Kwalifikacja wojskowa 2021

W dniach od 24 września do 15 października na terenie Powiatu Proszowickiego zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego odbędzie się Kwalifikacja Wojskowa.

Objęci są nią głownie mężczyźni z rocznika 2001 oraz 2002.

Kwalifikacja osób z terenu Gminy Pałecznica odbędzie się w dniach: 24 września do 15 października 2021 r. – Każdy, kogo czeka kwalifikacja, dostanie imienne wezwanie z datą i miejscem stawienia się na kwalifikację, jednak nie otrzymanie takiego wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się na kwalifikacji – rozwieszane są obwieszczenia na tablicach informacyjnych.

Do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. mogą zostać wezwani:

  • Mężczyźni urodzeni w 2002 roku tzw. „rocznik podstawowy”;
  • mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, tzw.,,roczniki starsze”. Do tej kategorii należeć będą również osoby urodzone w 2001 r., które podlegały kwalifikacji wojskowej w 2020 r., ale nie zostały do niej wezwane z powodu wcześniejszego zakończenia kwalifikacji wojskowej  (w dniu 13 marca 2020 r.) oraz którym nie wydano (z różnych powodów) orzeczeń lekarskich;

 Osoby urodzone w latach 2000-2001, które:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej na  terenie województwa/powiatu,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej na terenie  województwa/powiatu, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy, wniosek  o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej w województwie/powiecie;
  • kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia wymienionego w pkt 1 ppkt 11 Wytycznych;
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji  wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, tzw.,,ochotnicy”.
  • kobiety urodzone w latach 1996-2002, które z racji posiadanego wykształcenie lub kierunków studiów są niezbędne dla potrzeba gromadzenia rezerw osobowych:
  • które w danym roku akademickim kończą studia wyższe w uczelniach na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, weterynaria oraz na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie psychologii i ratownictwa medycznego;
  • które kończą naukę w szkołach policealnych kształcących w zawodach: technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii.

Kwalifikację przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. O zdolności do czynnej służby wojskowej orzekają wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie.

Czym jest kwalifikacja wojskowa?

Kwalifikacja wojskowa to seria badań i testów mających na celu ocenić zdolność do pełnienia służby wojskowej. Przeprowadzana jest przez komisje wojskowe w każdym powiecie. Podczas niej oceniane są zarówno warunki fizyczne jak i psychiczne młodych osób.

Warto wiedzieć, że kwalifikacja wojskowa w 2009 r. zastąpiła pobór wobec zawieszenia obowiązkowej służby wojskowej i przejścia na armię zawodową. Celem kwalifikacji jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi, pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku.

WAŻNE!!! Likwidacja służby zasadniczej nie zniosła obowiązku stawiania się przed komisją lekarską. Za niestawienie się do kwalifikacji, podobnie jak wcześniej za niestawienie się przed komisją poborową, grozi grzywna lub ograniczenie wolności.