Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Pałecznicy

Zarządzenie nr 12/2013 Wójta Gminy Pałecznica z dnia 16.04.2013 r

W sprawie: Ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Pałecznicy

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 36a w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku  o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) zarządzam co następuje: 

§ 1

1.   Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Pałecznicy

2.  Ogłoszenie o Konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zobowiązuje się Panią Małgorzatę Kura, prac. ds. oświaty oraz Panią Joannę Zemełka głównego księgowego szkół do zapewnienia:

  1. Ogłoszenia konkursu na stronie internetowej  BIP Gminy oraz ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pałecznicy.
  2. Odpowiednich warunków do przeprowadzenia konkursu i pracy komisji konkursowej.
  3. 3.      Sporządzenia wystąpień o wyznaczenie przedstawicieli do komisji konkursowej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi gminy Pałecznica.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Wójt Gminy Pałecznica  ogłasza konkurs NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W PAŁECZNICY, 32-109 Pałecznica dla której organem prowadzącym jest Gmina Pałecznica

Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać warunki wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzaju publicznych placówek (Dz. U. Nr 184 poz.1436 z późn.zm.)

I. Wymagania wobec kandydata na stanowisko Dyrektora.

1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego; 9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm).

2. Stanowisko dyrektora publicznych gimnazjów, z wyjątkiem szkół specjalnych, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-9 w/w rozporządzenia z dnia 27.10.2009 r. (Dz. U. z 2009, Nr 184 poz.1436 z późn.zm.)

3. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) ukończyła studia magisterskie;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych; 5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 7 i 9 w/w rozporządzenia z dnia 27.10.2009r. (Dz. U. z 2009, Nr 184 poz.1436 z późn.zm.).

4. Stanowisko dyrektora w publicznej szkole może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

II. Wymagane dokumenty

1. Oferty kandydatów przystępujących do konkursu winny zawierać następujące dokumenty: a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Pałecznicy,

b) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata, c) życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o: – stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

d) oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c, e) oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, f) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz.U z 2003 r Nr 15 poz 148 z późn. zm)

j) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.)

k) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela, l) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego, m) oświadczenia, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego, n) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem, o) oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 2. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane.

III. Informacja o sposobie i terminie składania ofert

1. Oferty do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pałecznicy należy składać w zamkniętych kopertach wraz z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Pałecznicy”, w terminie do dnia 07.05.2013 r  do godz. 15.30 na adres Urząd Gminy w Pałecznicy, ul. Św. Jakuba 11,  32-109 Pałecznica. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. 2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Pałecznica.

IV. Informacja o sposobie powiadamiania kandydatów

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowań konkursowych kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Pałecznica 16.04.2013 r                                                                                               Wójt Gminy Pałecznica

                                                                                                                                           (-)   Marcin  Gaweł