w podeszłym wieku,
– osób przewlekle somatycznie chorych,
– osób przewlekle psychicznie chorych,
– dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
– dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
– osób niepełnosprawnych fizycznie,
– osób uzależnionych od alkoholu.
Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu
pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu
pomocy społecznej.
Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom
pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. W przypadku
regionalnych domów pomocy społecznej decyzję wydaje marszałek województwa.
W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc,
powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie
oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu
utrzymania.
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
– mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów
dziecka,
– małżonek, zstępni przed wstępnymi,
– gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
*przy czym osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi
pełną odpłatność.
Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
– mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich
przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;
– małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą z kierownikiem ośrodka pomocy
społecznej:
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu
opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
b)w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300%
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu
opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
– gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy
między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez
mieszkańca i jego rodzinę.
Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby inne niż małżonek, zstępni lub
wstępni. W przypadku niewywiązywania się osób zobowiązanych do partycypowania w opłatach
za pobyt w domu pomocy społecznej Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych
na ten cel wydatków.
TRYB UDZIELANIA POMOCY:
TRYB PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ
SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ETAPÓW:
 Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy:
– osobiste, pisemne lub telefoniczne zgłoszenie osoby ubiegającej się o pomoc do
pracownika socjalnego. Zgłoszenie może dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba
za zgodą ubiegającego się o pomoc. Ośrodek przyjmuje także wszelkie zgłoszenia od osób,
instytucji i organizacji społecznych, dotyczące konieczności udzielania pomocy każdej
osobie lub rodzinie na terenie gminy Proszowice, znajdującej się w trudnej sytuacji
życiowej i niezdolnej do samodzielnego zaspokajania swoich podstawowych potrzeb.
 Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego:
Po złożeniu wniosku pracownik socjalny jest zobowiązany przeprowadzić wywiad
środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Brak zgody na przeprowadzenie
wywiadu jest jednoznaczny z rezygnacją z pomocy. Celem wywiadu jest rozeznanie sytuacji
bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej. Wnioskodawca jest zobowiązany
przedstawić dokumenty na podstawie których pracownik socjalny będzie mógł ustalić dane
personalne, stan zdrowia oraz sytuację bytową i finansową.
Osoby ubiegające się o pomoc są zobowiązane między innymi do przedstawienia:
– dowodu tożsamości,
– zaświadczenia pracodawcy o wynagrodzeniu netto z miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku,
– decyzji w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego itp.
– orzeczenia komisji lekarskich,
– orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
– zaświadczenia z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha
przeliczeniowych,
– zaświadczenia ze szkoły jeżeli dzieci uczą się w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej
– dokumentów potwierdzających wydatki (np. rachunki za energię, gaz, czynsz, imienne
faktury za leki itp.).
W każdym indywidualnym przypadku pracownik socjalny może prosić o przedstawienie
dodatkowych dokumentów. Udzielając pomocy Ośrodek bierze pod uwagę sytuację
wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Potrzeby osób i rodzin
korzystających z pomocy mogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom
i możliwościom pomocy społecznej.
 Wydanie decyzji Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji
administracyjnej. Wszystkie decyzje, wydawane są w formie pisemnej. Wyjątek stanowią
świadczenia w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, itp. tu pomoc udzielana jest bez
konieczności wydawania decyzji.
 Realizacja przyznanych świadczeń.
Realizacja świadczeń pieniężnych odbywa się w formie wypłat na konto osobiste lub
w wyjątkowych sytuacjach w kasie bankowej.
 Odwołania od decyzji
Stronom przysługuje prawo odwołania od decyzji GOPS-u w ciągu 14 dni od daty jej
otrzymania. Odwołanie, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
za pośrednictwem tut. OPS.