Konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Pałecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

Konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Pałecznica z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2018 rok”
Pałecznica, dnia 16 października 2017 r.
INFORMACJA
WÓJTA GMINY PAŁECZNICA
z dnia 16 października 2017 r.
o przeprowadzeniu konsultacji
Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Pałecznica zaprasza zainteresowane
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu
Współpracy Gminy Pałecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2018 rok”
Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 16.10.2017 r. do 27.10.2017 r. (w dni robocze) poprzez
zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pałecznicy a
także poprzez zgłaszanie uwag Inspektorowi ds. informacji publicznej i promocji gminy. Uwagi, opinie i
wnioski dotyczące projektu „Programu Współpracy Gminy Pałecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”  należy składać pisemnie na
„formularzu do konsultacji” w sekretariacie Urzędu Gminy w Pałecznicy, 32-109 Pałecznica ul. św. Jakuba 11,w
godzinach pracy urzędu Gminy Pałecznica który będzie udostępniony do publicznej wiadomości na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Pałecznica oraz na stronie internetowej .
Projekt „Programu współpracy Gminy Pałecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” oraz „formularz do konsultacji”
można pobrać w pok. nr 7 Urzędu Gminy Pałecznica oraz na stronie urzędu.

Wójt Gminy Pałecznica
Marcin Gaweł

Formularz konsultacji OPP 2017

Uchwała o organizacje pozorządowe na 2018

Konsultacje projektu