KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2017 r.

Kwalifikacja wojskowa dla gminy Pałecznica odbędzie się w dniu

14 kwietnia 2017 r w Miejskim Domu Kultury Proszowice ul. Rynek 18

 

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1. Mężczyzn urodzonych w 1998 roku

2. Mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997 którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3. Osoby urodzone w latach 1996-1997 które:

a. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

b. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

4. Kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010r w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej /Dz. U. poz. 321/.

5.Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej są zobowiązane zgłosić się na wezwanie

w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

2. Dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

3. Posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej.

4. Aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy

UWAGA

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Wójt Gminy wzywa do zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań imiennych. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzenia na danym terenie informują także rozplakatowane obwieszczenia.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa. Osoba ta powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny Wójt z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia lub zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Nie stawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem, przed właściwą komisją lekarską lub przed wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu, albo nie przedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.